Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Z á p i s

z valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, které se konalo

dne 6. března 2012 v Domě VTS na Novotného lávce v Praze 1

___________________________________________________________________________

 

Valné shromáždění bylo svoláno v souladu se Stanovami STUŽ písemnou pozvánkou zaslanou v předstihu 30 dní všem členům, tedy nikoliv jako součást Zpravodaje STUŽ jako v minulosti.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Průběh valného shromáždění moderoval předseda STUŽ Ing. Jiří Dlouhý podle programu, pozměněného oproti programu uvedenému v písemném podkladu pro shromáždění, v tomto pořadí:

1. Zahájení a organizační pokyny (přednesl Ing. Jiří Dlouhý)

2. Volba mandátového komisaře (zvolen p. b. Pavel Šremer) a návrhové komise (zvoleni Ing. Jiří Fencl a Ing. arch. Martin Říha)

3. Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011 dostali účastníci písemně u prezence, takže Ing. Jiří Dlouhý vyzvedl jen hlavní aktivity STUŽ v minulém roce. Ke zprávě proběhla krátká diskuze s některými doplněními této informace a poté byla zpráva plénem schválena.

4. Následovala Zpráva o činnosti Východočeské pobočky STUŽ, kterou přednesl její předseda Miroslav Petr. Zpráva byla vzata na vědomí.

5. Od 17.10 hodin proběhla vložená přednáška RNDr. Radoslava Štědroně z Ostravy na téma Krajíčkova zákona o přírodních zdrojích a jejich konsekvencích pro dlouhodobě udržitelný život v blízké i vzdálené budoucnosti, následovaná delší a živou diskusí.

6. Po tomto vystoupení přednesl předseda Ing. Jiří Dlouhý návrh plánu činnosti STUŽ na rok 2012. Obsahoval každoměsíční schůze předsednictva a besedy pro veřejnost v Domě VTS na Novotného lávce, tematické exkurze, vydávání stanovisek k aktuálním problémům životního prostředí ČR, rozvíjení aktivit v rámci utvořené Platformy udržitelného rozvoje, pokrývající kromě environmentálního i ekonomický a sociální pilíř udržitelnosti, spoluúčast členů nebo delegátů STUŽ na akcích partnerských organizací, společenské a osvětové akce při příležitostech STUŽovratů a STUŽodenností, za naléhavý považuje úkol přivést do STUŽ více mladých lidí. Z připomínek a námětů uplatněných v diskuzi byl plán doplněn o aktuální úkoly:

a) věnovat se nadále aktivitám, souvisejícím s přípravou letošní světové konference o životním prostředí Rio+20 v Rio de Janeiro,

b) spolupodílet se v rámci aktivit Zeleného kruhu i samostatně na zpracování návrhu kritérií komplexního hodnocení projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020 z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti (ve všech třech pilířích),

c) pro nábor nových členů do STUŽ zpracovat a šířit náborový propagační prospekt či leták, který by naši společnost představil i mimo akce STUŽ, např. na školách ap.,

d) zvážit jiný formát konání (alespoň nevolebních) valných shromáždění, než je každoroční obětování celého jednoho termínu besedy, např. právě spojení s některou tematickou besedou.

V této doplněné podobě byl plán činnosti STUŽ na rok 2012 schválen.

7. Poté předseda Ing. Jiří Dlouhý představil krátce Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2011 a Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví, které byly rovněž součástí písemného podkladu. Zpráva o hospodaření byla shromážděním schválena, zpráva revizní komise byla vzata na vědomí.

8. Předseda STUŽ Ing. Jiří Dlouhý pak prezentoval návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012, který byl bez připomínek schválen.

Plán činnosti a rozpočet STUŽ na rok 2012, které nebyly součástí písemných podkladů pro jednání, budou zveřejněny v příštím Zpravodaji STUŽ.

9. V bodu „různé“ byly zodpovězeny některé dotazy na aktuální kauzy narušování zeleně v Praze a okolí z pléna a v té souvislosti byl formulován další úkol pro předsednictvo STUŽ, aby byl na webových stránkách STUŽ vytvořen jakýsi „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo instituce, na které je možné se obracet o radu nebo o pomoc při řešení konkrétních kauz v území.

Zazněla zde také informace o konání semináře Rio+20 dne 15. 3. 2012 od 9.00 hodin v nové Národní technické knihovně v Praze 6 (pozvánka je na webu STUŽ) s žádostí o šíření této informace a přizvání dalších zájemců o účast.

Ing. arch. Říha informoval o konání semináře „Kvalita veřejného prostoru“ na výstavišti PVA v Letňanech 23. 3. 2012, připraveném Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

10. Poté byl přečten návrh usnesení, zpracovaný návrhovou komisí a po doplnění o příspěvky z pléna bylo usnesení valného shromáždění schváleno v následujícím znění:

U s n e s e n í

valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, které se konalo v Praze 1

v Domě vědecko-technických společností na Novotného lávce dne 6. března 2012

 

Valné shromáždění STUŽ

 

I. schvaluje

- Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011

- Zprávuohospodaření STUŽ za rok 2011

- Plán činnosti STUŽ na rok 2012

- Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012

- Návrh usnesení, připravený návrhovou komisí a doplněný o náměty a připomínky z diskuse k němu z pléna, tzn.

o vč. požadavku na aktivní účast na přípravě české účasti na světové konferenci o ŽP Rio+20 v Rio de Janeiru,

o vč. účasti na zpracování kritérií komplexního hodnocení programů a projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020, z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti života,

o vč. úkolu pro předsednictvo zvážit jiný formát konání valných shromáždění STUŽ bez obětování celého jednoho z termínů besed,

o vč. námětu na zpracování a vydání propagačního prospektu či letáku STUŽ pro nábor nových mladých členů.

II. bere na vědomí

- Zprávu Východočeské pobočky STUŽ za rok 2011, přednesenou jejím předsedou Miroslavem Petrem,

- Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví STUŽ za rok 2011,

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

- zvážit jiný formát konání příštích valných shromáždění tak, aby jeho konání nebyl obětován celý jeden termín konání pravidelných besed STUŽ, např. sloučením (alespoň nevolebních) valných shromáždění s některou z besed v prodlouženém čase,

- uvážit možnost a případně i zadat zpracování návrhu a vytištění propagačního náborového prospektu či letáku STUŽ pro získávání nových členů i mimo akce STUŽ, např. ve školách ap.

- vytvořit na webových stránkách STUŽ „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo instituce, kam se obracet o radu či o pomoc při různých aktuálních kauzách v území.

11. Poté předsedající Ing. Jiří Dlouhý shromáždění ukončil.

Zapsali:

Ing. Jiří Fencl, Ing. arch. Martin Říha

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License