Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ústavu budoucí České republiky, která vzniká na troskách Československa, považujeme za dokument nejvyšší důležitosti. Má nejen položit základy právního řádu nového státu, ale zároveň stanovit hlavní ideály, na kterých chceme svůj stát budovat a určit nejvýznamnější problémy, které musíme řešit.

Návrh Ústavy České republiky, připravený její vládou 10. listopadu 1992, je suchým technickým dokumentem, který obsahuje pouze popis navrhované „technologie moci“, aniž by se v potřebné míře zabýval ideály a otevřenými problémy; jde tedy o velmi „úzké“ pojetí Ústavy, které neobsahuje žádný odkaz na Listinu základních lidských práv a svobod. Navržená Ústava kromě toho obsahuje prvky, které považujeme za nedemokratické. Zejména ustanovení čl. 39, odst. 3, podle kterého má být k přijetí ústavního zákona postačující pouhá nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů, zásadním způsobem ohrožuje práva menšin a vytváří zárodek nestability Ústavy a tím i celé České republiky.

Předložený text vládního návrhu Ústavy ponechává mj. téměř bez povšimnutí vztah budoucí České republiky k přírodě i životnímu prostředí člověka. Jediný „ekologický“ bod v preambuli návrhu podle našeho přesvědčení neodpovídá rozsahu a hloubce ekologických problémů na našem území ani významnému podílu České republiky na destrukci životního prostředí v evropském měřítku.

Jsme přesvědčeni o tom, že návrh Ústavy je nezbytné podstatně přepracovat a doplnit. V oblasti péče o životní prostředí navrhujeme především začlenit do preambule Ústavy následující body:

  • vycházejíce z úcty k životu ve všech jeho formách,
  • jsouce si vědomi odpovědnosti jak za zachování bohatství přírody pro její svébytnou a nenahraditelnou hodnotu, tak i za vytvoření příznivého životního prostředí pro současné i budoucí generace,
  • usilujíce proto o obnovení harmonických vztahů mezi člověkem a přírodou.

Do vlastního textu Ústavy navrhujeme zařadit samostatnou hlavu.

Hlava

Práva a povinnosti v oblasti životního prostředí

čl.

(1)   Každý má právo na příznivé životní prostředí, které vytváří nejlepší prakticky dosažitelné podmínky pro život člověka i jiných živých organizmů.

(2)   Každý má právo na pravdivé a včasné informace o stavu životního prostředí a příčinách i důsledcích jeho změn.

(3)   Každý má právo podílet se na rozhodování o činnostech, které mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí.

čl.

(1)   Nikdo nesmí ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí a přírodu s jejím bohatstvím živých organismů i nerostným bohatstvím a využívat přírodu nad míru stanovenou zákonem, a to ani při výkonu vlastnického práva nebo jiných práv.

(2)   Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

(3)   Za podmínek, stanovených zákonem, je každý povinen poskytnout informace o stavu životního prostředí a příčinách i důsledcích jeho změn a prokázat vliv svého záměru na životní prostředí.

čl.

Zabezpečení práv a výkon povinností v oblasti životního prostředí upravuje zákon.

x x x

Pokud by uvedený návrh na zařazení samostatné hlavy do rozšířené Ústavy nebyl Českou národní radou přijat, doporučujeme odpovídající doplnění Listiny základních práv a svobod; tato Listina by se měla stát dokumentem se sílou ústavního zákona, který bude bezprostředně navazovat na vlastní Ústavu. Zároveň v tomto případě doporučujeme doplnit předložený návrh Ústavy České republiky o nový článek:

čl. 5

(4)   Stát vytváří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj společnosti založený na ochraně přírody, ekologické rovnováze a šetrném využívání přírodních zdrojů.

Následující články přečíslovat.

Závěry:

  1. Společnost pro trvale udržitelný život zásadně nesouhlasí s tím, že návrh Ústavy České republiky, předložený její vládou, neobsahuje dostatečná ustanovení zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí člověka,
  2. navrhuje doplnění návrhu Ústavy o preambuli, vycházející z úcty k životu ve všech jeho formách a o samostatnou hlavu, stanovující základní práva a povinnosti v oblasti životního prostředí,
  3. pokud by Česká národní rada nepřistoupila na rozšířené pojetí Ústavy, trváme alespoň na doplnění Listiny základních práv a svobod, která by se měla stát součástí Ústavy, a na doplnění návrhu Ústavy o nový článek 5 stanovující povinnost vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj společnosti,
  4. pro zachování stability Českého státu a demokratické ochrany práv menšin zároveň považujeme za nezbytné, aby Ústava i další ústavní zákony byly přijímány a měněny třípětinovou většinou členů zastupitelského sboru České republiky

Za Společnost pro trvale udržitelný život:

Josef Vavroušek, předseda přípravného výboru

Mikuláš Huba, místopředseda přípravného výboru

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License