Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ ke kompetenčnímu sporu o působnost pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) v návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Legislativní rada vlády při svém zasedání 15. 5. 2003 k novele zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,ani napodruhé nerozhodla ve sporu mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ve věci kompetenčních variant při formulování Dílu 3 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a přesunula tento meziresortní spor na rozhodnutí vlády.

Varianta MŽP, představovaná ustanoveními §§ 10a – 10i návrhu, ponechává kompetenci posuzování vlivů koncepcí předkládaných nebo schvalovaných ústředními správními úřady na životní prostředí jako dosud na MŽP, kde jsou pro to vytvořeny kompetenční i organizační předpoklady a kde to nevyžaduje nové nároky na státní rozpočet.

Varianta MPO, představovaná ustanovením § 10i, navrhuje tyto koncepce podrobit posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí těmi orgány, které je předkládají do vlády nebo samy schvalují. Je s ostatními ustanoveními novely nekompatibilní smyslem i použitými pojmy, jev rozporu s kompetenčním zákonem, přisuzujícím dosud tyto kompetence MŽP, vyžadovala by zřízení duplicitních orgánů a systemizovaných míst pro takové posuzování na dalších ústředních správních úřadech a tím i zvýšené nároky na státní rozpočet. Zároveň by došlo ke ztížení metodického vedení agendy, přehlednosti a toků informací směrem k vládě, mezinárodním institucím a sousedním státům (u posuzování „přeshraničních vlivů“), ke správním úřadům všech stupňů, samosprávám krajů a obcí i k veřejnosti, ke zkomplikování provozu nebo faktickému znefunkčnění jednotného informačního systému EIA/SEA . 

Z rekapitulace důvodů, proč MŽP variantu MPO odmítá, se ztotožňujeme s následujícími body:

  1. posuzování koncepcí v kompetenci MŽP podle kompetenčního zákona funguje již 11. rok, má vytvořenou správní strukturu v jeho organizačním řádu, která je dostatečná i pro nový proces v souladu se Směrnicí EU 2001/42/EC (bez nároků na nová funkční místa), v případě přijetí varianty MPO se na všech resortech, zpracovávajících koncepce podléhající posouzení, budou takové administrativní kapacity teprve vytvářet, což znamená značný nárůst počtu pracovníků, ale snížení efektivityjejich využití, které zajišťovala koncentrace na jednom resortu (MŽP) a zvýšení finančních nároků na státní rozpočet,
  2. ponechání posuzování vlivů koncepcí ústředních správních orgánů a krajů na MŽP zajišťuje nejlépe jednotné metodické pracovní postupy, a to i ve směru k sousedním zemím (u přeshraniční EIA/SEA), i k příslušným strukturám EU, OSN apod., i snadnou komunikaci a tok informací směrem k vládě a k Parlamentu ve věcech EIA/SEA. Dekoncentrace této působnosti i na MPO, MZe, MMR, MI, MD, příp. další ústřední správní orgány by zavedlo do této činnosti nejednotnost a nepřehlednost, zkomplikovalo by i fungování informačního systému EIA/SEA, 
  3. v žádném ze zákonů, které různým resortům ukládají zpracovávání a schvalování koncepcí vyjmenovaných ve Směrnici EU 2001/42/ES, kromě nového zákona o vodách a novely zák. č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, není požadavek na SEA obsažen, tím méně pak zajištěna procedura odpovídající této směrnici a Aarhuské úmluvě o účasti veřejnosti a Espoo-konvence o přeshraničním posuzování. Proto nejsou vytvořeny ani základní legislativní předpoklady, aby se tato působnost MŽP, kde je ošetřena dobře již nyní (viz bod 1), mohla uvažovat k přenesení jinam a přitom bylo zajištěno respektování mezinárodních závazků ČR.
  4. je zcela nelogické, aby si jakýkoliv subjekt vydával sám pro sebe stanoviska o vlivech svých koncepcí na životní prostředí. Přitom požadavek, aby sám posuzoval vlivy svých koncepcí na ŽP, obsažený ve Směrnici EU 2001/42/EC, je splněn i v alternativěMŽP, při které je to rovněž resort zpracovávající a schvalující koncepci, který si objednává její vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí u oprávněné osoby, který je hradí a který organizuje zveřejnění i projednání, jen si nevydává sám stanovisko. Při alternativě MŽP však může MŽP, DSÚ a veřejnost ovlivnit již po podání oznámení koncepce rozsah a obsah vyhodnocení, počet a charakter posuzovaných variant a další parametry posouzení, přispívající k jeho kvalitě a úplnosti, což alternativa MPO nezajišťuje. Při ní hrozí úmyslné potlačování úplnosti a objektivnosti vyhodnocení zamlčováním dalších možných variant a přístupů, tendenčním stanovením kritérií a vah pro hodnocení, dávání přednosti utilitárním resortním zájmům proti zájmům veřejným.

Jsme přesvědčeni, že je třeba vyvinout maximální úsilí k odvrácení alternativy MPO  i proto, že by to byl další „úspěch“ při oslabování a demontáži kompetencí a významu MŽP  a další krůček k návratu před rok 1990, kdy zájmy sociálně-ekonomické vždy spolehlivě "převálcovaly" zájmy environmentální.

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život  Pavel Šremer, předseda 

Praha, červen 2003

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License