Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Čl.1.
Název a sídlo

Společnost pro trvale udržitelný život (dále jen Společnost) se sídlem v Praze 2, Krkonošské 1. Společnost používá zkratky STUŽ. Obvodem její působnosti je území České republiky. Pokud není v daném regionu nebo místě zřízena regionální pobočka, zastupují zde Společnost předsednictvo, předseda a další orgány zřizované valným shromážděním Společnosti. 

Čl.2.
Charakter Společnosti 

Dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi. Společnost je právnickou osobou. 

Čl.3.
Základní cíle Společnosti 

 1. ochrana přírody a krajiny, jež je jedním z jejích hlavních poslání,
 2. hlubší poznání vztahů mezi člověkem a přírodou, lidskou společností a jejím životním prostředím;
 3. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím;
 4. hledání a prosazování lidských hodnot a způsobů života, umožňujících trvale udržitelný kvalitní rozvoj schopností člověka jako reálné alternativy vůči kvantitativnímu růstu založenému na stupňování potřeby energie a hmotných statků v důsledku kolektivistických iluzí nebo sobectví a hedonismu;
 5. vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni;
 6. informování veřejnosti o skutečném stavu životního prostředí, jeho příčinách i důsledcích a cestách řešení vzájemně spjatých ekologických, ekonomických, sociálních, zdravotních, politických i dalších problémů;
 7. iniciování mezinárodní sítě organizací zaměřených na prosazování trvale udržitelného způsobu života. 

Čl.4.
Základní zaměření činnosti Společnosti zahrnuje 

 1. filosofické, etické, ekologické, biologické, sociální, ekonomické a politické aspekty trvale udržitelného způsobu života;
 2. osvětu, výchovu a vzdělávání zaměřené zejména na prosazování lidských hodnot a způsobů myšlení a jednání umožňujících trvale udržitelný způsob života;
 3. stav a kvalitu životního prostředí člověka;
 4. příčiny narušování přírody a životního prostředí;
 5. zdravotní, ekonomické, sociální, gnoseologické a jiné důsledky změn přírody a životního prostředí;
 6. ochranu přírody a péči o životní prostředí;
 7. právní aspekty trvale udržitelného rozvoje;
 8. instituce pro trvale udržitelný rozvoj;
 9. ekonomický systém umožňující trvale udržitelný způsob života;
 10. ekologicky šetrné technologie a výrobky, ekologické inženýrství;
 11. ekologické hospodaření v krajině a revitalizaci krajinných ekosystémů (vč. vodního režimu krajiny), a to ve vazbě na prostorové plánování;
 12. alternativní zdroje energie a surovin;
 13. ekologickou informatiku;
 14. vyhledávání zdrojů a způsobů financování projektů směřujících k trvale udržitelnému způsobu života;
 15.  uměleckou tvorbu směřující k humanitě vztahů mezi lidmi, k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. 

Čl.5.
Formy činnosti Společnosti 

 1. pořádání přednášek a besed;
 2. organizování seminářů a konferencí;
 3. neformální koordinace činnosti členů Společnosti, založená na výměně informací a na vzájemných konzultacích;
 4. aktivní odborná, vzdělávací a výchovná činnost v oborech odpovídajících článku 4 těchto stanov;
 5. ediční, propagační a osvětová činnost v souladu se svými cíli;
 6. poskytování konzultací a odborných stanovisek jiným právnickým a fyzickým osobám v oblastech spadajících do oblasti činnosti Společnosti;
 7. příprava a zveřejňování odborných stanovisek ke klíčovým ekologickým problémům regionálního, národního i mezinárodního dosahu;
 8. účast ve správním řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny a při vyhodnocení vlivu činností na životní prostředí a účast v projednávání návrhů územně plánovací dokumentace;
 9. zpracování a realizace projektů v oborech odpovídajících článku 4 těchto stanov;
 10. zveřejňování informací z oblastí, na které je zaměřena činnost Společnosti, a to rovněž prostřednictvím vlastních neperiodických i periodických publikací;
 11. vytváření základu pro budoucí ekologickou komoru sdružující odborníky profesionálně se zabývající vyhodnocováním vlivu činností na životní prostředí, ekologickým auditem, přípravou ekologicky šetrnějších technologií a výrobků, revitalizací krajiny a dalšími ekologicky zaměřenými projekty;
 12. spolupráce s českými i zahraničními vědeckými společnostmi, vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a dalšími právnickými i fyzickými osobami, které mají obdobné zaměření činnosti;
 13. hospodářská činnost v souladu s článkem 4 a to k zajištění prostředků pro naplnění svých cílů;
 14. pořádání a spolupořádání umělecko-kulturních akcí ve smyslu myšlenek trvale udržitelného způsobu života a to doma i v zahraničí. 

Čl.6.
Členství ve Společnosti 

6.1 Členy Společnosti mohou být fyzické osoby starší 18 let zastupující samy sebe (individuální členství). Členství ve Společnosti vzniká na základě podání písemné přihlášky s doporučujícím podpisem jednoho stávajícího člena Společnosti. O přijetí nového žadatele rozhoduje výbor příslušné regionální pobočky s právní subjektivitou. V případě, že v regionu bydliště uchazeče o členství není regionální pobočka zřízena, rozhoduje o jeho přijetí předsednictvo Společnosti. Pokud některý člen Společnosti uplatní závažné námitky proti přijetí, rozhodne o členství žadatele valné shromáždění Společnosti. Podmínkou vzniku členství je dále zaplacení zápisného a členských příspěvků za běžný rok. Pokud člen není přijat, jsou mu zápisné i členské příspěvky vráceny.

6.2 Člen Společnosti má právo:

 1. volit předsednictvo a další orgány Společnosti a být volen do těchto orgánů;
 2. předkládat návrhy, podněty a připomínky;
 3. posuzovat a schvalovat programy a zprávy o činnosti Společnosti;
 4. účastnit se akcí pořádaných Společností;
 5. platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení valného shromáždění.

6.3 Člen Společnosti má povinnost:

 1. dodržovat tyto stanovy;
 2. aktivně podporovat cíle Společnosti;
 3. platit zápisné a roční členské příspěvky ve výši stanovené valným shromážděním. Zápisné je splatné při podání přihlášky, roční členský příspěvek za běžný rok platí nově vstupující fyzická osoba zároveň se zápisným. Členové platí roční členské příspěvky vždy do konce prvého čtvrtletí.

6.4 Členem Společnosti může být právnická osoba (kolektivní členství), pokud její vstup schválí valné shromáždění. Členská práva a členské povinnosti vymezí písemná dohoda uzavřená mezi Společností, zastoupenou jejím předsednictvem, a kolektivním členem.

6.5 Na návrh předsednictva může valné shromáždění Společnosti zvolit čestné členy. Čestný člen má práva a povinnosti člena Společnosti, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky.

6.6 Zástupce určený slovenskou Spoločnosťou pre trvale udržateľný život je čestným místopředsedou Společnosti a v případě zřízení čestného předsednictva Společnosti je členem tohoto orgánu Společnosti.

6.7 Členství ve Společnosti zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsednictvu nebo výboru regionální pobočky Společnosti;
 2. rozhodnutím předsednictva Společnosti o vyloučení člena dle čl. 6.8,
 3. nezaplacením členských příspěvků Společnosti ve dvou po sobě následujících letech;
 4. úmrtím člena Společnosti;
 5. zánikem právnické osoby, jež je kolektivním členem;
 6. zánikem Společnosti.

6.8. Člena může vyloučit předsednictvo STUŽ pro závažné jednání v rozporu s cíli a charakterem STUŽ nebo pro hrubé poškození STUŽ na veřejnosti, a to 2/3 většinou všech svých členů a zástupců regionálních poboček. Tento bod jednání musí být členům předsednictva i regionálním pobočkám předem písemně oznámen.

Vyloučený člen se může písemným podáním předsedovi STUŽ odvolat k valnému shromáždění. Toto podání musí být doručeno do doby zahájení nejbližšího zasedání valného shromáždění. O včas podaném odvolání musí toto zasedání rozhodnout. Rozhodnutí valného shromáždění je konečné.

6.9 Předsednictvo může členovi na jeho vlastní žádost pozastavit členství. Tento mechanizmus může být využit především v případě konfliktu zájmu. Člen s pozastaveným členstvím ztrácí dočasně práva a povinnosti člena STUŽ, je však nadále informován o činnosti Společnosti obdobně jako normální člen. Na vlastní žádost člena s pozastaveným členstvím obnoví předsednictvo normální členství. 

Čl.7.
Organizační uspořádání 

7.1 Nejvyšším orgánem Společnosti je valné shromáždění jejích členů, které se schází nejméně jednou ročně. Valnému shromáždění je vyhrazeno, aby:

 1. schválilo stanovy Společnosti a změny těchto stanov, pokud nezmocní v konkrétním případě výslovně předsednictvo k provedení nezbytné změny;
 2. případně zvolilo čestné předsednictvo Společnosti z řad významných osobností, sympatizujících s cíli Společnosti. Kandidáta na člena čestného předsednictva má právo navrhnout každý člen Společnosti;
 3. schválilo zprávu o činnosti Společnosti a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou předsednictvem Společnosti;
 4. vzalo na vědomí revizní zprávu, předkládanou revizní komisí (revizorem);
 5. určilo koncepci činnosti Společnosti a její cíle na příští období;
 6. stanovilo výši zápisného a členských příspěvků pro ty členy STUŽ, kteří nejsou členy některé z regionálních poboček a výši odvodů ze zápisného a členských příspěvků členů regionálních poboček;
 7. schválilo rozpočet Společnosti na příští období;
 8. schválilo čestné členy Společnosti;
 9. zvolilo případně čestné předsednictvo na dvouleté období. Členem čestného předsednictva je rovněž čestný místopředseda určený podle čl. 6 odst. 6 těchto stanov. Čestné předsednictvo Společnosti má ve vztahu k ostatním voleným orgánům Společnosti poradní funkci.
 10. schválilo vstup právnické osoby, případně určilo obsah dohody uzavírané podle čl. 6 odst.4;
 11. rozhodlo o odvolání vyloučeného člena Společnosti dle čl. 6.8
 12. řešilo případné spory uvnitř Společnosti;
 13. rozhodlo o případném zániku Společnosti;
 14. rozhodlo o jakékoliv jiné věci, kterou si k rozhodnutí vyhradí

7.2 Zasedání valného shromáždění Společnosti svolává minimálně 28 dní předem písemně předsednictvo Společnosti – uveřejnění pozvánky na valné shromáždění ve Zpravodaji STUŽ je považováno za písemné svolání. Valné shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných a zastoupených členů Společnosti. Každý člen může písemně pověřit jiného člena zastupováním a hlasováním na valném shromáždění.

7.3 Předsedu, členy předsednictva Společnosti a členy revizní komise (revizora) volí valné shromáždění na svém zasedání tajnou volbou nebo mimo zasedání korespondenční volbou Volební období všech jmenovaných je dvouleté. O způsobu a termínu volby rozhoduje valné shromáždění. Termínem zahájení voleb se rozumí den příslušného zasedání valného shromáždění nebo den rozeslání kandidátních listin v případě korespondenční volby. Korespondenční volba může být provedena formou listinnou, elektronickou i oběma formami zároveň. V případě korespondenční volby činí lhůta pro hlasování 30 dnů. Počet členů předsednictva a počet členů revizní komise stanoví valné shromáždění.

7.4 Kandidátem do orgánů Společnosti může být každý člen Společnosti, který podá nejpozději den před zahájením voleb předsednictvu návrh. V případě volby na valném shromáždění může být kandidátem i ten, který za jinak stejných podmínek podá návrh na zasedání valného shromáždění v den voleb před jejich zahájením. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti. V takových případech pak neplatí počty členů volených orgánů uvedené v článku 7.3.

7.5 Volby organizuje minimálně tříčlenná volební komise jmenovaná předsednictvem z členů Společnosti. Volební komise odpovídá za demokratický a bezchybný průběh voleb valnému shromáždění. Shledá-li valné shromáždění taková pochybení, která by mohla mít vliv na výsledek voleb, rozhodne o neplatnosti voleb a nařídí jejich opakování.

Předběžný seznam kandidátů (odděleně pro předsedu, členy předsednictva i členy revizní komise) připravuje předsednictvo. Tento seznam obdrží volební komise nejpozději druhý následující den po uzávěrce návrhů dle čl. 7.4. Na základě seznamu a dalších návrhů dle článku 7.4 vytvoří volební komise kandidátní listinu, kterou v okamžiku zahájení voleb předloží na zasedání valného shromáždění nebo rozešle s poučením o způsobu a době hlasování členům Společnosti.

Volební komise ihned po ukončení hlasování sečte hlasy a zveřejní vhodným způsobem výsledky voleb s uvedením počtu hlasů u všech kandidátů. Nově zvolené předsednictvo se ujímá funkce představením na schůzi valného shromáždění.

7.6 Korespondenční forma může být použita na jakékoliv jiné rozhodování valného shromáždění, pokud se na tom usnese. Valné shromáždění je povinno zajistit vhodnou formou regulérnost těchto rozhodnutí.

7.7 Činnost Společnosti v období mezi zasedáním valného shromáždění Společnosti řídí její předsednictvo. Předsednictvo STUŽ se skládá z předsedy a členů předsednictva volených valným shromážděním. Zasedání předsednictva je otevřené členům Společnosti, kteří zde mají poradní hlas.

Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není stanoveno jinak. Počet členů předsednictva se snižuje o ty členy, kterým bylo podle čl. 7.11 pozastaveno členství.

7.8. Pouze za účasti nadpoloviční většiny zástupců regionálních poboček může předsednictvo rozhodnout o

 1. převodech nemovitého majetku,
 2. vyloučení člena,
 3. o změně pravidel hospodaření regionálních poboček nebo jiných pravidel, jež se přímo týkají jejich fungování,
 4. jiných otázkách, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů předsednictva nebo kterákoliv z regionálních poboček.

Zástupci regionálních poboček mají při takovém rozhodování hlasovací právo a hlasují spolu s členy předsednictva.

7.9. Rozhodnutí předsednictva, (resp. předsednictva rozšířeného o zástupce regionálních poboček dle čl. 7.8.) mohou být přijímána též korespondenční či elektronickou formou. Předsednictvo je povinno zajistit vhodnou formou regulérnost těchto rozhodnutí.

7.10. Předsednictvo stanoví počet místopředsedů. Tyto místopředsedy následně volí ze svého středu. Činnost předsednictva Společnosti řídí předseda společnosti. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů v předsednictvu Společnosti. V případě, že v průběhu volebního období přestane předseda vykonávat svou funkci, zastoupí ho místopředseda určený předsednictvem.

7.11. Předsednictvo pozastavuje členství v předsednictvu členu předsednictva pro odůvodněnou neúčast (nemoc) a konstatuje zánik členství v předsednictvu pro pasivitu – neodůvodněnou neúčast během 3 měsíců a členem předsednictva Společnosti se stává člen Společnosti, který mezi nezvolenými kandidáty při volbě předsednictva dosáhl nejvyššího počtu odevzdaných hlasů. Obdobně je nahrazen i člen předsednictva, kterému zaniklo členství v předsednictvu Společnosti zároveň se skončením členství ve Společnosti, nebo který se členství v předsednictvu vzdal. Předsednictvo může též konstatovat zánik členství členů STUŽ z důvodu nezaplacení členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.

7.12 Předsednictvo schvaluje vznik a zánik odborných sekcí a regionálních skupin.

7.13 Předsednictvo Společnosti je povinno svolat valné shromáždění do šesti týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Společnosti.

7.14 Revizní komise (Revizor)  kontroluje hospodaření Společnosti a připravuje revizní zprávy, které předkládá valnému shromáždění. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu.

7.16 Jménem Společnosti jedná její předseda nebo libovolný z místopředsedů; každý z nich může jednat samostatně. Mají právo vydávat stanoviska a prohlášení Společnosti, a to zpravidla na základě projednání věci na valném shromáždění nebo v předsednictvu Společnosti. 

Čl 8
Regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce 

8.1 V rámci Společnosti mohou existovat její regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce. Tyto organizační součásti Společnosti vznikají na základě iniciativy členů Společnosti, kteří usilují o koordinovanou činnost v rámci určitého regionu nebo kteří se zaměřují na řešení určitého specifického problému, spadajícího do zaměření činnosti Společnosti.

8.2 Regionální pobočku může založit minimálně 5 členů Společnosti. Vznik regionální pobočky musí schválit předsednictvo Společnosti.

8.3 Orgánem regionální pobočky Společnosti je schůze členů, jež volí na dvouleté volební období nejméně tříčlenný výbor v čele s předsedou, případně další funkcionáře. Členové regionální pobočky volí na dvouleté volební období revizora nebo 3–5 člennou revizní komisi. Volení funkcionáři regionální pobočky, regionální skupiny nebo odborné sekce zastupují tyto organizační součásti v rámci daném stanovami, případně organizačním řádem Společnosti. Statutárním zástupcem pobočky je její předseda.

8.4 Regionální pobočka má právní subjektivitu. V dohodě s předsednictvem si regionální pobočka vymezuje svou územní působnost.

8.5. Regionální pobočka zaniká:

 1. rozhodnutím členské schůze pobočky,
 2. rozhodnutím valného shromáždění Společnosti, k takovémuto zrušení může dojít jen v případě opakovaného hrubého porušování Stanov společnosti, či zákonů touto pobočkou, resp. při poklesu členů pobočky pod 5 osob po dobu minimálně 12 měsíců.

V případě zániku regionální pobočky se provede majetková likvidace. Členové regionální pobočky zůstávají členy Společnosti. V případě zrušení podle článku 8.5 a) je majetek regionální pobočky předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti na základě rozhodnutí členské schůze pobočky. Pokud členská schůze toto rozhodnutí nepřijme do dvou měsíců od rozhodnutí o zániku pobočky a případě zrušení pobočky podle článku 8.5b) rozhodne o předání majetku valné shromáždění s přihlédnutím k usnesení členské schůze pobočky.

8.6 Regionální skupiny mají minimální počet 5 členů, nemají však právní subjektivitu a organizační strukturu poboček.

8.7 Odborná sekce vzniká z členů dobrovolnou iniciativou a navrhne předsednictvu téma, složení a předsedu. Odborná sekce nemá právní subjektivitu a nemá vlastní majetek 

Čl.9.
Hospodaření Společnosti

 9.1 Příjmy Společnosti tvoří zápisné a příspěvky jejích členů, dary, dotace a příjmy z vědecké, poradenské, projektové a jiné činnosti v souladu s cíli Společnosti. Výdaje Společnosti jsou zaměřeny na podporu uskutečňování cílů Společnosti uvedených v článcích 3. a 4., a to v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 5.

9.2. Regionální pobočky si samostatně stanovují výši zápisného a členských příspěvků, jsou však povinny odvést za každého člena část zápisného a členských příspěvků ve výši stanovené valným shromážděním. Tyto fondy jsou centralizovány a využity k financování společných projektů a aktivit Společnosti. Z těchto centralizovaných prostředků mohou být rovněž poskytovány příspěvky regionálním pobočkám nebo na podporu projektů, případně i jiných právnických osob.

9.3 Návrh rozpočtu Společnosti připravuje předsednictvo Společnosti a schvaluje valné shromáždění. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá ekonom Společnosti. Hospodaření kontroluje její revizní komise.

9.4 Společnost neodpovídá za závazky regionálních poboček. 

Čl.10.
Způsob majetkového vypořádání při zániku Společnosti

V případě zániku Společnosti bude její majetek předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti.

 

 ______________________

Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím valným shromážděním Společnosti dne 6. 10. 1992 v Praze a vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 10. 1992 pod čj. VH/1-15787/92-R a byly změněny a doplněny valnými shromážděním dne 2. 2. 1993, 7. 2. 1995,4. 2. 1997, 2. 3. 1999, 1 .6. 1999, 6. 3. 2001 a 3. 3. 2003. Další změny stanov byly provedeny valným shromážděním dne 3. 3. 2009, Ministerstvo vnitra ČR ji vzalo na vědomí dne xxxx pod č.j. VSC/1 – 15787/92

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License