Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Směr Čechy-Sasko je díky tranzitní dopravě naším nejfrekven­tovanějším spojením se Západní Evropou a proto zde po roce 1989 vyvstala nejnaléhavější potřeba zásadního zlepšení železničních i silničních tras. Dálnice do bývalé NDR byla projednávána již více než před 20 lety a měla vést přes území Východního Kruš­nohoří, Labských pískovců a Českého středohoří. Dnes je však tato trasa již věcně překonána.

Stanovisko STUŽ k postupu při přípravě lesního zákona a k hospodaření v lesích v souvislosti s 2. vlnou kupónové privatizace.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) vyjadřuje vážné znepokojení především v souvislosti s liknavým postupem vlády při přípravě nového lesního zákona a se sílícími tendencemi považovat les jednostranně a krátkozrace pouze jen za „ekonomický zdroj“, jehož využívání se řídí výlučně kritériem maximalizace finančního zisku. Takový přístup je v zásadním rozporu především s celospolečensky žádoucím udržováním a rozvojem nedocenitelných mimoprodukčních funkcí lesa, zejména jeho klíčové role při zachovávání nebo obnově ekologické stability a vodního režimu krajiny, ochraně půdy, udržování vhodných klimatických podmínek i optimálního složení atmosféry a vytváření pocitu psychické i fyzické pohody lidí. Zároveň je však v příkrém rozporu s potřebou dlouhodobého ekonomického využívání lesa jako jedinečného obnovitelného přírodního zdroje, a to v souladu se zásadami trvale udržitelného způsobu hospodaření.

V závěru minulého roku provedlo ministerstvo hospodářství České republiky organizační a personální změny ve státní správě regionální politiky a územního plánování i v ústavech poskytujících odborné zázemí pro tyto oblasti. Dne 20. prosince 1993 bylo rozhodnuto o zrušení Výzkumného ústavu výstavby a architektury a Výzkumného ústavu rozvoje oblastí a měst. Namísto nich má být v roce 1994 vytvořena jedna společná organizace. Rozhodnutím ministra hospodářství ze dne 23. prosince 1993 byl z funkce ředitele odboru územního plánování odvolán ing. arch. Martin Tunka, který byl v této funkci ještě před převodem kompetencí v územním plánování z ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství. Zároveň bylo v tomto odboru zrušeno oddělení koncepce územního rozvoje a oddělení urbanizmu a architektury, která jsou v novém organizačním uspořádání nahrazena koncepčním a metodickým oddělením a oddělením rozvoje přeshraničních území. Novým uspořádáním sekce regionální politiky a územního plánování byl také zrušen odbor municipální politiky, který byl jako oddělení podřízen odboru regionální politiky.

Stanovisko STUŽ ke stavu a perspektivám procedury posuzování vlivu činností na životní prostředí.
Široké uplatnění procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí (EIA procedury) dalo ve vyspělých tržních ekonomikách a zralých demokraciích všem podnikatelským úvahám a rozhodnutím výraznou ekologickou dimenzi. EIA procedura nejen svým bezprostředním působením, ale i tím, že orientuje všechny subjekty tržních vztahů k ekologickému jednání, se stává jedním z klíčových nástrojů trvale udržitelného rozvoje.

Společné stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA k ochraně ozonové vrstvy Země

Existence ozonové vrstvy Země a její schopnost zachycovat tvrdé ultrafialové záření Slunce je základní podmínkou existence života i lidské civilizace. Snižování koncentrace ozonu v ozonové vrstvě atmosféry v důsledku neuvážené lidské činnosti je proto jedním z hlavních a velmi naléhavých problémů, který se intenzivně dotýká také České republiky.

Ceny pitné vody a vody odkanalizované a čištěné – vodné a stočné – byly od konce roku 1989 přibližně patnáctkrát zvýšeny a nyní zhruba odpovídají skutečným nákladům. Ukázalo se, že zvýšení cen mělo výrazný výchovný účinek a s vodou se začalo opravdu šetřit. V České republice doposud poklesla spotřeba pitné vody skoro o 15 %. V některých oblastech i o víc jak 40 %. Další snižování spotřeby je žádoucí i možné. Praha a Ostrava měly až donedávna přibližně dvakrát větší měrnou spotřebu než Vídeň nebo Mnichov a celá ČR dvakrát větší měrnou spotřebu než sousední Bavorsko. Další pokles spotřeby by mělo přinést očekávané rozšíření počtu bytových vodoměrů a zahájení řádné údržby vodovodních sítí.

Na konci roku 1993 stojíme těsně před druhou vlnou kuponové privatizace, která se vztahuje i na 25 státních podniků lesního hospodářství (podle aktualizovaného seznamu nabízených podniků v druhé vlně kuponové privatizace , uveřejněného 3.12.1993 tento státní lesní majetek nezahrnuje ani lesní půdu, ani lesní porosty a je nabízen na základě privatizačních projektů shromážděných v regionech. Je však předložen poslanecký návrh novely zákona o pozemkovém fondu (č.569/1991 Sb. ve znění zákona č. 546/1992 Sb.), který má umožnit okamžité vydávání lesů ve vlastnictví státu jako náhradu za nedobytné nároky v zemědělaství. Tento návrh je v příkrém rozporu s projednávanými zásadami státní lesnické politiky a jeho uskutečněním by narostla množství ekonomicky nesamostatných lesních majetků vyžadujících pro udržení v přijatelném stavu státní dotace, došlo by ke zklamání nových vlastníků a zbytečnému zatěžování státního rozpočtu.

Stanovisko STUŽ k návrhu novely Zákona č. 211/93 Sb o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu

Základní předností pracovního návrhu novely Zákona č.211/93 Sb., který připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR v listopadu 1993, je důslednější respektování mezinárodních závazků, které Česká republika v dané oblasti přijala a propracování příslušného mechanismu správního řízení. Řada problémů však návrhem není řešena. Pracovní skupina Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) proto vznáší k předloženému návrhu zákona následující připomínky:

Společnost pro trvale udržitelný život konstatuje, že Česká republika má v současné době historickou příležitost stanovit svoji dopravní politiku tak, aby odpovídala strategii trvale udržitelného rozvoje formulované konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, 1992. K tomu považujeme za nezbytné zejména:

Stanovisko STUŽ k ekologické politice vlády a parlamentu v prvním roce funkčního období.
Společnost pro trvale udržitelný život vyjadřuje hluboké znepokojení nad přezíravým a bezkoncepčním přístupem České vlády a poslanecké sněmovny Parlamentu k řešení vážných ekologických problémů zděděných z minulosti nebo nově vznikajících v polistopadovém období. Podceňování rozsahu hloubky a naléhavosti jevů spojených s narušováním životního prostředí a bezohlednou exploatací přírodních zdrojů se projevuje zejména:

Stanovisko zpracovala pracovní skupina STUŽ ve složení Cipra, Fanta, Kaňák, Krečmer, Macků, Míchal, Prudič, Smejkal, Šindelář, Štipl a Vokoun. Na 23 stránkách textu stanoviska je podrobně rozebrán návrh lesního zákona a předloženy návrhy na jeho změny. Připomínky se opírají o vrcholové kritérium trvale udržitelného rozvoje, který "současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů" (§6 zák. 17/91 o životním prostředí).

Stanovisko bylo vydáno 14. 6. 93 a je celé k dispozici v sekretariátu STUŽ

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License