Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

STUŽ, CENELC CZ a FOKCentrum Evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině si vás dovolují pozvat na 7. FÓRUM O KRAJINĚ na téma PŮDA / DEMOKRACIE které se koná

v úterý 3. ledna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 417

V souvislosti s posledními událostmi a vývojem společnosti v České republice a celé Evropě se chceme zaměřit na současný stav a budoucnost vývoje vztahu k půdě a její ochraně a budeme diskutovat nad riziky a hrozbami pro zachování půdy pro budoucí generace občanů naší země. Budeme se zabývat hranicemi demokracie ve vztahu k vlastnictví půdy a jeho regulacemi a omezeními užívání, prodeje a vlastnictví půdy u nás a v sousedních zemích a soustředíme se na vliv těchto vztahů pro udržitelnost naší krajiny, která je nyní „NA PRODEJ“.

Quercus robur at Hanspaulka 04

Seminář se koná v úterý 6. prosince 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost 417

„Dřeviny…stromy… keře - souše…

Jaká bohatost životních forem, dimenzí biomasy, genetické rozmanitosti a různověkosti!  A  jaká bohatost právních problémů se skrývá za těmito jednoduchými slovy, pod nimiž se přece každý z nás představí totéž.

Skutečně totéž?“

(z předmluvy Mgr. Pavla Hubeného, ředitele Správy Národního parku Šumava ke knize J. Jelínkové a M. Tuháčka „Právní vztahy k dřevinám“)

Vegetarian Curry

Seminář es konáv úterý 1. listopadu 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků

Jedním z výborů Evropského parlamentu je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Společnost pro trvale udržitelný život se dosud většinou zabývala problémy životního prostředí a jejich souvislostmi se zdravím lidí. Otázku bezpečnosti potravin však evidentně nelze od těchto témat oddělovat, ostré hranice mezi životním prostředím, zdravím a bezpečností potravin v podstatě neexistují.

Tématicky široce pojatý seminář má ukázat, jak je institucionálně zajištěna tato oblast ochrany veřejného zdraví a jak funguje sledování různých ukazatelů bezpečnosti potravin. Diskuse mezi panelisty, doplněná dotazy a názory posluchačů, snad pomůže rozlišit, nakolik má obecně rozšířený pocit ohrožení a nedůvěry k potravinám a jejich kontrole racionální základy a/nebo jakou roli hrají nedostatečné či zkreslené informace. Semináře STUŽ s velmi kvalitním obsazením někdy pomáhají upozornit na slabiny systému.

Castle Hlavňovice 03

Diskusní seminář Vnitřní periferie se koná v úterý 4. října 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Vnitřní periférie jsou oblasti zůstávající stranou vůči rozvojovým centrům, s nedostatečnou dopravní dostupností, nejčastěji ležící na rozhraní krajů České republiky. Podle klasika této problematiky Jiřího Musila jsou to území, která se hospodářsky nerozvíjejí, ztrácejí obyvatelstvo, demograficky stárnou, mají nižší sociálně-technickou úroveň a horší technickou i sociální strukturu než ostatní části území, mají starý bytový fond a objevují se v nich specifické problémy spojené s exkluzí.

Cracked ground 151

Zveme vás na diskusní seminář na téma Klimatické změny a zdraví

který se koná v úterý 13. září 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Klimatické změny jsou v životním prostředí vidět. Vody ubývá, usychají stromy, tropická vedra jsou na jaře i na podzim. V zimě se krajina sněhovou pokrývkou nepřikryje. Přicházejí nečekané srážky s bleskovými povodněmi.

Co ale nevidíme, je zhoršení zdraví chronicky nemocných za tropických veder, alimentární nákazy, dlouhá pylová sezóna a větší nabídka pylů, komáři včetně tropických, klíšťata a další hmyz.

Musíme o tom vědět, abychom s tím počítali.

který se koná v úterý 7. června 2016 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Seminář se bude zabývat cíli v jednotlivých klíčových oblastech připravovaného střešního strategického rámce Česká republika 2030 z hlediska nevládních organizací. Diskuse bude probíhat v šesti diskusních (pracovních) skupinách.

K diskusím budou využity prozatímní návrhy cílů připravených v rámci oficiálního zpracování materiálu (viz příloha). Jako důležitý podklad bude využit materiál několika platforem nevládních organizací “Měj se k světu“ ( viz http://mejseksvetu.cz/). Výsledné návrhy cílů budou nabídnuty Úřadu vlády k využití při přípravě tohoto strategického rámce.

Berounka pod Krašovem

Diskusní seminář na téma Voda v naší krajině, sucho a přehrady se koná v úterý 3. května 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Zveme všechny členy STUŽ, ale i další odborníky a zájemce z řad veřejnosti i médií, kterým není lhostejná tvář naší krajiny, na diskuzi o tom, jak rozumně a udržitelně zlepšit vyhlídky naší přírody i našeho zemědělství v případě bohužel očekávatelných velkých výkyvů počasí a podnebí, zejména hrozícího sucha. Aktuální je zejména otázka, zda přehrady jsou jediným možným řešením, jak tvrdí někteří. O problematiku se však zajímáme i šíře, z hlediska ekologie krajiny, stavu vodních toků apod.

Praha 1888

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Metropolitní plán Hlavního města Prahy aneb

Bude Metropolitní plán pro Prahu opravdu přínosem?

který se koná v úterý 5. dubna 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

V současné době probíhají práce na návrhu nového Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy. Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, bude naše členy i pozvané zástupce městských částí a veřejnosti opětovně zajímat:

VyrocHKVýroční schůze členů Východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život, se koná v pondělí 22. února 2016 v salónku restaurace Sport (dříve Sokol), Eliščino nábř. 777/ 5, HK od 16:30 hodin

Na programu je zhodnocení činnosti za minulý rok a plány na rok letošní.

Od 18.00 hodin nás pak čeká expedice slovem a obrazem do tropické Ameriky:

20151030 Syrians and Iraq refugees arrive at Skala Sykamias Lesvos Greece 1

Seminář se koná v úterý 2. února od 16. do 19. hod. jako vždy v Klubu techniků na Novotného lávce.

Migrační vlna a váleční uprchlíci z arabských zemí je téma, které v posledním roce vyvolalo extrémní polarizaci české společnosti – strach z uprchlíků, z migrantů a z islámu přinášejí reakce, které bychom si před několika málo léty vůbec nedovedli představit.

Na jednu stranu se někteří občané snaží uprchlíkům pomáhat, na straně druhé má velká část Čechů z migrantů vážné obavy a jejich příchod do Evropy označují za začátek konce tradiční evropské civilizace.

Protože migrace je nepochybně významným faktorem ovlivňujícím udržitelný rozvoj naší společností, zařadili jsme i my toto téma na program našich besed. Do panelu jsme pozvali ty, kteří se touto problematikou profesně zabývají, aby nás seznámili s historickými kořeny a širšími souvislostmi dnešní uprchlické migrační vlny – jejími environmentálními, sociálními a ekonomickými příčinami a důsledky.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License