Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Bundestag 8. februar 2008

Na rozdíl od naší vlády, která diskutuje opatření, která by musela přijmout, pokud by našemu státu hrozil aktuální nedostatek plynu, který by ohrožoval chod ekonomiky, tak Německo bere plynovou krizi daleko vážněji a přijala opatření, která budou platit již od 1. září, resp. od 1. října. Ruský plyn se přitom v Německu podílí na spotřebě plynu v současné době 7 %. 

Myslíme si, že německá opatření jsou zajímavá a proto přinášíme překlad oficiální tiskové zprávy, která tato opatření uvádí:

Tisková zpráva ze dne 24. 8. 2022: Spolkový kabinet schválil nařízení o úsporách energie

Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu pokračuje v úsporách energie

Z německého originálu přeložil J. Dlouhý

Spolkový kabinet dnes schválil dvě nařízení o úsporách energie. Obě nařízení vycházejí ze zákona o úsporách energie (§ 30 EnSiG) a dále přispívají k zajištění bezpečnosti dodávek. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu je Německo nadále v napjaté situaci s dodávkami plynu. Spolková vláda a spolkové ministerstvo hospodářství proto dělají vše pro to, aby důslednými opatřeními v různých oblastech činnosti co nejrychleji snížily závislost na ruském dovozu. Důležitou oblastí činnosti jsou v této souvislosti vyhlášky o úsporách energie. Obě vyhlášky obsahují konkrétní opatření k úsporám energie pro nadcházející a následující topné období a jsou určeny jak veřejným institucím, tak podnikům a domácnostem. Kromě úspor plynu se počítá také s opatřeními na snížení spotřeby elektřiny, protože to pomůže snížit výrobu elektřiny z plynu. První nařízení s krátkodobými opatřeními platí od 1. 9. 2022 a má platnost 6 měsíců. Druhé nařízení se střednědobými opatřeními se použije od 1. 10. 2022 a jeho platnost je 24 měsíců. Druhé nařízení vyžaduje souhlas Spolkového sněmu.

Spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck k tomu uvedl: „Spolková vláda důsledně prosazuje politiku nezávislosti na ruských dodávkách energie. Pokračujeme ve výstavbě terminálů na zkapalněný zemní plyn, abychom vůbec měli alternativní infrastrukturu pro plyn. Rovněž zajišťujeme naplnění zásobníků plynu miliardami podpory. A zajišťujeme fungování trhu s plynem, a tím i dodávky plynu, mimo jiné tím, že zachraňujeme jednoho z největších dovozců plynu v Německu, v němž má stát podíl. To vše významně přispívá k zajištění bezpečnosti dodávek. Je však také nutné výrazně více šetřit plynem: ve veřejné správě, ve firmách, v co největším počtu domácností. Nařízení, která dnes kabinet přijal, k tomu významně přispívají. Stojíme před celonárodním úsilím, které vyžaduje silnou souhru státu, hospodářství a společnosti, federální vlády, spolkových zemí, obcí, sociálních partnerů, odborů, řemesel a sdružení i občanské společnosti. Každý příspěvek se počítá.“

Nařízení o úsporách energie, která dnes vláda přijala, jsou také příspěvkem k plnění cílů Evropské unie v oblasti úspor. Vzhledem k nedostatku plynu uměle vyvolanému Ruskem se státy EU zavázaly, že od srpna letošního roku sníží spotřebu plynu nejméně o 15 % – ve srovnání s průměrnou spotřebou za posledních pět let. Německo, které bylo v posledních letech na ruském plynu obzvláště závislé, musí snížit jeho spotřebu o 20 %.

Malý, ale nepostradatelný přínos mohou přinést nařízení, která dnes schválila vláda. Podle prvních odhadů mohou opatření obsažená v nařízeních snížit spotřebu plynu přibližně o dvě procenta. Současně se opatření vyplatí domácnostem, podnikům i veřejnému sektoru. Pokud budou realizovány, lze v příštích dvou letech dosáhnout úspor ve výši 10,8 miliardy eur.

Podrobná opatření obou nařízení:

A) Opatření nařízení o zajištění dodávek energie prostřednictvím krátkodobých opatření (EnSikuMaV).

Plný text vyhlášky v němčině

Tato vyhláška obsahuje opatření, která lze provést ve velmi krátké době. Jsou zaměřeny na úspory, které mohou přispět ke snížení spotřeby energie již v této topné sezóně. Zvláštní důraz je kladen na opatření pro veřejný sektor, který tak plní svou příkladnou funkci a může ostatním sektorům poskytnout orientaci, pokud jde o proveditelná a praktická úsporná opatření. Nařízení platí šest měsíců. Bude přijato přímo spolkovým kabinetem bez účasti Spolkového sněmu nebo Spolkové rady a vstoupí v platnost 1. září.

Nájemníci mají větší prostor pro úspory energie

Nájemníci mají větší prostor pro úsporu energie. V současné době existují v některých nájemních smlouvách ustanovení, která stanovují minimální teplotu v pronajatých místnostech. To znamená, že pokud tito nájemníci chtějí topit méně, porušují své nájemní smlouvy. Proto je třeba tyto smluvní povinnosti po dobu trvání nařízení dočasně pozastavit, aby nájemníci, kteří chtějí šetřit energií a ztlumit vytápění, mohli tak učinit. Poškození budov je třeba předcházet vhodným způsobem větrání.

Zákaz používání některých typů ohřevu plaveckých bazénů a bazénů ke koupání

V budovách nebo přidružených soukromých zahradách je zakázáno vytápět soukromé vnitřní nebo venkovní plavecké bazény a bazény ke koupání, včetně nadzemních bazénů, plynem nebo elektřinou z elektrické sítě, Výjimku tvoří léčebné účely. Bazénů používaných pro komerční účely se to netýká.

Opatření na úsporu energie ve veřejných nebytových budovách

Je povinné nevytápět místnosti, ve kterých se lidé pravidelně nezdržují, jako jsou chodby nebo velké haly, foyer nebo technické místnosti, pokud k tomu nejsou technické nebo bezpečnostní důvody (např. důvody stavební fyziky nebo důvody užívání, např. v případě skladování jinak nebezpečných předmětů nebo látek). Vyloučena jsou zařízení, kde je vyšší teplota vzduchu obzvláště nutná pro zachování zdraví osob, které se v nich nacházejí, např. zdravotnická zařízení, zařízení pro zdravotně postižené, pečovatelská zařízení, školy, školky nebo denní stacionáře.

19 °C na pracovištích ve veřejných nebytových budovách

Aby se zohlednila příkladná funkce veřejného sektoru při úspoře plynu, nesmí být v kancelářích ve veřejných nebytových budovách dočasně překročena maximální teplota vzduchu 19 stupňů. Dříve doporučená minimální teplota pro kanceláře je 20 stupňů. Odpovídající snížení teploty vzduchu platí také pro ostatní pracovní místnosti ve veřejných nebytových budovách v závislosti na míře fyzické námahy spojené s činností v těchto místnostech. Do této kategorie nepatří například zdravotnická zařízení, zařízení pro zdravotně postižené, pečovatelská zařízení, školy, školky nebo denní stacionáře.

Systémy ohřevu pitné vody ve veřejných nebytových budovách

Ve veřejných nebytových budovách je třeba vypnout decentralizované systémy ohřevu pitné vody, zejména průtokové ohřívače vody nebo decentralizované zásobníky teplé vody, pokud je jejich provoz určen především k mytí rukou a pokud to není v rozporu s hygienickými předpisy. Z tohoto požadavku jsou rovněž vyňata zdravotnická zařízení, zařízení pro zdravotně postižené, pečovatelská zařízení, školy a školky.

Osvětlení budov nebo památek

Osvětlování budov nebo památek zvenčí, s výjimkou bezpečnostního a nouzového osvětlení, je zakázáno. Výjimkou je krátkodobé osvětlení během kulturních akcí a veřejných festivalů a obecně všechny případy, kdy je osvětlení nezbytné pro zachování bezpečnosti provozu nebo odvrácení jiných nebezpečí a nelze je v krátké době nahradit jinými opatřeními.

Stále podrobnější informace pro soukromá opatření na úsporu energie

Dodavatelé plynu a tepla budou povinni informovat své zákazníky o spotřebě energie a souvisejících nákladech, o dopadech současného a možného budoucího zvýšení cen energie a o možném potenciálu úspor včas, nejméně však na začátku topné sezóny. Vlastníci obytných budov, jejichž obytné budovy jsou zásobovány plynem nebo teplem z plynovodu, musí tyto informace předat uživatelům (povinnost předávat informace). Vlastníci obytných budov s nejméně deseti bytovými jednotkami musí na tomto základě rovněž poskytnout konkrétní informace o spotřebě energie a nákladech na energii příslušné bytové jednotky. Pokud se ceny opět zvýší, je třeba informace poskytnout znovu.

Prodejní dveře a vstupní systémy v maloobchodě

Ve vytápěných maloobchodních provozovnách je zakázáno trvale ponechávat otevřené dveře a vstupní systémy, jejichž otevření vede ke ztrátám tepla, pokud není ponechání otevřených dveří nezbytné pro funkci vchodu nebo východu jako únikové cesty.

Omezení používání světelných reklamních zařízení

Provoz osvětlených nebo světelných reklamních zařízení je zakázán od 22:00 do 16:00 následujícího dne. To neplatí, pokud je osvětlení nezbytné k zachování bezpečnosti provozu nebo k odvrácení jiných nebezpečí a nelze je v krátké době nahradit jinými opatřeními. Pravidelně osvětlené reklamní nosiče na přístřešcích pro cestující (nebo autobusových přístřešcích), zastávkách a železničních podchodech jsou proto vyňaty a musí být z důvodu bezpečnosti provozu a veřejného pořádku považovány za pouliční osvětlení.

Minimální hodnoty teploty vzduchu pro pracovní prostory na pracovištích

Pro pracovní prostory na pracovištích platí uvedené maximální hodnoty teploty vzduchu jako minimální hodnoty teploty.

B) Opatření nařízení o zajištění dodávek energie prostřednictvím střednědobých opatření (EnSimiMaV)

Plný text vyhlášky v němčině

Tato vyhláška obsahuje opatření, jejichž realizace ve střednědobém horizontu vyžaduje více času. Opatření jsou zaměřena na úspory v nadcházejícím a následujícím topném období, ale mají efekt i po něm. Toto nařízení platí dva roky. Návrh musí schválit Spolkový sněm a vstoupí v platnost 1. října.

Zvyšování energetické účinnosti ve veřejných, soukromých a podnikových budovách

Povinnost kontrolovat a optimalizovat topné systémy

Všichni majitelé budov s plynovým vytápěním musí během následujících dvou let provést kontrolu vytápění. Kontrolu má smysl spojit s aktivitami, které probíhají tak jako tak, jako je například zametání a kontrola nebo pravidelná údržba topného systému.

Povinné hydraulické vyvážení pro majitele velkých budov s centrálním zásobováním teplem

Majitelé velkých budov s centrálním zásobováním teplem na bázi zemního plynu musí provést hydraulické vyvážení, pokud dosud nebylo provedeno. To platí pro firmy a veřejné budovy (od 1000 m2) i pro velké obytné budovy od šesti bytových jednotek. Jedná se o účinné úsporné opatření, které v závislosti na budově snižuje spotřebu plynu přibližně o 8 kilowatthodin na metr čtvereční (8 kWh/m2). Protože se jedná o opatření na údržbu, nese náklady vlastník nebo pronajímatel.

Úspory ve firmách

Povinnost zavést v podnicích opatření na zvýšení ekonomické efektivity

Podniky se spotřebou energie 10 gigawatthodin (GWh) nebo více ročně budou od 1. října povinny zavést úsporná opatření v oblasti energetické účinnosti. Tato povinnost se vztahuje na podniky, které již provedly energetický audit - tj. analýzu své spotřeby a potenciálu úspor – v souladu s požadavky zákona o energetických službách. Krátkodobá opatření, která zde přicházejí v úvahu: Výměna osvětlení za LED, optimalizace pracovních procesů a technických systémů, např. systémů stlačeného vzduchu. Podniky jsou rovněž povinny provádět hydraulické vyvážení a vyměňovat neúčinná čerpadla vytápění.

Právní povinnosti a dobrovolné závazky se vzájemně doplňují

Obě nařízení jsou součástí souboru opatření. Kromě okamžitých úspor mají mít opatření také signalizační a příkladný účinek. Jejich cílem je tedy také vyvolat dobrovolná opatření na úsporu energie. Prováděním předpisů o úsporách energie lze dosáhnout pouze malé části požadovaných úspor. Je třeba vyvinout úsilí na národní úrovni. To vyžaduje silnou souhru mezi státem, hospodářstvím a společností, mezi Spolkovou vládou, spolkovými zeměmi, místními orgány, sociálními partnery, odbory, řemesly a sdruženími, jakož i občanskou společností.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License