Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

stuz 25 letZveme vás na přátelské setkání k 25. výročí trvání Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

které se bude konat v úterý 12. prosince od 17,00 hod. v Café Kampus (dříve Krásný ztráty), Náprstkova ulice 10, Praha 1

Vážení přátelé,

Čtvrtstoletí fungování naší Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) se nám jeví jako dobrý důvod k malé oslavě a připomenutí si význačných milníků na naší cestě a taky osobností, které nám směr naší cesty vytýčili a kteří už tu s námi nejsou.

Passivhaus thermogram gedaemmt ungedaemmt

Zveme vás na seminář EKOLOGICKY PŘÍZNIVÁ ARCHITEKTURA - Vize a realita který se koná v úterý 7. listopadu 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 418

Rostoucí spotřeba energie a s ní související klimatické změny jsou faktory, na které se snaží reagovat nejrozumnější představitelé moderní architektury a urbanismu. Některé z jejich idejí a realizací chceme představit v rámci našeho pravidelného semináře. Měly by posluchačům umožnit poznat a podporovat často netradiční a nijak mimořádně nákladná, ale zato skutečně účinná opatření ke snížení energetické náročnosti staveb a zvýšení odolnosti domů i měst vůči klimatickým extrémům. Ve všech ukázkách přistupuje ještě k odpovědnosti člověka a rodiny za vlastní dům a odpovědnosti občanů za své město i odpovědnost za vývoj životních podmínek v širším, regionálním i celosvětovém měřítku.

Kromě zajímavých a futuristických vizí by hlavní část semináře měla být věnována stavbám běžně realizovatelným v našich podmínkách, zejména pasivním domům a „ekologickým“ stavebním prvkům, zeleným stěnám apod.

Confluence of Berounka and Vltava river

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Společnost pro trvale udržitelný život

si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář Voda nebo štěrkopísek

středa 11. 10. 2017, 14:00–17:00 hod. sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem semináře je objektivní posouzení únosného zatížení dotčeného území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability, tj. minimalizaci negativních externalit.Předcházením ekologické újmě lze zamezit ztrátě nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů poškozením jejich složek  nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. V dotčeném území jde o střety zájmů mezi těžbou štěrkopísku, regulací toku Berounky, výstavbou dalšího přístavního zařízení a zachováním produkčních i mimoprodukčních funkcí území. Nejdůležitějšími funkcemi lokality  jsou jímací a filtrační schopnosti štěrkopísku, obsahujícího významné množství kvalitní podzemní  vody a vysoce bonitní, zemědělsky využívaná půda. Nevyhnutelný je i střet zájmů mezi záměrem vybudovat příměstský park zemědělsko - rekreačního charakteru s navrženými investičními aktivitami.

natura2000Zveme Vás na diskusní seminář na téma Natura 2000 aneb Jak funguje evropská soustava chráněných území Natura 2000 v ČR?

který se koná v úterý 3. října 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

Se vstupem do EU jsme přijali i povinnost vytvořit českou část soustavy Natura 2000, sloužící ochraně biologické rozmanitosti, podle směrnice o ptácích (147/2009/ES) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jaká je situace při realizaci soustavy v ČR, v ptačích oblastech (SPA) a evropsky významných lokalitách (SAC)? Jaké jsou praktické přínosy/zápory Natury 2000 v porovnání s „národní“ ochranou přírody? Na to se budeme ptát jak představitelů zodpovědného ministerstva a pověřené Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tak odborníků, kteří se Naturou 2000 dlouhodobě zabývají. Bude nás též zajímat porovnání české cesty implementace soustavy Natura 2000 v porovnání s jinými členskými státy EU a zvláště pak se Slovenskou republikou.

Ballot box of czech legislative election 2010

Zveme Vás na předvolební diskusi na téma Politické strany a prosazování udržitelného rozvoje aneb Jak si představují zástupci politických stran udržitelnou budoucnost České republiky?

která se koná

v úterý 5. září 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin, Praha 1,Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 319

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s koalicí platforem nevládních organizací Měj se k světu a asociací nevládních organizací Zelený kruh pořádá předvolební diskusi s představiteli politických stran, kandidujících v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Byli pozváni zástupci následujících osmi politických stran: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, STAN, TOP09, Zelení, moderování besedy přislíbil Petr Vacek.

Řitka, zácpa na Prahu

Pozvánka na diskusní seminář

Negativní účinky automobilové dopravy ve městech a možnosti jejich redukce

který se koná v úterý 6. června 2017 od 16:00

na Novotného lávce 5 v Praze 1 v Klub techniků, místnost č. 417

Jak znečištěné ovzduší máme v našich městech? Jaké jsou zdravotní odpady tohoto znečištění? Co je příčinou tohoto znečištění? Jaké škodliviny obsahují výfukové plyny automobilů? Jaká technická zařízení lze použít ke snížení těchto emisí? Jaká regulační opatření používají evropská města k omezení znečištění ovzduší z dopravy? Co jsou to PZKO (programy zlepšování kvality ovzduší) a jaké změny mají přinést? Proč občané nedůvěřují těmto plánům a v několika regionech podali žaloby žádající zrušení těchto plánů? Jaká opatření plánuje Praha pro zlepšení kvality ovzduší?

Jana Hybášková 2013

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Společnost pro trvale udržitelný život vás zvou na podvečerní popovídání s

 

Janou Hybáškovou Velvyslankyni EU v Namibii

 

na téma

Důsledky klimatických změn –perspektiva z Namibie

které se koná

ve středu 24. května 2017 od 17:00

Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

UN SDG Logo

Zveme Vás na diskusní seminář na téma ČESKÁ REPUBLIKA 2030 aneb Jak bude realizován strategický rámec pro ČR?

který se koná v úterý 4. dubna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

Po meziresortním připomínkovém řízení a projednání Radou vlády pro udržitelný rozvoj bude základní strategický rámec České republiky ČR 2030 projednán vládou. Protože rámec končí na úrovni cílů, jaké jsou plány na jeho dopracování a realizaci? Stihne to ještě tato vláda, nebo se bude opakovat situace s předchozím rámcem z r. 2010, jehož naplnění nová vláda bojkotovala?

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License