Dopis ing. arch. Martina Říhy

Společnost pro trvale udržitelný život                                       V Praze dne 16. 7. 1999

Prom. biol. Pavel Šremer, předseda
Krkonošská 1
120 00 Praha 2

 

Věc:     nesouhlas s utvářením, projednáváním a zveřejňováním stanovisek STUŽ na příkladu stanoviska č. 85 k projednávané koncepci rozvoje dopravních sítí ČR (Zpravodaj STUŽ č. 3/99)

 

Vážený pane předsedo,

            včera jsem obdržel Zpravodaj č. 3/99 a v něm mimo jiné materiály i Stanovisko č. 85 STUŽ k projednávané koncepci rozvoje dopravních sítí ČR, podepsané jménem STUŽ pouze předsedou.

            Toto stanovisko nejen nevyjadřuje společně sdílený názor všech členů STUŽ, ale ani jejího předsednictva. Je dokonce vnitřně nekonzistentní ve vlastním textu, když se na jedné straně dovolává mezinárodních dokumentů o dopravě, na druhé straně ignoruje jiné dokumenty a úmluvy, mezinárodní dohody a záměry, jichž je ČR účastníkem a signatářem, a ztotožňuje se s názorem Českého a slovenského dopravního klubu i v dílčích názorech, které jsou odborně neobhajitelné.

            Takovým názorem je např. zcestná představa o ČR jako „ostrově v širém oceánu“, na kterém dimenze pozemních komunikací mohou od „srdce ostrova“ Prahy směrem k „břehům“ - státním hranicím postupně klesat co do parametrů, neboť se rozvětvováním směrů snižuje jejich zátěž, zatímco ve skutečnosti na některých směrech evropského významu je nezbytnost co nejkratšího dálničního  spojení mimo jakoukoliv pochybnost, např. na směru Skandinávie-Berlín-Drážďany-Ústí n.L.-Praha-Brno-Vídeň/Budapešť-Balkán, což na našem území představuje naprostou jistotu o nutnosti vybudovat dálnici D 8 nejen do Lovosic, ale kolem 100 tisícového Ústí n.L. na dohodnuté místo přechodu hranice ČR-SRN v Krásném Lese a dál na Drážďany a Berlín. Úvahy o ukončení dálničních parametrů v Lovosicích s odkazem na větvení směrů na Teplice (I/8) a Ústí n.L. (I/30), o možnosti převést tam zátěž na železniční či vodní kombinovanou dopravu či o odklonu na I/7 na Chomutov či Most a pro Ústí n.L. dokonce na peáž s I/13 kotlinou mezi Krušnými horami a Českým středohořím jsou nezodpovědným blábolem, který nejen nemůže v praxi fungovat (resp. fungoval by jen pro nepodstatný podíl celkové dopravní práce v tomto prostoru), ale je dokonce i z hlediska vlivů na životní prostředí horší, než napadaný záměr vedení D 8 přes České středohoří, a to i pro obce na trase I/8 či I/30, ale i pro samotnou CHKO, nehledě na zhoršení pro jiná města (Bílina, Teplice) a jiné části CHKO České středohoří na jeho návětrné straně.

            Za těchto okolností je principiálním požadavkem, aby STUŽ a její představitelé, kteří o nesouhlasných názorech části členů a předsednictva s negativním stanoviskem k D 8 vědí, protože byly za jejich přítomnosti v pracovní skupině pro dopravu diskutovány, respektovali tento rozpor jako nemožnost dosáhnout ve věci společné stanovisko a buď nevydávali žádné, nebo vydali pouze své stanovisko formou, ze které bude jasně patrné, že sice jsou členy či dokonce funkcionáři STUŽ, ale vydané stanovisko nereprezentuje názor celé organizace nebo celého předsednictva.

            V takových případech nejde docílit rozhodnutí ani hlasováním. Není-li možno dosáhnout konsensu, musí si každá ze sporných stran publikovat svůj názor „na vlastní triko“ a žádná nesmí mít možnost „schovávat se“ za celou organizaci, tedy i za jména těch, kteří tento názor nesdílí, ale jejichž jména se STUŽ bývají spojována z jiných stanovisek či aktivit.

            Nás, kteří jsme hluboce přesvědčeni, že stanovisko č. 85/99 je odborně vadné a neobhajitelné nejen dopravně, ale i environmentálně, takovéto chyby odborně i lidsky poškozují v očích partnerů. Nemůžeme jako odpovědní členové STUŽ připustit, aby i její renomé jako odborně zdatné organizace bylo poškozováno takovýmito kroky.

            Proto žádám, aby byl tento můj protest projednán na předsednictvu, zveřejněn ve Zpravodaji STUŽ a tím s ním byla seznámena členská základna, a aby se taková praxe napříště nepřipustila.

            Pokud nebudou schopni funkcionáři STUŽ poskytnout takové záruky, ačkoliv jsou běžným demokratickým standardem pro organizaci tohoto typu, rezignuji nejen na členství v předsednictvu, ale i na členství v STUŽ, neboť se vydává na jinou cestu, než jakou jí dal do vínku její zakladatel Josef Vavroušek a do jaké jsem před lety spolu s mnohými jinými vstupoval.

                                                                                                   Ing. arch. Martin Říha

                                                                                              člen předsednictva STUŽ