Dopis Václava Hály

                                                                                 Vážený pan
                                                                                              Ing. arch. Martin Říha
                                                                                              Praha 3

Vážený pane architekte,

Seznámil jsem s Vaším dopisem předsedovi STUŽ ze 16.7.1999, ve kterém vyjadřujete nesouhlas se stanoviskem STUŽ č. 85, zvláště s postojem k vedení trasy dálnice D8, resp. silniční trasy E55, a se způsobem přijetí tohoto stanoviska. Ačkoli osloven jsem nebyl já, pokládám za nutné na dopis reagovat. Jako člen dopravní skupiny STUŽ zapojený do zmiňovaného případu cítím spoluodpovědnost za to, že předseda stanovisko č. 85 podepsal.

Společnost pro trvale udržitelný život vydala 7. února 1995 stanovisko č.25 ke koncepci dopravního spojení Čechy – Sasko. Stanovisko bylo publikováno ve Zpravodaji STUŽ č. 2/95. V tomto stanovisku STUŽ vyzvala ministra dopravy a vládu ČR, aby přehodnotili svůj dosavadní postup ve prospěch alternativní koncepce Dětí Země, spočívající v modernizaci chomutovské silnice včetně nového čtyřpruhového úseku vedeného mimo sídla a v parametrech podle dohody AGR až ke státní hranici, s pokračováním za hranicí podle předchozích návrhů německé strany.

Požadavek na přeložení trasy E55 byl odůvodněn nejen optimalizací trasy z hlediska změny dopravních nároků po sjednocení Německa, ale také jednoznačným odkazem na požadavky ochrany přírody. O přípravě výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří se ve stanovisku píše cit.: „Účel této činnosti se dokonce dostal do rozporu se zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který na celém území CHKO výstavbu dálnic výslovně zakazuje.“

Ministerstvo dopravy a vláda ČR názory STUŽ, Dětí Země i dalších občanských sdružení ignorovaly. Investor rozložením stavby do dílčích úseků bez koncepčního posouzení celé trasy dovedl stavbu dálnice až ke hranici CHKO a za touto hranicí naplánoval i další pokračování. Skutečnost, že výstavba dálnic na území CHKO je v rozporu se zákonem buď ignoroval, nebo spoléhal na automatické udělení výjimky ze strany Ministerstva životního prostředí, což odpovídalo tehdejší politické situaci.

Ekologická veřejnost proto uvítala rozhodnutí MŽP z listopadu loňského roku neudělit výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro výstavbu úseku D8 0805 přes CHKO České středohoří. Tento krok byl pochopen jako důkaz, že nový ministr Miloš Kužvart hodlá zákony prosazené jeho předchůdci počátkem 90. let uplatňovat.

V lednu letošního roku jsem na schůzce dopravní skupiny STUŽ předložil návrh stanoviska koncipovaný v duchu výše uvedené rekapitulace a žádající ministra, aby nevyhověl odvolání investora a výjimku s definitivní platností neudělil. Návrh se mi nepodařilo prosadit, zejména proto, že jste již tehdy vyhrožoval svou rezignací na funkce ve STUŽ v případě jeho přijetí.

V úvodu schůzky, na které nebyli přítomni jen členové STUŽ, ale dalších zhruba pět zástupců jiných nevládních organizací, jste v reakci na úvodní větu mého návrhu prohlásil, že stanovisko č. 25 bylo v roce 1995 sice projednáváno, ale nebylo přijato. Tímto Vaším výrokem jsem byl značně udiven, a předpokládám, že nejen já. I Vaše další působení na téměř tříhodinovém jednání, kde jste obhajoval výstavbu dálnice přes CHKO, bylo dost svérázné a pochybuji, že prospělo vnitřnímu souladu ve STUŽi i její autoritě navenek. Nejvíce mě však mrzelo zpochybnění autentičnosti stanoviska, pod kterým je uvedeno jméno tehdejšího předsedy STUŽ Josefa Vavrouška. O věc jsem se proto zajímal a ověřil jsem si, že stanovisko č. 25 bylo Josefem Vavrouškem vlastnoručně podepsáno. V souvislosti s Vaším požadavkem na konsensuální přijímání stanovisek je navíc třeba zmínit, že stanovisko nese datum 7.2.1995, kdy se konala valná hromada. Přímo si na to nevzpomínám, ale je pravděpodobné, že o stanovisku hlasovalo ne(jen) předsednictvo, ale účastníci valné hromady (tím netvrdím, že jeho schválení je součástí usnesení valné hromady, hlasování mohlo proběhnout např. v úvodním bloku).

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem mě překvapuje a mrzí, že se jména zakladatele STUŽ dovoláváte ve svém nynějším dopise.

 

24.8.1999

Václav Hála

člen předsednictva STUŽ