Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Následující dopis byl zaslán za STUŽ jmenovitě všem poslankyním a všem poslancům PSP.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

 

Senát svým usnesením č. 75 ze 4. schůze dne 18. 1. 2017 vrátil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy vzešlými z projednání Senátem.

Naše Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), kterou zakládal první federální ministr životního prostředí Ing. Josef Vavroušek, se zabývala porovnáním původní verze novely zákona č. 114/1992 Sb., odhlasované Vaší Poslaneckou sněmovnou hlasováním č. 92 na 53. schůzi PSP dne 2. 12. 2016 a verze vzešlé z projednání Senátem. Dovolujeme si doporučit Vám nepřijetí pozměňovacích návrhů Senátu a trvat na původní verzi novely Vaší Poslanecké sněmovny z následujících důvodů:

1. Jako společnost, která se zabývá udržitelným rozvojem, hodnotíme verzi Poslanecké sněmovny jako daleko vyváženější, beroucí v potaz všechny tři pilíře udržitelnosti – sociální, ekonomický a environmentální. Připomínáme, jak je v našem právním řádu definován udržitelný rozvoj: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

Oproti tomu senátní návrh je nevyvážený, potlačuje environmentální pilíř (vedl by k redukci rozmanitosti přírody i přirozených funkcí ekosystémů) – a přitom se v novele jedná o území národních parků, kde stát a jeho občané chtějí chránit nejcennější hodnoty přírody.

2. Původní návrh Poslanecké sněmovny bere daleko více v potaz vědecké poznatky, týkající se přírody a její ochrany, jak dosvědčuje i jednomyslné stanovisko Učené společnosti ČR z 25. 1. 2017 Vám adresované.

3. Verze Poslanecké sněmovny je v souladu s mezinárodními kritérii Světového svazu pro ochranu přírody (IUCN), platnými pro národní parky, zatímco senátní pozměňovací návrhy by z našich národních parků udělaly nižší kategorie chráněných území – nejednalo by se už o národní parky. Např. úprava § 18, odst. 1, písmene c by přeřazením přírodě blízkých ekosystémů ze zóny soustředěné péče do zóny kulturní krajiny umožnila, že by velká část území mohla být hospodářsky využívána, v dalších lesích národních parků by byly umožněny těžby a na dalších plochách by mohli developeři rozvíjet projekty v mnoha případech ničící či zásadním způsobem pozměňující přírodu a celou krajinu národních parků. Zóna kulturní krajiny by pak převažovala nad ostatními zónami. To by už byl národní park jen podle názvu, nikoliv podle mezinárodně uznávané definice – v zahraničí pro to mají přiléhavý termín nálepkový podvod (v němčině Etikettenschwindel).

4. Odhlasovaný návrh Poslanecké sněmovny je obdobný legislativě, kterou pro národní parky mají sousední státy, což neplatí o senátní verzi (viz např. německý Bundesnaturschutzgesetz z 29. 7. 2009, aktualizovaný 28. 7. 2011, saský Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege z 6. 6. 2013, bavorský Bayerisches Naturschutzgesetz z 23. 2. 2011, hornorakouský Oberösterreichische Natur- und Landschafts-schutzgesetz z roku 2001, polský zákon Ustawa o ochronie przyrody

z 16. 4. 2004).

5. Novela zákona je ohýbána kvůli sporům na Šumavě, zatímco v ostatních třech národních parcích tyto problémy nejsou a není vůbec důvod přijímat takové změny. Původní návrh prošel celým meziresortním připomínkovým řízením a je proto konsenzem celé státní správy, prošel i důkladným projednáváním v Poslanecké sněmovně, kde byl odhlasován dokonce ústavní většinou. Přijetím tak dalekosáhlých pozměňovacích návrhů by došlo k narušení již odsouhlasené koncepce novely zákona a popření celé práce na ní. Navíce Senátní novela obsahuje vyslovené legislativní chyby a tak přijetím Senátní verze by vznikl totální paskvil (viz např. § 18. pozměněný odstavec 7 na odstavec 6). Pouze odstranit chyby PSP nemůže.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Vaše rozhodnutí o novele zákona č. 114/1992 Sb. bude mít dlouhodobé a v mnoha případech nevratné účinky. Pokud by nyní došlo k odsouhlasení pozměňovacích návrhů Senátu, mohli bychom se rozloučit s národními parky, zbyly by z nich jen fragmenty, jakési Potěmkinovy vesnice ochrany přírody v České republice. Proto Vás žádáme o odmítnutí pozměňovacích návrhů a trvání na původní verzi Poslanecké sněmovny.

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

Ing. Jiří Dlouhý

Předseda

V Praze dne 14. února 2017

Komentáře   

#1 Sigmund Tomáš 2017-03-01 18:56
:-) :-) Snaha změnit zákon o národních parcích je dalším důkazem pravdivosti literárního zpracování vícero intelektuálů vývoje nejenom v oblasti ochrany životního prostředí. Vývoje, který v evropské a americké kulturně-civili zační oblasti dostává různé mezinárodně uznávané nálepky jako vývoj post-pravdivý (Jiří Přibáň, Salon-Právo, 16/2/2017: Digitální zrada vzdělanců) v informacích o prognózách post-faktický (Společnost pro německý jazyk, 2016), ve zvládání intelektuální schopnosti vnímat jazykové souvislosti zápasu mocných s ovládanými (Oldřich Slačálek, Salon-Právo, 2/2/2017), zvládat širší souvislosti života přes útok debilizace a stupidizace (František Koukolík, Mocenská posedlost, 2011). Osobně si myslím, že Ivan Dejmal se musí obracet v hrobě a souhlasit s KSČM - nepřijímat žádné změny v zákonech o národních parcích. Děkuji za aktivitu v této věci.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License