Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Svět kolem nás i my sami jsme dynamické, nikoliv statické systémy. Mění se fyzické a smysly přímo vnímané prostředí, ale i neviditelné podmínky našeho života, jako je občanská komunita a její pravidla, životní úroveň, mezinárodní vztahy, globální i kosmické souvislosti našeho bytí. Tyto změny na různých hierarchických úrovních mají i různé rychlosti, vystavující nás zkoušce, jak obstojí naše adaptační schopnost se jim přizpůsobit nebo jim bránit. Jsem přesvědčen, že na každé hierarchické úrovni existuje určitá mez, míra změn, která, je-li překročena, projeví se to v mírnějších případech naším diskomfortem, v závažnějších a dlouhotrvajících, spolu se synergickými a kumulativními účinky pak poruchami zdraví, ať už fyzického, nebo duševního. Krajina pod Krušnými horami, devastovaná již desítky let povrchovou těžbou hnědého uhlí, kameniva, kaolinu, emisemi také z těžkého chemického, strojírenského a chemického průmyslu i energetikou, založenou na spalování hnědého uhlí, je v tomto smyslu obrovskou zkušební laboratoří, co člověk, poškozované přírodní i lidmi vytvořené dědictví „vydrží“ a přežije k užitku dalších generací.

Strategie pro elektromobilitu v územním (urbanistickém a krajinném, prostorovém) a strategickém (oblastním) plánování

Územní plánování je komplexní systémová disciplína, zabývající se funkčním a prostorovým uspořádáním území na třech základních úrovních – celostátní, regionální a lokální. Liší se měřítkem plánů, mírou obecnosti a hierarchií obsahu jeho dokumentů podle kompetencí orgánů veřejné správy, které je jako svůj plánovací a regulatorní nástroj používají.

_DSC6449

Vloni jsme se s kolegy ze slovenské STUŽky dohodli , že vždy jeden rok bude organizovat memoriál česká STUŽka, druhý pak slovenská. Protože byl minulý rok memoriál na Roháčích, zorganizovali jsme letos ve dnech 2. až 4. října Memoriál na Šumavě – na organizaci se podílely nejen obě STUŽky, ale i Správa Národního parku Šumava, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Geografický ústav SAV v Bratislavě. Díky projektu COŽP UK jsme měli pokryto ubytování, Geografický ústav uhradil pronájem sálu.

Cep, Nový pond

Není pochyb o tom, že značná část našich rybníků je nemocná. Vidí to každý, kdo se na ně podívá zblízka, kdo si k nim čichne.

Přesto z nich rybáři vytahují (o lovu se při velké hustotě rybí obsádky snad ani mluvit nedá) tuny ryb, které sníme zčásti my, zčásti bohatší klienti za našimi hranicemi.

Někteří odvážlivci do pěkně zelených rybníků i vlezou – dle tabulek „na vlastní nebezpečí“. Přesto jsou také nádrže, kde lze plavat jako za starých časů – bez okamžitého sprchování a třeba i s hlavou pod vodou.

(Ke stavu povrchových vod připravuje STUŽ také stanovisko, ke kterému se můžete vyjádřit zde.)

_DSC7080

K zahájení summitu OSN ke klimatu v Paříži se v celém světě uskutečnily kolem 29. Listopadu pochody, které měly za cíl připomenout politikům naléhavost dohody o účinném snižování emisí skleníkových plynů, k tomu ještě se přidávaly další cíle. Celkem se uskutečnilo 2300 akcí , jichž se zúčastnilo cca 785 000 lidí ve 175 zemích světa. V Paříži, kde nebyl kvůli nebezpečí teroristického útoku připravovaný obrovský pochod povolen, instalovali Francouzi symbolicky na Náměstí republiky deset tisíc párů bot, včetně bot papeže Františka a generálního tajemníka OSN Ban Ki- Moona. Při nepovoleném pochodu tam bylo zadrženo 174 lidí.

Teplice, výhled z ulice Nová cesta

Byl jsem požádán, abych vystoupil jako pamětník a bývalý náměstek ministrů životního prostředí Moldana, Dejmala, a několik týdnů i Bendy, na téma využití poznatků z Programu Teplice při rozhodování vlády ČR, jak to je psáno v programu konference. Dovolte, abych se od tohoto zadání poněkud odchýlil. Jednak proto, že vláda nevydává žádná správní rozhodnutí, ale přijímá usnesení, závazná právě jen pro orgány státní správy, pro ostatní jen doporučující. A také proto, že formulace jakéhokoliv usnesení vlády, kteréhokoliv strategického programového dokumentu, jako byly „Program ozdravení životního prostředí v Severočeském kraji“, schválený usn. č. 287/1990, nebo „Územní ekologické limity těžby v SHP“, schválené usn. vlády č. 444/1991, vycházely nutně z širší palety podkladů, nejen dokumentů, ale také z vlastních zkušeností některých pracovníků MŽP a MMR z výkonu státní správy na úseku územního a oblastního plánování pro tehdejší Severočeský kraj.

stahlikDne 27. října 2015 nás navždy opustil náš zakládající člen ing. arch. Zdeněk Stáhlík. Poslední rozloučení se Zdeňkem bude v úterý 3. listopadu v 10 hodin v malé obřadní síni krematoria Strašnice. V dalším textu si můžete přečíst, jak na něj vzpomíná Martin Říha.

North Bohemian mining limits

Vážení, vláda ČR se v pondělí příštího týdne chystá projednat materiál předkládaný MPO na výjezdní zasedání do Ústí nad Labem, ve kterém obě alternativy návrhu usnesení předpokládají prolomení územních ekologických limitů těžby na Velkolomu Bílina ještě dál k západu, než dovolovalo usnesení vlády č. 1176 z roku 2008. Znamenalo by to přiblížení těžby a nedodržení hygienických limitů pro hluk a emise škodlivin do ovzduší pro Mariánské Radčice i Braňany a patrně i další obce, i když by se v nich kvůli tomu nemuselo nic bourat, se všemi zdravotními důsledky, před kterými limity obyvatelstvo dosud chrání. Text Ing. Ježkové ilustruje podrobně, jakým podvodem se zatajením části zásob, uvolněných usnesením č. 1176/2008 se argumentuje pro prosazení zájmů těžařů. Rozhodnutí o případném prolomení limitů těžby byť jen na Velkolomu Bílina je nepřijatelné a to z následujících důvodů:

Kolesové rypadlo s bagrem - Lom Bílina

Přesto ministr Mládek vyzval členy vlády k odsouhlasení dalšího prolomení těžebních limitů v Dole Bílina.

V polovině srpna, konkrétně 12.8.2015 byla z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) postoupena k mezirezortnímu připomínkování PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA společně s dokumentací „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“. Jejím cílem bylo odsouhlasení dalšího prolomení limitů těžby v Dole Bílina. Proti tomu zazněly argumenty, že lhůta pouhých 10-ti pracovních dnů v době letních prázdnin a dovolených byla pro členy vlády nepřiměřeně krátká k posouzení a prověření tak zásadního návrhu.

Četní vědci, klimatologové a ekologové už léta celé lidstvo varují, že si při růstu světové populace a při současném růstu spotřeby surovin a energií, pitné vody, zemědělských produktů, při rostoucích objemech odpadů, emisí škodlivin do ovzduší, vody i půdy, nepočínáme rozumně. Varují, že budeme-li v tomto trendu pokračovat, směřuje lidská civilizace do pekel. Stejně dlouho jsou tato varování mnohými politiky, ekonomy a dalšími rozumbrady bagatelizovány, ba vysmívány. Za ty první, rozumné a odpovědné u nás jmenuji RNDr. Prettela, člena klimatického mezinárodního panelu, z těch druhých, zpochybňovačů globálních změn klimatu, si jistě u nás každý vybaví nejdříve exprezidenta a ekonoma Ing. Václava Klause. Většina populace byla k těmto zprávám donedávna, mírně řečeno, netečná, jako by se jí to netýkalo. Patřily k ní bohužel dlouho i vlády ČSSR, ČSFR a ČR.

North Bohemian mining limits

Dne 16. 7. 2015 rozeslalo MPO omezenému počtu adresátů podkladový materiál pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody, připravený pracovní skupinou, shrnující názory na další možný postup vlády ČR ve věci (ne-)prolomení územních ekologických limitů povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Materiál, obsahující text s grafy a tabulkami o 89 stranách a mapovou přílohu s návrhem posunu hranic těžby za limity na velkolomu Bílina, má být projednán v RHSD už 20. 7. 2015. Adresáti, včetně Odboru územního plánu MMR, se proto měli dle průvodního e-mailu vyjádřit tentýž den do konce pracovní doby (!). Vzhledem k rozsahu a závažnosti materiálu je takový požadavek nehorázný.

Podkategorie

Články v této kategorii vyjadřují pouze osobní názory jednotlivých autorů a nemusí se shodovat s postojem Společnosti pro trvale udržitelný život.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License