Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

10 tests Stránka 01Přinášíme vás plný český překlad dokumentu 180 evropských nevládních organizací, na jehož vzniku se podíleli také členové STUŽ. Připravili jsme pro vás český překlad celého textu.

Plný text Memoranda je ke stažení zde, nebo přímo na stránkách EEB.

Úvod

Období českého předsednictví v Radě EU bude pro Evropu kriticky důležitým půlrokem. Zatímco existuje naděje na zvládnutí světa po epidemii COVID-19, válka na Ukrajině je trestuhodným útokem na evropský národ, který mění pohledy na svět a připomíná význam EU jako mírového projektu a zdůrazňuje hodnotu solidarity. Ukazuje také skutečnost, že závislost EU na fosilních palivech živí Putinovu válku a komplikuje politickou reakci EU. Válka byla některými lidmi také zneužita k podkopávání Zelené dohody pro Evropu (EGD) a environmentální legislativy EU – soukromé zájmy falešně a zavádějícím způsobem využívají válku pro své vlastní účely. Vítáme priority českého předsednictví v oblasti energetické bezpečnosti, strategické odolnosti evropské ekonomiky a odolnosti demokratických institucí při zvládání uprchlické krize a poválečné obnovy Ukrajiny.

Předsednická úloha České republiky je v časech války a válečných nepokojů zásadní a vítaná vzhledem k tomu, že Česká republika chápe, co hrozí EU, pokud nebude přijata koordinovaná, soudržná, soucitná a klimaticky odolná reakce. Vedoucí úloha České republiky je nutná k prosazení významného pokroku při řešení krize v ob-lasti cen energií, při zajištění plného zohlednění sociálního rozměru při řešení klimatické krize, při prosazování a posilování balíčku Fit for 55 a balíčku REPowerEU, jakož i při zaujímání progresivního postoje na mezinárodní klimatické konferenci COP v Egyptě.

České předsednictví má rovněž příležitost pokročit v řešení krize biologické rozmanitosti prostřednictvím sil-ného postoje Rady k Zákonu o obnově přírody, vedení EU na konferenci stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) v Montrealu a k legislativnímu návrhu o pesticidech. To vše pomůže chránit lidské zdraví, lidská práva, biologickou rozmanitost a životní prostředí na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. Předsednictví by mělo dále využít příležitostí v oblasti oběhového hospodářství, pokročit v oblasti znečištění ovzduší, průmyslových emisí a chemických látek, podpořit dodržování zásad právního státu a správy věcí veřejných v EU a podpořit globální diplomacii v oblasti Zelené dohody pro Evropu (EGD). Česká republika zdědí velmi významné legislativní a politické úkoly navazující na francouzské předsednictví, včetně finalizace pozic Rady a podpory jednání o řadě dokumentů od baterií po Fit for 55 a také nový balíček REPowerEU.

EEB na základě konzultací se svými 180 členy, se širším partnerstvím občanské společnosti a prostřednictvím diskusí se zúčastněnými stranami vypracovala řadu konkrétních „požadavků“ napříč oblastmi životního pro-středí – našich Tucet požadavků pro předsednické trio. Z nich jsme vybrali a dále rozpracovali Desatero zele-ných testů pro české předsednictví, v nichž může angažovanost, odhodlání a vůdčí role tohoto předsednictví přinést trvalou a zásadní změnu. Představují vizi občanské společnosti o tom, co by bylo úspěchem českého předsednictví EU v kontextu výzev, kterým planeta a společnost čelí. Byly schváleny Radou EEB, která má zástupce z více než 30 zemí a několika evropských sítí.

Těšíme se na spolupráci s českým předsednictvím, přímo i prostřednictvím našich členů, abychom podpořili úspěšné předsednictví, které může EU posunout o několik kroků vpřed v přechodu k životu v mezích naší jediné planety. Uvědomujeme si, že předsednictví Rady závisí na spolupráci celé Rady, a proto také vyzýváme všechny členské státy, aby přijaly Desatero jako měřítko pro své zapojení v Radě, aby co nejlépe využily nadcházejících šest měsíců.

 Plný text memoranda najdete na odkazech v úvodu tohoto článku.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License