Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

North Bohemian mining limits

Vážení, vláda ČR se v pondělí příštího týdne chystá projednat materiál předkládaný MPO na výjezdní zasedání do Ústí nad Labem, ve kterém obě alternativy návrhu usnesení předpokládají prolomení územních ekologických limitů těžby na Velkolomu Bílina ještě dál k západu, než dovolovalo usnesení vlády č. 1176 z roku 2008. Znamenalo by to přiblížení těžby a nedodržení hygienických limitů pro hluk a emise škodlivin do ovzduší pro Mariánské Radčice i Braňany a patrně i další obce, i když by se v nich kvůli tomu nemuselo nic bourat, se všemi zdravotními důsledky, před kterými limity obyvatelstvo dosud chrání. Text Ing. Ježkové ilustruje podrobně, jakým podvodem se zatajením části zásob, uvolněných usnesením č. 1176/2008 se argumentuje pro prosazení zájmů těžařů. Rozhodnutí o případném prolomení limitů těžby byť jen na Velkolomu Bílina je nepřijatelné a to z následujících důvodů:

  1. Žádná soudná a odpovědná vláda neporuší slib, daný svým občanům a voličům po zhroucení komunistického režimu, že nebude pokračovat čtyřicetiletá velkoplošná devastace osídlení, krajiny, lidského zdraví a morálky, jaká provázela "rozvoj" za vlády komunistů v naší zemi. Princip právní kontinuity slibu z roku 1991, na jehož základě byly zrušeny v ohrožených obcích stavební uzávěry a díky nimž tyto obce, počínaje Chabařovicemi u Ústí n. L. znovu rozkvetly, nelze porušit. Podlomilo by to důvěru občanů v ČR jako právní stát.
  2. Žádná soudná a odpovědná vláda nebude stavět budoucnost na vyčerpatelném zdroji energie, jakým je spalování uhlí s účinností do 40 %, s vědomím negativních dopadů na kvalitu života, na zdraví obyvatel velké části Ústeckého kraje, a nebude porušovat ústavní princip rovnosti práv občanů na srovnatelné životní podmínky.
  3. Žádná soudná a odpovědná vláda nebude riskovat hněv občanů a voličů nejen Ústeckého kraje, ale celé kulturní veřejnosti, pro kterou je ohled na zachování přírodního i lidmi vytvořeného bohatství a dědictví přednější, než pomíjivý ekonomický zisk. Likvidace dalších sídel a památek, jako byla likvidace 650 let starého královského města Mostu, kvůli necelým 30 letům těžby uhlí pod ním, a dalších cca 100 obcí, by se neměla opakovat, jinak jsme se nic nenaučili a vracíme se do 2. poloviny 19. století, do "věku páry a začátků průmyslové výroby", včetně výroby elektřiny.
  4. Žádná soudná a odpovědná vláda nebude energetiku stavět na fosilních palivech při vědomí své spoluodpovědnosti za omezování příčin globálních změn klimatu, ke které se formálně hlásí, ale jakoby nechápala souvislost právě s těžbou a spalováním hnědého uhlí.
  5. Žádná soudná a odpovědná vláda nedopustí, aby uhlí jako vyhrazený nerost a tudíž součást národního bohatství, bylo těženo a prodáváno soukromou společností za naprosto hanebných a pro stát, kraj a dotčené obce nevýhodných podmínek, kdy drtivá část výnosu z těžeb jde do soukromých rukou a horníci i stát z tohoto výnosu dostávají nedůstojný zlomek. Je to pokračování zlodějny, zahájené zpackanou privatizací jak Severočeských hnědouhelných dolů, a později Mostecké uhelné, tak na Ostravsku - karvínsku OKD. Pokud to vláda přesto dopustí, je na čase volat k odpovědnosti ty její dnešní představitele a členy, kteří tehdy byli u moci a měli hájit veřejné zájmy, ale nečinili tak, a zavdávají tak příčinu k podezření, že se snaží zakrýt svá tehdejší pochybení, místo aby se je snažili alespoň zčásti napravit. 
  6. Žádná soudná a odpovědná vláda neustaví jako svůj poradní orgán Radu pro udržitelný rozvoj, aby pak ignorovala jednoznačné odmítnutí prolomení územních ekologických limitů těžby jak na VČSA, tak na Velkolomu Bílina ve všech rozhodujících Výborech této Rady. Pokud myslela vážně resuscitaci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zapojení nevládních odborných i občanských iniciativ do její práce, nemůže tento jednomyslný odpor občanů, nevládních organizací, Komise životního prostředí Akademie věd a četných akademických, vědeckých i kulturních institucí nevzít v potaz. Pokud je bude ignorovat, je to vše jen Potěmkinova vesnice" na oblbnutí veřejnosti a o skutečné participaci veřejnosti nelze mluvit.
  7. Žádná soudná a odpovědná vláda nedopouští, aby se uhlí, které je majetkem státu a je potřebné pro teplárenství, pálilo v elektrárnách, vyváželo do zahraničí, aby se do zahraničí dokonce vyváželo mezi 17 - 24 % u nás vyrobené elektřiny, a přitom vláda zároveň tvrdila, že právě kvůli výrobě tepla je potřeba prolomení limitů. Je v moci vlády a příslušných úřadů stanovit podmínky užití vydobytého uhlí. Těžaři nezískali vlastnictví uhlí, pouze právo těžba a prodeje, a kdyby státní úřady fungovaly, jak mají, blokovaly by potřebnou část uhlí pro teplárenství bez vytáček a lží, že to nelze.

Od vyhlášení územních ekologických limitů těžby v SHP uplynulo již 24 let - téměř čtvrt století. Lze se oprávněně ptát, jak vlády následující po vládě premiéra Pitharta využili tuto dobu k podpoře změn v palivo-energetickém komplexu, v ekonomickém profilu země i Ústeckého kraje, jak připravovali útlum uhelného hornictví a následnou rekultivaci krajiny po těžbě, když jsou po čtvrt století zaskočeni údajnou "hrozbou nezaměstnanosti" při zachování limitů. Přitom jen práce na obnově a nové kultivaci území SHP je dost na desítky let dopředu, jen je třeba z ní udělat společenskou objednávku.

Doplňující ilustrace:

Rozsah lomů (jpg)

Tabulka lomů (pdf)

 

Ing. arch. Martin Říha, bývalý náměstek ministrů životního prostředí Bedřicha Moldana a Ivana Dejmala z let 1990-92. 

You have no rights to post comments

Podobné články

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License