Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

dlouhyPředstavení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška (převzato ze stránek Nadace Partnerství)

Ing. Jiří Dlouhý žil v rodině, která byla komunistickým režimem značně postižena. Jeho dědeček byl v r. 1950 odsouzen za spolupráci s Miladou Horákovou, a to znamenalo „kádrový škraloup“, pro který se jeho život odvíjel ve velmi skromných podmínkách. Přesto se Jiří mohl v mládí věnovat trampingu, vést dětské tábory nebo jezdit na divoké vodě. Na vysoké škole pak vystudoval obor technická kybernetika, který dokončil s červeným diplomem; po studiích nastoupil do Fyzikálního ústavu Akademie věd. Ve svém volnu se i nadále věnoval se práci s mládeží, pomáhal přírodě v ČSOP, jezdil na akce Brontosaura, a stal se instruktorem pobytu v přírodě, kanoistiky a lyžování.

Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Po sametové revoluci se Jiří vzdal slibné kariéry systémového inženýra a své síly věnoval podpoře demokracie a svobody. Od r. 1991 na Vavrouškově Federálním výboru pro životní prostředí, kde spoluorganizoval první konferenci ministrů životního prostředí v Dobříši. S Josefem také spoluzakládal Společnost pro trvale udržitelný život, které se od samého začátku plně věnoval, a především po Josefově smrti si vzal plně na starosti pokračování „v načatém díle“. Nejdříve po stránce organizační, což znamená podporu komunikace a také administrativu, postupně na něj přecházela odpovědnost za chod této Společnosti, pořádání pravidelných besed i dalších akcí. Mnoho let byl místopředsedou; od roku 2007 je předsedou STUŽe, a to často znamená, že na besedě, kterou sám uspořádá, na níž hovoří a moderuje ji, navíc ještě pořizuje fotografickou dokumentaci a natáčí videa, která pak umisťuje na webové stránky, jež sám vytvořil, pravidelně je aktualizuje, sdílí na sociálních sítích a šíří formou newsletterů. Při této činnosti důsledně dbá principů, které se od Josefa Vavrouška naučil při přípravě Dobříšské konference v roce 1991 a které zní: vyslechnout široké spektrum názorů, od různých oborových přístupů, přes pohled státní správy, ale například také umělců; vytvářet koalice napříč společností a potlačit tak partikulární zájmy; soustředit se na základní hodnoty udržitelnosti, které se mohou projevovat různě v různých kontextech. A nakonec také usilovat o celospolečenský dopad – nejen v oblasti ochrany přírody, ale v plném záběru udržitelného rozvoje.

Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Část Jiřího práce je neviditelná, je však nezbytnou podmínkou pro to, aby se určité věci mohly uskutečnit. Díky jeho trpělivosti jsou ale výsledky dlouhodobé. Výrazně pomohl zajistit kontinuitu Společnosti pro trvale udržitelný život po dobu 27 let, i v obdobích, která jejím ideálům nepřála; bez tohoto úsilí by Vavrouškův odkaz mohl být již zapomenut. Činnost této Společnosti Jiří dokumentuje v četných Zpravodajích a na webových stránkách, kde jsou teď dostupné i plné záznamy besed - zdroj pro ty, kdo nemohou dorazit osobně, i pro případné historiky. Jsou ale také výsledky viditelné: četné články, odborné a především popularizační, stránky Wikipedie i jiných otevřených vzdělávacích zdrojů, pravidelné Zpravodaje STUŽ a v poslední době také elektronické Aktuality STUŽ i pokračující dialog na sociálních sítích. „Objem“ jeho dobrovolné, nehonorované činnosti je přinejmenším stejný, jako práce v zaměstnání – časově i podle výsledků. V Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde pracuje od rozpadu Federace v r. 1992, má přitom na starosti zajištění počítačové sítě pro celou instituci, vytváření a správu četných webových stránek, vedení oddělení environmentálního vzdělávání, což obnáší mj. i fundraising, a často podporu celkového chodu organizace a jejího fungování v rámci Univerzity Karlovy. Ani bez této „neviditelné“ práce by se COŽP UK nestalo tím, čím dnes je: uznávaným akademickým pracovištěm i společenským aktérem spoluurčujícím politiku udržitelného rozvoje.

Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Jiří chápe svůj život jako službu všem kolem něj i celé společnosti. Nikdy neprosazuje sebe sama, ani nevyužívá možností, které by ho jako skvělého kybernetika mohly dovést ke kariéře nebo bohatství. Vždy přemýšlí, komu by mohl být užitečný, a tam nasměruje veškerou svou energii. Těch z jeho pohledu „potřebných“ je hodně, takže například ve svém volnu organizuje zimní a letní tábory pro teenagery, a kromě STUŽe pracuje i v různých jiných spolcích, jako je Wikimedia ČR, svaz orientačních sportů a podobně. O pokračování myšlenky Josefa Vavrouška se snaží také na mezinárodním poli jako člen výkonného výboru European ECOForum a především jako dlouholetý český zástupce v Řídícím výboru European Environmental Bureau. V posledních letech si stále více uvědomuje naléhavost environmentálních rizik spojených s klimatickou změnou, a je zapojen do neformálních aktivistických sítí. V této oblasti a také reprezentuje environmentální organizace v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a v jejím řídícím výboru.

Publikační činnost, odkazy

https://czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/o-centru1/pracovnici-kontakty/81-ing-jiri-dlouhy * Další publikační a editorská činnost •
Odborná databáze Enviwiki, www.enviwiki.cz •
Technický redaktor Envigogiky, www.envigogika.cuni.cz/ •
Hlavní autor vybraných článků ke klimatické změně na České Wikipedii

Nominaci zaslal/a: Ladislav Miko, Mikuláš Huba a Pavel Šremer

Komentáře

Martin Bursík (14.04.2020 20:42:26)

Jirka Dlouhý má moji podporu v nominaci na Cenu Josefa Vavrouška. Obdivuji jeho systematickou práci při formulování stanovisek Společnosti pro udržitelný život na nejaktuálnější ekologická témata. Obdivuji jeho neskonalou výdrž při organizování pravidelných besed s odborníky na aktuální environmentální témata. Jiří kombinuje znalosti a expertizu se schopností přeložit odborné argumenty do srozumitelné podoby a šířit je mezi veřejnost, která se o ekologická témata zajímá. Má velikou zásluhu na environmentálním vzdělávání a osvětě široké veřejnosti. Jiří jedná de facto v duchu konceptu, který založil a prosazoval Josef Vavroušek prostřednictvím Společnosti pro udržitelný život. Nemám pochyb, že Josef by Jirkovu nominaci podpořil také.

Karel Jech (14.04.2020 17:02:38)

Podporuji nominaci Jiřího Dlouhého protože je jeden z mála lidí, kteří dokáží dotahovat věci do konce, do detailu, který není vidět, do podrobností, které nudí jako je účetnictví nebo korektury knížek, dokáže tiše pracovat v mezinárodních týmech a neztrácí optimismus, který je nakažlivý.
Miroslav Martiš (14.04.2020 15:09:12)
Velmi podporuji nominaci Jirky Dlouhého. Je to obětavý a skromný člověk, který důstojně naplňuje odkaz Josefa Vavrouška. Má velké zásluhy v tom, že STUŽ zůstává uznávanou environmentální nevládkou.

Ivan Rynda (12.04.2020 15:44:01)

Nominoval jsem Jirku Dlouhého v minulých letech, znovu letos, protože jsem nevěděl o jiných nominacích, a pokud Cenu nedostane, hodlám pokračovat :-). Chci zdůraznit jednu věc: kromě toho, co Jirka dělá jako člověk i odborník sám za sebe, a jeho toho dost, nezištně, dobrosrdečně a profesně dokonale efektivně pomohl obrovskému množství lidí i dobrých věcí. Mnohé aktivity by se bez jeho pomoci neuskutečnily a dovolím si napsat, že třeba i některé zákony by vypadaly o něco hůř a mnoha mladým lidem by ve vzdělání a postojích cosi chybělo, kdyby Jirka neviditelně a skromně nepomáhal všem. Takto laděných lidí není mnoho.

Pavel Nováček (12.04.2020 11:19:55)

Velmi podporuji nominaci Jirky Dlouhého na Cenu Josefa Vavrouška, zejména pro jeho obětavou a dlouhodobou práci pro STUŽ a pro celou environmentální komunitu.

Erika Mészárosová (09.04.2020 22:46:16)

Ako tajomníčka STUŽ/SR tiež podporujem nomináciu Jirku Dlouhého za cenu J. Vavrouška.

Miroslav Hudec (09.04.2020 14:32:04)

Rád podporuji nominaci Jiřího Dlouhého na cenu Josefa Vavrouška. A to nejen z důvodů jeho dlouholetých snah ve prospěch životního prostředí, které jsou naprosto nesporné. Já si na něm velice cením i jeho důsledné každodenní naplňování jedné z velmi důležitých a bohužel někdy poněkud opomíjené součásti stanov, jíž je "přibližování se k ideálům humanismu". Bez tohoto etického základu činnosti by prosazování trvale udržitelného života, ochrana přírody, krajiny, životního prostředí byly rostlinou zbavenou kořenů a neschopnou přežít.

Milan Ščasný (09.04.2020 13:38:34)

Jiří je environmentalista tělem i duší, vždy se ochoten rvát za správnou -- environmentální -- věc. Znám jej téměř 20 let a platilo to vždy a snad bude ještě dlouho platit. Podporuji nominaci Jiřího na cenu Josefa Vavrouška.

Bedřich Moldan (09.04.2020 12:27:02)

Velmi podporuji udělení ceny JV pro Jirku, který si to zaslouží opravdu velmi. Environmentu zasvětil prakticky celý svůj pracovní a ve skutečnosti i soukromý život, od spoluorganizace Dobříšské konference v r. 1991 až po všechny dnešní pozice a funkce včetně správní rady EEB v Bruselu a mnoha dalších přes mnoho a mnoho jiných za těch více než 30 dlouhých let. Neúnavně, skromně a velice účinně pomáhá i dnes, zejména s využitím svých mimořádných kompetencí v IT, což se dnes v době koronavirové velmi hodí. Všímám si ostatních nominovaných, jsou to velmi úctyhodné osobnosti, ale Jirku doporučuji na letošní cenu naprosto jednoznačně.

Mirek Petr (09.04.2020 12:16:43)

Velmi rád se připojuji k podpoře Jiřího Dlouhého na cenu Josefa Vavrouška. Kdyby chtěla Nadace Partnerství pro zajištění nejvyšší úrovně tohoto ocenění nabídnout jakýsi vzor, tak vedle Josefa Vavrouška by jej mohl ztělesnit právě nominant J. Dlouhý. Vlastně je s podivem, že se mu doposavad toto ocenění vyhýbalo. Možná se mělo za to, že je na něj příliš mladý. Skutečně, soudě podle jeho energie a aktivit na environmentálním poli, to tak může vypadat. Pakliže byl toto ten důvod, přimlouval bych se převelice za čestnou výjimku.

Edvard Sequens (09.04.2020 12:08:23)

Nominace Jirky Dlouhého má i moji podporu za mnohaletou, vícevrstevnou, neúnavnou a poctivou práci ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.

Alois Pavlíčko (09.04.2020 11:48:46)

Podporuji nominaci Jirky Dlouhého, kterého si vážím pro jeho odbornost, ale i skromnost a píli, včetně jeho dlouhodobého přínosu pro ochranu a tvorbu našeho životního prostředí.

Ivan Tláskal (08.04.2020 23:15:33)

Jako člen STUŽ mám přehled o dlouhodobé a velké práci, kterou odvádí pro naši organizaci-kromě jeho dalších aktivit.

Vladimír Ira (08.04.2020 17:03:10)

Vážená komisia,
ako dlhoročný spolupracovník (nielen v rámci SUŽ ČR a SR, ale aj EEB a ďalších inštitúcií) si dovoľujem podporiť nomináciu Ing. Jiřího Dlouhého na udelenie tohoročnej cen Josefa Vavrouška. Jiří je človek mimoriadnych ľudských i odborných kvalít. Jeho významnou prednosťou je, že otázky životného prostredia a udržateľnosti spôsobu života človeka nevidí len z environmentalistického pohľadu. Podobne ako Josef Vavroušek sa snaží prepojiť rôzne "svety" a usiluje o celkovú zmenu. Svoju činnosť pre STUŽ v ČR robí po celú dobu jej existencie bez nárokov na odmenu, a podobne pomáha v iných oblastiach. Naviac, okrem činnosti v STUŽ je aj dlhodobo angažovaný v relevantných medzinárodných aktivitách a mnohých veľmi užitočných činnostiach spojených s organizovaním vedy a vzdelávania v oblasti udržateľného rozvoja spôsobu života.
Verím, že hodnotiaca komisia prihliadne ku skutočnosti, že J. Dlouhý je ozajstnou "stálicou na nebi pro-udržateľných aktivít" nielen v ČR, ale aj v rámci Európy. Domnievam sa, že by bolo veľmi užitočné, keby cenu dostal doposiaľ mimoriadne aktívny kandidát, a mohol ju zúročiť v svojej ďalšej činnosti.

Ľuba Lacinová (06.04.2020 16:28:26)

Ako zakladajúca členka STUŽ a pravidelná čitateľka Zpravodaje podporujem túto nomináciu.

Natalia Šovkopljas (06.04.2020 12:38:28)

Som členkou STUŽ od r. 1996. Podporujem nomináciu Jirku Dlouhého na cenu J. Vavrouška a oceňujem jeho prínos pre organizáciu STUZ a pre spoluprácu českých a slovenských ochranárov.

Ján Szőllős (06.04.2020 11:19:37)

Podporujem nomináciu Jirku Dlouhého na cenu J. Vavrouška. Dlhé roky rozvíja okrem iných aktivít, ako predseda aj prácu STUŽ.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License