Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Počátkem roku se pobočka zúčastnila vyhodnocení spolupráce s Přírodním parkem Erzgebirge/Vogtland na přírodovědném průzkumu příhraničního potoka Polava. Cílem průzkumu mělo být zdokumentování přírody jako podkladu k vytvoření přírodního parku na naší straně. Tento záměr se nepodařilo realizovat pro nesolventnost okresního úřadu, aby finančně zabezpečil přírodní park.

Chomutovská pobočka získala pro rok 1999 dva dotační tituly na projekty MŽP:

  •             Krajina severočeské pánve v novém tisíciletí
  •             Strategický rozvoj měst Chomutov – Jirkov a místní Agenda 21

Realizace projektů mohla být započata teprve až v červnu, kdy byly podepsány dohody s MŽP.

Tím se stalo, že Severočeské sdružení obcí (SESO), které rovněž připravovalo konferenci na podobné téma za spolupráce provincie Jižní Holandsko, byla v přípravě konference daleko více vpředu, než naše pobočka. Proto jsme na základě dohody s SESO sdružili finanční prostředky a stali se spolupořadateli konference „Severní Čechy 2030 – Revitalizace začíná komunikací“.

U druhého projektu jsme z výše uvedených důvodů začali o půl roku později. Podstatou projektu je zveřejnit obsah strategického plánu rozvoje měst Chomutova a Jirkova a zvýraznit prvky trvale udržitelného života a současně seznámit širokou veřejnost s Místní Agendou 21.

Kromě osobních vystoupení na zasedání městských zastupitelstev, pobočka se snaží podpořit zájem pracovníků úřadu o semináře a školení k tématům Agendy a trvale udržitelného života, novinovými články a informačními brožurami seznámit veřejnost s jednáním konference v Riu, a s jedním z dokumentů, který se vztahuje k místním podmínkám a k životu občnů v regionu.

U příležitosti tradičních Podkrkonošských podnikatelských dnů v Chomutově byla uspořádána výstavka fotografií z uvedených měst k různým problémům života, které Strategický plán řeší.

Někteří členové pobočky se podílejí na přípravě projektů pro strukturální fondy ve strategickém rozvoji regionu (NUTS II) činností v pracovních skupinách nebo se účastní školení pořádaného Centrem pro komunitní práci, jehož obsahem je získat ucelené informace o přibližování České republiky k Evropské unii.

PaedDr. Jiří Roth
předseda Chomutovské pobočky STUŽ

Zpráva o činnosti Chomutovské pobočky za rok 1999

V loňském roce 1999 jsme svou činnost soustředili na plněni dvou grantu z Ministerstva životního prostředí. V souladu s cíli naši pobočky jsme chtěli uspořádat konferenci na téma „Krajina podkrušnohorské pánve ve třetím tisíciletí“ a současně jsme chtěli obyvatele seznámit s Agendou 21 a jejím uplatňováním ve strategickém plánu rozvoje měst Chomutova a Jirkova.

Konferenci jsme neuspořádali, ale zúčastnili jsme se podobné akce, kterou v předstihu připravovalo SESO (Severočeské sdruženi obci) a Ministerstvo životního prostředí provincie Jižní Holandsko na základě vzájemné dohody. Záměr a cíle konference byly téměř shodné s našim záměrem, což bylo dáno i názvem: „Revitalizace začíná komunikací“ a závěrečný dokument byl nazván „Vize 2030“ . Věnovali jsme proto konferenci náš finanční příspěvek, čímž jsme zvýšili kvalitu překladů referátů a přednášek holandských hostů.

Druhý grant byl daleko složitější,neboť jsme se zaměřili na seznamováni s Agendou 21 jak středoškolské mládeže, tak i úředníků městských úřadů a zastupitelů města Chomutova a Jirkova. Za pomoci Sdruženi podnikatelů v Chomutově jsme se mohli zúčastnit Podkrušnohorských podnikatelských dnů, na nichž jsme vystavili fotografie a projektové dokumentace akcí, jež se realizují podle strategického rozvojového plánu obou měst.

Vytvořili jsme brožuru, v niž se občané mohou seznámit se strategickým plánem rozvoje obou měst, a mohou také sledovat jeho plněni. Současně jsou v brožuře informace o Evropské unii, aby měli občané přehled o instituci, jejíž členem se chceme stát.

Kromě práce na grantech jsme pořádali i řadu drobných akci, z nichž oslavy Dne Země se stávají tradiční a velmi pěknou akci v Podkrušnohorském zooparku, kterou navštívili ministr ŽP Miloš Kužvart a místopředseda poslanecké .sněmovny Stanislav Gross.

V příštím roce bychom chtěli zúročit dvouletý přírodovědný průzkum příhraničniho potoka Polava vydáním dvoujazyčné publikace, která by prezentovala zajímavosti zdejší přírody.

Zároveň bychom se chtěli podílet na zpracování námětů pro revitalizaci podkrušnohorské krajiny v regionu NUTS II - severozápad.

Doufáme, že se nám plány podaří splnit a že získáme do našich řad další regionálni nadšence a spolupracovníky.

Dr. Jiří Roth - Chomutovská regionální pobočka

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License