Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k vedení silničních dopravních koridorů na trase Praha - České Budějovice v návrzích ÚPn VÚC Benešovsko a Pražský region


Společnost pro trvale udržitelný život podává k návrhům ÚPn VÚC Pražský region a Benešovsko ve vztahu k návrhu vedení nového dálničního koridoru D 3 řešeným územím obou územních plánů zásadní nesouhlasné stanovisko z následujících důvodů:

1. Dálnice D3 je v úseku Praha - České Budějovice vložena mezi stávající silniční dopravní koridory tvořené dálnicí D 1 spolu se silnicí I/3 a rychlostní silnicí R4 s pokračováním silnicemi I/4 a I/20. Kromě dálnice D 1 v úseku mezi silničním okruhem kolem Prahy a Mirošovicemi lze tyto silnice dále zkapacitňovat a zkvalitňovat jejich parametry tak, aby vyhověly pro předpokládané nárůsty zátěže, odstraní-li se na nich některé dopravní závady a průjezdy měst a obcí jako jsou Benešov u Prahy, Olbramovice, Miličín na I/3 nebo Čimelice na I/4, aniž musí splňovat všechny parametry R nebo dokonce D. Napojení zkapacitněné silnice I/3 na pražský silniční okruh nemusí být nezbytně řešeno přes dálniční úsek Praha - Mirošovice dálnice D 1. Protože ale jižní segment silničního okruhu ke škodě Prahy ještě nějaký čas nebude existovat, je zatím přesto nejreálnější. Také ze „stabilizované“ trasy D 3 by musel přenášet značnou část zátěže do Prahy při známé kvalitě a zátěži silnic uvnitř silničního okruhu mezi Jesenicí a Prahou.

2. V dělbě dopravní práce mezi silniční a železniční dopravou mezi Prahou a Českými Budějovicemi by se měla po dobudování připravovaných staveb, nezbytných pro modernizaci tohoto železničního koridoru, zvýšit kapacita, rychlost a tím i atraktivita železniční dopravy a tím převzít část zátěže ze silniční sítě.

3. V koridoru tzv. „stabilizované“ trasy D 3 nejsou žádné větší zdroje a cíle dopravy, které by zdůvodňovaly jeho vedení právě tudy. Takovými cíli nejsou ani města Jílové či Sedlčany nebo obce jako Sedlec - Prčice, které dálnice s převahou tranzitu poškodí na životním prostředí. Velká část dopravních místních a regionálních vazeb a tím i zátěže bude muset zůstat na stávajících silnicích, napojujících větší města jako Benešov, Votice na I/3 nebo Příbram na I/4, pro která nebude vzdálená trasa D 3 atraktivní.

4. Území dotčené tzv. „stabilizovanou“ trasou D 3 mezi Prahou a Meznem na hranici s Jihočeským krajem má vysokou krajinářskou hodnotu, dosud málo narušenou civilizačními vlivy. Jde vpravdě o jednu z posledních harmonických krajin v České kotlině, dosud nedotčené nezvrtaným civilizačním impaktem. Je proto přirozeným a velmi využívaným rekreačním zázemím Prahy. Tyto krajinářské a rekreační hodnoty budou protnutím tohoto členitého území dopravní stavbou s tak „tvrdými“ parametry, jako je dálnice, nenávratně zničeny. Dálnice by zde musela vést většinou v zářezech, na náspech, mostech či v tunelech s vysokým objemem zemních prací, s obrovským bariérovým efektem pro průchodnost krajiny, s její nepříznivou fragmentací, jaké byla dosud ušetřena.

5. V blízkém dosahu uvažovaného koridoru je mimořádně cenná státní přírodní rezervace Medník, koridor koliduje velmi necitlivě s významnými segmenty nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability.

6. Území dotčené zamýšleným vedením koridoru dálnice D 3 v okolí Sedlce a Prčic je dosud charakteristické nejvyšší čistotou ovzduší a nejmenší hustotou elektromagnetických polí v ČR. Jsou v něm proto umístěna vědeckovýzkumná, ale také spojová zařízení, využívající tohoto faktu. Tyto podmínky budou výstavbou a provozem dálnice D 3 právě tímto územím nepochybně zhoršeny.

7. „Stabilizovaná“ trasa D 3 je vedena poddolovaným územím po těžbě zlata na Jílovsku, s těžko předem odhalitelnými riziky z toho vyplývajícími pro stavbu i provoz. Je vedena tak, že ztěžuje racionální využití a vydobytí části ložiska keramických jílů u Jirčan.

8. Proti vedení koridoru dálnice D 3 v tzv. „stabilizované“ trase protestují nadále četná města a obce, které mají být výstavbou a provozem dotčena, včetně Jílového u Prahy, četná občanská sdružení i jednotliví občané, pro které se zhorší životní prostředí v místě bydliště nebo rekreace. Vzhledem k neexistenci větších zdrojů a cílů dopravy v dotčeném území nemůže nad těmito legitimními zájmy převážit argument „veřejného zájmu“ a „veřejné prospěšnosti stavby“, existují-li varianty splňující stejný dopravní účel, ale bez těchto průvodních negativních dopadů na životní prostředí nebo s dopady menšími, o čemž jsme nadále přesvědčeni.

9. Vyhodnocení SEA obou konceptů ÚPn VÚC byla provedena nekorektně, tendenčně, ve prospěch koridoru tzv. „stabilizované“ trasy D 3. S odvoláním na údajně pro porovnání nedostatečné zdokumentování konkurenčních variant „Zenkl - Vyhnálek“ a „Promika“ byly tyto varianty bagatelizovány. Nebylo řádně provedeno ani porovnání hodnot „naturálních“ ukazatelů hodnocených variant, např. záborů ZPF a PUPFL, chráněných území a prvků přírody, vodních zdrojů, ložisek surovin ap., ačkoliv je lze při využití možností GIS vyhodnotit z obecně dostupných údajů na zvoleném mapovém podkladu bez problémů. Nekorektnost porovnání byla při veřejném projednání konceptů konstatována tehdejší náměstkyní ministra i příslušným odborem MŽP. Přesto nedošlo k důsledné nápravě a část textu věnovaná SEA je tak v obou plánech zcela formální.

Z těchto důvodů žádáme zastupitelstvo Středočeského kraje, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí, aby nedopustily schválení obou územních plánů velkých územních celků ve stávající podobě a nedovolily umístění a realizaci dálnice D 3 tímto panenským, krajinářsky hodnotným a rekreačně intenzívně využívaným územím.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život:

Pavel Šremer, prom. biol.
předseda

Obdrží: - Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování + Odbor dopravy
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo životního prostředí
- obce na trase „stabilizované“ varianty

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License