Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Botanica Vidoule, od Laténské ke Chmelařské podél ulice Pod stolovou horou

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Příprava Strategického a Metropolitního plánu

hlavního města Prahy

který se koná

v úterý 3. června 2014 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Dům techniků (ČSVTS), nejspíše místnost č. 319

V současné době probíhá intenzivní příprava nového strategického plánu a souběžně i Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy (viz např. 1.část Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu http://www.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan a Smysl plánu-aktualizace Strategického plánu Prahy 2014 http://www.uppraha.cz/uploads/assets/dokumenty/sp/Smysl_planu_1_14.pdf ).

Do panelové diskuze jsme pozvali zástupce města, zpracovatele, tj. Institutu plánování a rozvoje HMP a další panelisty, kteří se v problematice strategického a(nebo) Metropolitního plánu angažují. Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, budou naše členy i pozvané zástupce městských částí a veřejnosti v prvé řadě zajímat následující okruhy otázek (doplněné následnými otázkami z auditoria):

 1. Vzhledem k současné tvorbě obou plánů, jak budou zakomponovány priority tvořeného Strategického plánu do Metropolitního plánu a naopak, jak komunikují oba zpracovatelské týmy a jak se současný stav přípravy Metropolitního plánu odrazí ve strategickém plánu?
 2. Jak budou oba plány respektovat udržitelný rozvoj území? Budou jejich návrhy obsahovat i variantní řešení a vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), resp. na udržitelný vývoj území (VVURÚ) dle platné legislativy pro územní plánování a pro vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí?
 3. Jaké budou priority obou plánů ve všech třech pilířích udržitelnosti: ekonomickém, sociálním a environmentálním, jak bude vyhodnocována jejich vyváženost tak, aby skutečně zajišťovaly směřování k udržitelnému rozvoji, tj. ke komplexní kvalitě života?
 4. Jak je zajištěna koordinace s plánováním a skutečným vývojem v sousedním Středočeském kraji a s plány jednotlivých městských částí, zvláště těch vytvářených s účastí veřejnosti dle metod komunitního plánování a metod místních Agend 21?
 5. Jak je navrhováno a jak bude zajištěno hodnocení úspěšnosti implementace těchto plánů, jaké budou vybrány indikátory, sledující plnění těchto plánů, opět zvláště ve směřování k udržitelnému rozvoji?
 6. Jak je zapojena veřejnost - i odborná - do přípravy těchto plánů a v kterých fázích přípravy?
 7. Jak dalece bude strategický plán reflektovat přípravu strategií dle metodiky vlády a standardů EU, aby se i Praha (spolu se Středočeským krajem) mohla ucházet o podporu z fondů EU?
 8. Ve veřejnosti panují obavy, že zredukování počtu kategorií funkčního využití území i regulativů v Metropolitním plánu oproti projednanému, ale potom zavrženému konceptu územního plánu z roku 2010, povede k okleštění nástrojů státní správy pro ochranu Pražské památkové rezervace, památek, krajiny i přírody Prahy a jejích zděděných hodnot, včetně chráněných panoramat na horizontech a že proklamace o jejich ochraně budou právně nevymahatelné, že se Praha stane volným ringem pro developerské projekty nerespektující urbánní kontext a pro ctižádost některých ambiciózních architektů v jejich službách. Lze tyto obavy vyvrátit?
 9. Jak bude docíleno, aby oba plány napříště respektovali i pražští zastupitelé a radní? Není tajemstvím, že právě oni si pod tlakem developerů často vynucovali na OÚR MHMP a ÚRM i na úřadech městských částí porušení zásad, které předtím sami odhlasovali při schválení Strategického i Územního plánu?

V panelové diskuzi vystoupí:

 

 • RNDr. Radim Perlín, Ph.D., koordinátor přípravy strategického plánu, Institut plánování a rozvoje HMP,
 • MgA. Lucie Stejskalová, oddělení strategických projektů města Institutu plánování a rozvoje HMP
 • MgA. Jakub Filip Novák, tajemník sekce plánování města Institutu plánování a rozvoje HMP
 • Ing.arch. Milan Kőrner, CSc, atelier AURS, člen Metropolitní ozvučné desky
 • Ing. arch. Tomáš Vích, ateliér AA Vích f.o. a PragueWatch, o.s.
 • Ing. Vratislav Filler, Ph.D., Auto*Mat
 • Akad. arch. Ing. Václav Králíček, student na Škole architektury AVU
 • Mgr. Petr Štěpánek, CSc, zastupitel Praha 4, Strana zelených

 

Odpovídat na otázky bude ještě Ing.arch. Libuše Hadravová, odbor stavební a územního plánu Magistrátu HMP

Do panelové diskuze byl pozvántéž RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor HMP, který pověřil svým zastupováním Institut plánování a rozvoje HMP

 

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License