Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Úvod

Jihočeská regionální pobočka STUŽ má sídlo v Táboře. Formálně se zformovala v únoru roku 2001. U jejího zrodu stála skupina lidí, která významnou měrou přispěla k záchraně unikátní botanické zahrady v tomto městě. Po zorganizování příslušného referenda a splnění vytyčeného cíle (80% zúčastněných voličů se vyslovilo proti postavení silniční komunikace skrz tuto zahradu) logicky vyvstala otázka, co dál. Odpovědí byl nakonec vznik této regionální pobočky STUŽ. V současné době má jihočeská regionální pobočka deset členů. V lednu tohoto roku byl pak přijat vlastní organizační řád pobočky. Cílem je vytvoření spolehlivých rozhodovacích a komunikačních kanálů tak, aby došlo k zefektivnění činnosti. V současné době lze činnost STUŽ JČ směrem navenek rozdělit do čtyř skupin: Projekt: Evropská unie – Téma pro každého z nás Projekt: Literárních večerů Projekt: Ekovýchova (ve přípravné fázi) Projekt: Ekologické zemědělství (v přípravné fázi).

Evropská unie - Téma pro každého z nás

V říjnu roku 2001 vznikla myšlenka uskutečnit v jižních Čechách, především pak v okrese Tábor, dlouhodobější osvětový projekt o souvislostech vstupu České republiky do EU as tím spojeného negociačního procesu se zvláštním důrazem na otázky životního prostředí. Tento projekt je načasován na12 měsíců. S realizací se začalo na sklonku měsíce listopadu, přičemž naší snahou bude dosáhnout následujících cílů:

1) Zvýšení povědomí o EU u všech cílových skupin,

2) Posílení viditelnosti EU v přípravném procesu kandidátských zemí na vstup do unie s důrazem na aktivity v ČR,

3) Přiblížení problematiky východního rozšíření z pohledu ČR ale i EU,

4) Přiblížení práva EU z oblasti ochrany životního prostředí a představení nových možností ochrany ŽP po vstupu do EU,

Nové možnosti vynucování veřejných zájmů a ochrany lidských práv v rámci EU.

Projektem „Evropská unie – Téma pro každého z nás“ jsou resp. budou oslovovány celkem čtyři cílové skupiny: Občané okresu Tábor (v případě úspěchu lze uvažovat o rozšíření projektu ina jiná města jižních Čech), Studenti vybraných středních škol na okrese Tábor (zatím celkem čtyři školy), Nestátní neziskové organizace (především z jihočeského regionu). V případě úspěchu snahy o rozšíření počtu grantových zdrojů bude výčet cílových skupin možno doplnit ještě o studenty jihočeských vysokých škol (Jihočeská universita v Českých Budějovicích; fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci),

Základním způsobem realizace projektu jsou opakované informační a diskusní semináře, samozřejmě s jistými modifikacemi co do formy, obsahu a intenzity u každé z cílových skupin. Opakovaná setkání jsou nutností vzhledem k relativně širokému spektru cílů projektu, ale i obsáhlosti tematiky Evropských společenství a jejího rozšíření na východ. Nechceme tedy opakovat chybu nárazových akcí v rámci oficiální komunikační strategie vlády České republiky.

Při postupném realizování tohoto projektu nebudeme samozřejmě spoléhat jenom na vlastní síly, nýbrž využijeme poznatků a zkušeností odborníků ze státní ale i neziskové sféry. U cílové skupiny „řadoví občané“ se na území okresního města uskuteční lokální propagační kampaň, která by měla zaručit větší účast na připravovaných setkáních.

V rámci realizace je pamatováno i na měření dopadu projektu. Nejlépe lze toto s technického hlediska uskutečnit u cílové skupiny žáků středních škol. Toto dotazníkové šetření již zčásti proběhlo a bude zakončeno v březnu tohoto roku. Výzkumu co do zájmuo dané téma a hlavních problémových oblastí se zúčastní i řadoví občané. To by nám mělo pomoci vytvářet takové diskuse, které budou pro občany co nejvíce aktuální.

Výstupy projektu (česky, anglicky a německy) by měli být k dispozici v říjnu nebo nejpozději v listopadu roku 2002. V průběhu projektu budou lokální média informována o jednotlivých dílčích aktivitách. Grantově se na tomto projektu podílí nadace MATRA/KAP při velvyslanectví Nizozemského království v Praze a dále pak nadace Konrada Adenauera z Německa.

Literární večery

Nynější členové STUŽ již v dřívějších letech pořádali v Táboře autorská čtení a diskuse se spisovateli a intelektuály (L. Vaculík, I. Klíma, J. Keller, J. Patočka apod.). V loňském roce se pak již pod hlavičkou STUŽ uskutečnili diskuse mj. o Hnutí revoluční mládeže (s P. Šremerem), o zdravé výživě (se šéfredaktorem Pramenů zdraví R. Žižkou), o biotechnologiích ve vodním hospodářství, o finančním systému LETS, apod. Ve spolupráci s členy STUŽ se uskutečnila iautorská čtení Jakuba Patočky, Karla Kuny a Víta Janoty. V tomto roce budou setkání s umělci a intelektuály pořádány pravidelně 1x měsíčně, a to pod poetickou, byť ne zcela vyčerpávající hlavičkou „Literární večery“.

Ekovýchova

V roce 2001 se do strategického plánu rozvoje táborské aglomerace podařilo na základě iniciativy STUŽ začlenit problematiku ekovýchovy. Na sklonku roku 2001 a začátku roku2002 pak STUŽ vypracovala nástin programové náplně. Projekt by měl -v případě zajištění dostatečného množství finančních prostředků - spočívat v uspořádání seminářů pro učitele pod vedením odborníků, kteří se ekologické výchově dlouhodobě věnují. Pořádány budou také kurzy tradičních řemesel určených široké veřejnosti. Dalším cílem je vytvoření materiálních předpokladů pro dlouhodoběji koncipovanou výuku ekologické výchovy na školách.

Ekologické zemědělství

Jednímz cílů strategického plánu rozvoje táborské aglomerace je i podpora ekologického zemědělství. Odpovědnou organizací za splnění tohoto cíle byla vybrána STUŽ, jihočeská regionální pobočka se svým projektem: „Vytvoření informačního a obchodního mostu mezi ekologicky hospodařícími zemědělci a spotřebitelskou veřejností v okrese Tábor“.

Výstupy budou dle finančních a lidských zdrojů rozpracovány do jednotlivých oblastí – mapa ekologicky hospodařících zemědělců na Táborsku, seznam prodejen potravin vhodných do zapojení do sítě a vytvoření marketingové strategie, prezentace u spotřebitelů a vytvoření informační web stránky na stránkách města Tábora. O grant budeme žádat nadaci Partnerství, dále pořádáme o spolufinancování místní agrární komoru. Cílem je vytvořit na Táborsku lokální trh s ekologickými potravinami případně i s návazností na zpracovatele zemědělských produktů s označením Bio.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License