Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

K oznámení záměru „Rozvoj závodu Vrchlabí Škoda-auto a.s.“ uveřejněném v Informačním systému EIA MŽP, podáváme po prostudování následující vyjádření: 1. Nepovažujeme za správné, že oznámení neuvažuje s více variantami umístění nové výrobní kapacity automobilky a varianty navržené do Dokumentace EIA se vztahují jen k rozmístění jednotlivých provozů v rámci rozšířeného areálu závodu Vrchlabí, jak je uvedeno v bodu E oznámení. V kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí je na str. 11 v Přehledu uvažovaných variant v bodu 3 zmíněna možnost umístění v jiné lokalitě, ale porovnání (např. s lokalizací v Mladé Boleslavi nebo v Kvasinách) není navrhováno, aniž by to bylo jakkoliv zdůvodněno. Varianta předkládaná oznamovatelem (5) by se vzhledem k lokalizaci co nejvíce měla blížit variantě ekologicky optimální (4).
 2. Požadujeme v dokumentaci tyto lokalizační varianty doplnit nebo alespoň uvést přesvědčivé důvody, proč s nimi navrhovatel záměru neuvažuje, ačkoliv by tím eliminoval některé nesporné negativní vlivy lokalizace ve Vrchlabí, jako jsou likvidace sportoviště či ozdravovny v sousedství dnešního závodu, i negativní vlivy na životní prostředí, zejména na ovzduší, včetně blízkého Národního parku a Biosférické rezervace M & B Krkonoše, na málo vodný horní tok Labe, na město Vrchlabí, jeho obyvatelstvo a veřejné zdraví, na dopravní zátěže kapacitně již dnes nevyhovujících městských komunikací a silnic v okolí Vrchlabí, na obce v okolí a jejich obyvatele, zatížené zvýšenou dopravní zátěží, zvýšenými emisemi hluku a škodlivin z dopravy, snížením bezpečnosti chodců ap.
 3. Vzhledem k výše uvedeným a dalším předmětům ochrany životního prostředí v investorem zvolené lokalitě požadujeme, aby se Dokumentace EIA zaměřila zejména na problematiku ochrany ovzduší, na využití, recyklaci a čištění vod, na ochranu před povodněmi (zejména u skladů a provozů používajících škodlivé a jinak nebezpečné látky), na snížení rychlosti odtoku povrchových vod ze srážek a tání sněhu do vodotečí, na ochranu proti hluku, na ochranu noční oblohy před osvětlením (zejména z volných manipulačních a parkovacích ploch a odstavných stání vozidel, neboť se jedná o koridor sezónních tahů ptáků přes Krkonoše, orientujících se mj. i tokem Labe), na zachování a ochranu prvků ÚSES, zejména biokoridoru Labe a jeho doprovodné zeleně a také Vápenického potoka, u kterého by mělo být zváženo alternativní ponechání volného koryta bez zatrubnění a zapojení této vodoteče do vnitroareálových sadových úprav tak, aby přispívala k biodiverzitě a estetické hodnotě prostředí a zvýšení pohody zaměstnanců.
 4. Kategorickým požadavkem je v případě umístění ve zvolené lokalitě použití nejlepší dostupné technologie (BAT), zejména ve svařovně a lakovně, minimalizující negativní dopady na životní prostředí v okolí i na vnitřní prostředí závodu.
 5. Vzhledem k  faktu, že součástí záměru je i výstavba nové železniční vlečky, požadujeme zajištění odvozu nejméně 90 % vyrobených vozů po železnici a nejvýše 10 % na speciálních silničních kamionových návěsech nebo po vlastní ose. Již současný denní provoz nákladních vozidel (350 nákladních aut, tj. 700 vjezdů a výjezdů za 24 hodin, z toho 70 v noci, a 430 osobních vozidel, tj. 860 příjezdů a odjezdů, z toho 215 v noci, nemluvě o zajíždění nových vozidel na dráze a o provozu manipulačních vysokozdvižných a jiných motorových prostředků) je značnou zátěží hlukem i emisemi, a to se má produkce a počet zaměstnanců ztrojnásobit!
 6. Nesouhlasíme s návrhem obrovského 5 ha záboru ZPF pro vybudování odstavných stání pro nově vyrobená vozidla pouze na terénu. Žádáme pro tyto účely zajištění výstavby 3–5ti etážového objektu, snižujícího nezbytný zábor, lépe chránícího nová vozidla před nepřízní počasí a umožňující manipulaci s nimi bez náročné mechanizované údržby ploch zejména v zimě. Totéž platí pro parkoviště určená zaměstnancům a hostům závodu, která by měla být alespoň dvoupodlažní.
 7. Záměr by měl být rozšířen o kompenzaci (náhradní výstavbu) hřiště a ozdravovny, likvidovaných záměrem v dohodě se samosprávou města Vrchlabí, neboť tím snižuje možnosti sportovního vyžití a zdravotní péče obyvatelstva.
 8. Vzhledem k výši sněhové pokrývky v této části Podkrkonoší doporučujeme zvážit náhradu uvažovaného plochého zastřešení výrobních hal zastřešením schedovým nebo jiným s většími sklony.
 9. Také plechové výlisky pro svařovnu a další komponenty a polotovary pro montáž by měly být do závodu přiváženy převážně po železnici.
 10. Předpokládaný nárůst počtu zaměstnanců z dosavadních cca 1 600 na výhledových cca 4 800, tedy o cca 3 200, bude spojen při střídání směn s výrazným nárůstem požadavků na dopravu zaměstnanců nejen přímo z Vrchlabí, ale i z větších vzdáleností a dalších obcí. Oznámení počítá pouze s výrazným zvýšením IAD. Pro snížení zátěže hor a podhůří IAD by měl investor spolu se samosprávami obcí a oběma kraji (Královéhradeckým i Libereckým) posílit ve vhodných časech a směrových relacích MHD, meziměstskou veřejnou osobní dopravu, případně zajistit svážení a rozvoz zaměstnanců vlastními autobusy či mikrobusy.
 11. Pro bezpečné zajištění průtoku min. 455 l/sek v toku Labe pod odběrným místem podle požadavku Povodí Labe i v období sucha považujeme za nezbytné pro průmyslovou vodu vybudovat dostatečnou akumulaci v areálu závodu a vodu co nejvíce čistit a recyklovat, z toku doplňovat jen úbytky. Pokles požadovaného průtoku vinou překročení odběru musí být zcela vyloučen i v havarijních případech (hašení požárů apod.).
 12. Nesouhlasíme s obsahem vyjádření orgánů ochrany přírody a krajiny, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na prvky soustavy NATURA 2000, jak je uvedeno na str. 67 oznámení. Významný negativní vliv zejména dlouhodobého, byť limitních hodnot až na výjimky nedosahujícího znečištění ovzduší prachem, VOC a dalšími látkami na NP Krkonoše, který je její součástí, a na tahy ptáků nelze vyloučit.
 13. Zařízení s hlukovou charakteristikou do 85 dB musí být účinně odizolována tak, aby hladina hluku v prostředí závodu a mimo areál nepřekročila ani ve dne, ale při trojsměnném provozu zejména v noci hygienické limity. Přitom nelze vyloučit, že bude trvale zvýšeným hlukem ze závodu, byť nepřekračujícím hygienické limity, obtěžována i bytová a občanská zástavba města v blízkém i vzdálenějším (výšiny jako Liščí kopec) okolí. Totéž se může týkat pachů (ze svařovny, lakovny, plnění PHM ap.)
 14. Hodnocení možných negativních důsledků na životní prostředí a veřejné zdraví je v oznámení nepřípustně bagatelizováno. Ačkoliv jsou konstatována možná překročení přípustných limitů některých škodlivin i hluku, jsou závěry na to, že je záměr umisťován do blízkosti chráněného území přírody (8 km od hranic Národního parku), do celostátně významné oblasti rekreace a cestovního ruchu a do poměrně velkého a dosud kvalitním prostředím proslulého města příliš smířlivé, benevolentní, odkazující až na měření po uskutečnění záměru, a navrhuje realizaci případných dodatečných ochranných opatření, což zpochybňuje princip prevence, který je nejvlastnějším účelem EIA. V tomto smyslu se musí pojetí a východiska Dokumentace EIA, ale i posudku a stanoviska MŽP od takovéhoto pojetí jasně distancovat.


Žádáme, aby se příslušné orgány ochrany životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu a město Vrchlabí spolu se samosprávami sousedních obcí těmito připomínkami seriózně zabývaly a zvážily, zda záměr skutečně odpovídá koncepčním materiálům vytvořeným pro oblast Krkonoš a Podkrkonoší, vč. Vize Krkonoše 2050. A to i v širším kontextu skutečnosti, že v ČR v posledních letech už výrazně narostly kapacity a produkce automobilového průmyslu a v případě odbytových krizí, které lze s jistotou očekávat, budou muset místa, příliš závislá na automobilovém průmyslu svými pracovními příležitostmi, řešit těžké problémy nejen ekologické, ale i ekonomické a sociální.

V Praze dne 6. 10. 2007

Jako podklad pro STUŽ zpracoval: Ing. arch. Martin Říha

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License