Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2304Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma 

Příležitost pro udržitelnější hospodaření s krajinou aneb bude k tomu vést nařízení o obnově přírody?

v úterý 4. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 

Evropská komise předložila 22.června 2022 balíček legislativních opatření na obnovu poškozených přírodních ekosystémů v Evropě do r. 2050 a snížení používání pesticidů o polovinu do r. 2030. V balíčku obsažený Návrh nařízení EP a Rady o obnově přírody je součástí plnění strategie Evropské zelené dohody a zároveň i Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Cílem naří-zení je stanovení právně závazných cílů pro obnovu a udržení ekosystémů v dobrém stavu (když se dobrovolné plnění neosvědčilo) a vytvořit účinný rámec pro zajištění provádění, zejména pro-střednictvím povinnosti členských států hodnotit ekosystémy, vypracovat národní plán obnovy, podávat zprávy a provádět přezkum.

Zastřešujícím cílem navrhovaného nařízení je: přispět k ne-přetržité, dlouhodobé a udržitelné obnově biodiverzity a odolné přírody na souši a v moři Unie pomocí obnovy ekosystémů, stanovišť a druhů, a přispět k dosažení cílů Unie v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a k plnění mezinárodních závazků EU. V návaznosti na obecný cíl je specifickým cílem tohoto navrhovaného nařízení obnovit do roku 2050 degradova-né ekosystémy v celé EU do dobrého stavu a do roku 2030 je uvést na cestu obnovy. Po obnově by měly být ekosystémy udržovány v dobrém stavu.

Na semináři nás bude zajímat, zda bude zatímní návrh nařízení o obnově přírody dostatečný k zajištění udržitelnější ochrany a tvorby krajiny Česka a jaký je stav přípravy na evropské úrovni, a hlavně jak probíhá příprava na adaptaci tohoto nařízení u nás.

V diskusním panelu přijali pozvání vystoupit:

  •  Ing. Jan Šíma, MŽP, ředitel odb. druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
  •  Mgr. Eva Volfová., MŽP, náměstkyně člena vlády
  •  Ing. Vlastimil Zedek, MZe, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství
  •  Mgr. Patrik Mlynář, MZe, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství
  •  Ing. Vít Růžička, MZe, oddělení vodohospodářské politiky , sekce vodního hospodářství
  •  Ing. Klára Čámská, PhD., AOPK, oddělení péče o terestrické ekosystémy
  •  Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Jihočeská univerzita, kat. botaniky přírodovědecké fakulty, předseda České botanické společnosti
  •  Ing. arch. Klára Salzmann, PhD., Fakulta architektury ČVUT, Ústav krajinářské architektury
  •  Mgr. Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická, ředitel kanceláře

Moderuje: Pavel Šremer, STUŽ

Připojení pomocí platformy Zoom na adrese: http://stuz2304.jdem.cz/ 

Připojení k YouTube streamu: http://stuz2304yt.jdem.cz/ 

Vstup volný

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License