Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

img 570939 mainNaše členka Martina Pásková je spolu s Josefem Zelenkou autorkou nové knihy: Společensky odpovědný cestovní ruch. Je to Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci cestovního ruchu a uvedeny ilustrativní případové studie, příklady dobré praxe a analýza vybraných udržitelných forem cestovního ruchu (dobrovolnický cestovní ruch, ekoturismus, geoturismus aj.), které předpokládají přijetí určité minimální míry odpovědnosti na straně nabídky i poptávky cestovního ruchu.

Autorka o knize píše: 

Rozvoj civilizace nám mnohé dává, ale také mnoho bere. Za pokrok a stále rostoucí komfort platíme daň mj. ztrátou přímého kontaktu s přírodou i ztráty přirozené ozdravné rytmizace našich životů, absencí dobrodružství a s ním spojených příležitostí sebepotvrzování a sebeověřování. Cestovní ruch sice nabízí řešení kompenzující tyto ztráty bez omezení komfortu, avšak jeho působení není bez dopadů. Cestovní ruch prošel od 50-tých let minulého století dynamickým rozvojem svých forem, geografického záběru jím exploatovaných míst, technologického, logistického a organizačního zajištění i masovosti účasti na něm. V mnohých destinacích již poukazují hodnoty indikátorů environmentálních a socio-kulturních dopadů cestovního ruchu na překročení společensky přijatelných mezí jeho únosnosti. Pozornost je proto ve výzkumu i v praxi v rostoucí míře věnována roli společenské odpovědnosti cestovního ruchu, především možností stimulace chování, které respektuje místní přírodní podmínky, společenské zvyklosti a meze únosnosti rozvoje. Základním cílem tohoto úsilí je zvýšení udržitelnosti cestovního ruchu.

V odborné knize Martiny Páskové a Josefa Zelenky jsou v návaznosti na východiska a zásady udržitelného rozvoje cestovního ruchu analyzovány základní principy jeho společenské odpovědnosti ve třech jejích dimenzích – socio-kulturní, environmentální a ekonomické. Důraz je kladen na přínosy, místní specifičnost a vhodné přístupy aplikace tohoto konceptu v praxi. Prezentovány jsou nejen výzvy a příležitosti, ale také problémy a bariéry přijetí a implementace takové odpovědnosti, která vede individuální i kolektivní aktéry cestovního ruchu ke hledání vyváženého řešení jejich současného rozvoje při zachování podmínek pro rozvoj budoucí.

Kniha, která právě vyšla v nakladatelství IDEA SERVIS, přináší teoretický vhled, potřebný pro pochopení principů, souvislostí, podmínek, faktorů a podstaty předkládaných přístupů a vyložený stručně s odkazy na další zdroje informací, s využitím názorných schémat a s představením vhodných forem cestovního ruchu. Tato teoretická materie je vhodně kombinována s aplikací konceptu společenské odpovědnosti aktéry cestovního ruchu – jednotlivci, firmami, organizacemi a destinačními agenturami. Používání konceptu je ilustrováno uváděním konkrétních příkladů, případových studií a přístupů k přijetí a realizaci celostně pojaté odpovědnosti za environmentální, ekonomické i socio-kulturní efekty cestovního ruchu. Jak ukazuje i přebal knihy, jsou tyto příklady prezentovány i graficky desítkami komentovaných fotografií z celého světa. Výklad doplňují také rejstřík, odkazy na více než 500 odborných zdrojů a také schémata a mentální mapy, strukturující výklad knihy do graficky reprezentovaných logických souvislostí.

Vedle autorů je třeba zmínit i recenzenty, kteří svými cennými připomínkami po podrobném pročtení „digitálního rukopisu“ přispěli ke zvýšení kvality výkladu: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., prof. h.c. (Vysoká škola ekonomická, Praha), doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc) a Mgr. Jaroslav Kacetl, PhD. (Univerzita Hradec Králové).

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License