Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k projednávání zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění včetně integrovaného registru znečišťování je úhelným kamenem legislativy Evropské unie v oblasti životního prostředí. Představuje tržně plně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i široké veřejnosti v rozhodovacích procesech a podněcuje tak proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů a výrobků a produkce znečišťujících látek a je tak v oblasti legislativy a její implementace jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k trvale udržitelnému rozvoji. Bez naplnění příslušné směrnice Rady Evropské unie č. 96/61/ES ze dne 24. 9. 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je bez nadsázky vstup České republiky do Evropské unie vyloučen; české podniky by ostatně také velmi rychle ztrácely na trzích EU konkurenceschopnost.
Proto v České republice probíhala příprava na implementaci uvedené směrnice ES poměrně intenzívně, byly vytvořeny potřebné pracovní týmy a zadány dílčí práce. Rovněž byla využita nabízená pomoc Evropské unie: v rámci nejméně dvou tzv. twinning projektů se uskutečnily pracovní dílny a školení pracovníků státní správy i podnikového managementu a jejich stáže v zemích s dlouholetou zkušeností s aplikací integrovaného přístupu (např. ve Velké Británii a ve Švédsku). Tato příprava byla završena simulací vydání integrovaného povolení v podniku Frantschach Pulp and Paper, a. s., Štětí, díky spolupráci mezi vedením podniku, Českou inspekcí životního prostředí, Švédskou environmentální agenturou, MŽP ČR, Hygienickou službou, okresním a městským úřadem a rovněž Společností pro trvale udržitelný život. Tato simulace představovala důležité praktické ověření výsledků jednoho z twinning projektů Evropské unie.

Po mnoha projednáváních v pracovních skupinách, mezi resorty a za účasti zástupců dalších dotčených a odborně přínosných organizací vznikl nakonec kompromisní vládní návrh zákona

o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování, který alespoň v minimální míře naplňoval jednotlivé požadavky Směrnice EU. 

Při ohlášeném projednávání tohoto návrhu na 55. schůzi výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 28. listopadu 2001 se však skutečným předmětem jednání stal komplexní pozměňovací návrh tohoto zákona, iniciovaný Svazem průmyslu a dopravy, který poslanci tohoto výboru přijali jako svůj návrh. Příznačným rysem celého projednávání byl například fakt, že zástupce Svazu průmyslu a dopravy byl vydáván předsedou výboru za zástupce veřejnosti nebo skutečnost, že účastníci jednání neměli text tohoto pozměněného návrhu k dispozici. Kromě neochoty předložit plný text budí obavy i unáhlená příprava tohoto pozměňovacího návrhu bez jakéhokoli využití zkušeností dalších státních organizací a organizací veřejné správy, jež jsou za jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí ze zákona odpovědné a pochopitelně nejlépe znají praxi v uplatňování dosavadních právních předpisů i výhody a rizika připravovaných návrhů v rámci IPPC (např. Česká inspekce životního prostředí, Hygienická služba). Přípravy komplexního pozměňovacího návrhu se neměla příležitost účastnit ani odborná veřejnost; velmi závažným nedostatkem, který není možné vysvětlit ani po věcné stránce, ani v budoucích diplomatických jednáních v rámci integračního procesu do Evropské unie, je i ignorování výsledků simulovaného procesu vydání integrovaného povolení.

Při projednávání ve výboru se jednalo o následujících změnách oproti vládnímu návrhu:

1                    Velmi příznačné a mnohé napovídající je vypuštění ministerstva zdravotnictví z integrovaného povolovacího procesu. Míru znečištění, resp. dostatečné omezení znečištění vzhledem k dopadům na lidské zdraví je pochopitelně schopen kvalifikovaně posuzovat výlučně odborník z oblasti lékařství, preventivního lékařství a hygienické služby. Problematika hluku, jejíž naléhavost ve vyspělých zemích neustále vzrůstá, ostatně náleží hygienické službě i kompetenčně.       

2                    Pod ideologickou a nevěcnou záminkou rovných příležitostí mají být do procesu přípravy povolení zařazeny i tzv. odborně způsobilé osoby, přičemž Agentura trvale udržitelného rozvoje, obsažená ve vládním návrhu, by byla jen zálohou pro případ, kdyby v některém regionu či odvětví nebyly tyto osoby k dispozici. V zemích Evropské unie se však osvědčil právě opačný model: státní agentury nebo jim odpovídající struktury (9 zemí Evropské unie má agentury, jedna úřad a jedna institut). V některých zemích mají tyto agentury dokonce přímo povolovací a prosazovací pravomoci (např. ve Velké Británii). Soukromé osoby se pro tyto náročné úkoly, vyžadující koordinaci mnoha odborně zdatných pracovníků různých specializací, v žádném z patnácti států Evropské unie neosvědčily. Vedle pochopitelné nedostatečné odbornosti jednotlivců je však kritické riziko dáno možností ze zákona svěřit vypracování všech odborných podkladů soukromým osobám, placeným přímo podniky. Nebezpečí ovlivnění kvality odborných podkladů se v tomto případě v určitém procentu případů rovná jistotě. Za situace, kdy je povolování namísto Agentuře svěřeno nově vzniklým krajským úřadům, jejichž pracovníci nemají ještě dostatečné zkušenosti a ani nemohou být odborníky v tak širokém spektru specializovaných odborných problémových okruhů, jež mají integrovaně posuzovat, by nevyhnutelným výstupem musel být vysoký počet špatných rozhodnutí na základě špatných podkladů. Důsledkem by pak bylo poškozování životního prostředí a zdraví občanů i nedostatečný tlak na zvyšování energetické a materiálové efektivity výrob, následně tedy i zhoršování konkurenceschopnosti našich výrobků na trzích Evropské unie.

3                    Možnost připuštění sankcí podle stávajících složkových zákonů konzervuje starý složkový přístup k ochraně životního prostředí, opuštěný vyspělými zeměmi již před zhruba dvěma desetiletími, namísto směrnicí požadovaného integrovaného přístupu. Povážlivě nízká by byla i výše sankcí, které jsou ve složkových zákonech většinou nižší. Dále není možné stanovit zákonem výši sankcí pevnými částkami – věcně správným řešením je zákonem stanovená valorizace v přímé vazbě na výši inflace.

4                    Posledním kontroverzním bodem se stal rozsah integrovaného registru znečišťování. Takovýto registr vedou nejen v USA, ale i v řadě zemí Evropské unie (např. ve Velké Británii, Švédsku, v Nizozemí, v Dánsku). Registr toxických látek bude mít zásadní význam zvláště pro předcházení havárií, bude důležitý nejen pro informování veřejnosti (a tím ke kvalitnějšímu naplnění zákona č.123/1998 Sb. o právu na informace v životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.), ale i pro kvalitnější rozhodování veřejné či úžeji státní správy, pro účely výzkumu a ochrany zdraví obyvatel. Měl by se však stát i jedním ze základních informačních zdrojů pro podnikatele (lze tak soudit např. podle analogie s využíváním zákona o právu na informace o životním prostředí pro účely marketingu firem, ze zkušenosti zemí, jež registr používají apod.). Bylo by proto velkou chybou, kdyby se budování registru zaměřilo jen na několik desítek sloučenin, které vyžaduje evropský registr emisí znečišťujících látek EPER. Problémem České republiky není nedostatek datových souborů, často i poměrně obsáhlých, ale jejich roztříštěnost do několika nepřehledných systémů a relativně obtížná dostupnost. Zákon o IPPC by měl zabezpečit jejich ucelení a zpřehlednění.

 

Závěrem vyjadřujeme přesvědčení, že při dalším projednávání zákona o integrované prevenci v Poslanecké sněmovně dojde k navrácení ducha směrnice Evropské unie a budou brány v potaz zájmy co nejširšího okruhu občanů České republiky, nejen jedné skupiny (a i té jen z krátkozrakého úhlu pohledu). Pokud by se tak nestalo, čekala by nás již v nejbližší době novela zákona, který by věcně, nikoli pouze názvem naplnil požadavky Směrnice Rady 96/61 ES na skutečně integrovanou prevenci a omezování znečištění. Bez zodpovědné implementace zásad integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí, energetické a materiálové efektivity podniků brány Evropské unie otevřeny nebudou.

 

PhDr.Ivan Rynda, v.r.místopředseda STUŽ

Pavel Šremer, prom. biol. předseda STUŽ

 

V Praze dne 3.prosince 2001

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License