Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

ke kompetencím v lesním hospodářství při příležitosti projednávání kompetenčního zákona v Parlamentu ČR.

Ministerstvo životního prostředí České republiky bylo založeno bezprostředně po listopadu 1989 pro komplexní výkon státní správy jako extendované ministerstvo vnitra, jemuž byly zákonem svěřeny péče o všechny složky životního prostředí i ochrana životního prostředí jako celku. Ve volebním období 1992 - 1996 byly kompetence MŽP ČR omezovány způsobem, jehož pokračování by směřovalo ke zjevné zbytečnosti tohoto úřadu.

Ministr životního prostředí František Benda ostře vytkl autorům pořadu České televize „Nedej se“ , že se dopouštějí osobních útoků i útoků na celou transformaci naší ekonomiky, že prosazují zájmy politické opozice a zkreslují problematiku životního prostředí. Rada České televize se vyjádřila, že uvažuje o tom, že podá řediteli České televize na pořad „Nedej se“ stížnost a žádost o nápravu.

V lednu 1996 provedlo Ministerstvo životního prostředí ČR v jediném pololetí již druhou reorganizaci nejkonsolidovanějšího pracoviště státní ochrany přírody - Střediska monitoringu a ekologie krajiny v Brně a jeho vedoucí RNDr. Mojmír Vlašín bly propuštěn pro údajné porušovnání pracovní kázně. Protože odborná i organizační způsobilost dr. Vlašína je mimo jakoukoliv pochybnost. důvodem výpovědi mohly být pouze jeho veřejně zastávané postoje v kauzách, na nichž se projevuje obzvlášť vypoukle sterilnost, ne-li společenská škodlivost postojů současného vedení Ministerstva životního prostředí ČR: sabotáž rebitalizace vodního díla Nové Mlýny na Dyji, okleštění návrhu národního parku České Švýcarsko, ponechání vojenské střelnice v Národním parku Podyjí, pokusy o privatizaci jeskyní a stavba lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, rozbředlé postoje v kauzách prospekce a těžby zlata a dalších nerostných surovin a do budoucna - obábáme se - další výstavba v chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Pálava.

Vytvoření druhého bilaterálního česko-německého národního parku „Česko-Saské Švýcarsko“ bylo oběma stranami dohodnuto v roce 1991. Na Saské straně byl vyhlášen národní park „Sächsische Schweiz“ posledním zákonem bývalé NDR již v roce 1990, a to na rozloze 9 300 ha.

Stanoviskko STUŽ k návrhu nového tiskového zákona a k přístupu veřejnosti k informacím.
Stav v oblasti přístupu veřejnosti k informacím, jimiž disponuje stát obecně a k informacím o životním prostředí zejména, je v naší zemi neuspokojivý, a to jak z hlediska platné právní úpravy, tak i pokud jde o praktickou přístupnost informací. Listina základních práv a svobod, jež je součástí našeho ústavního pořádku, stanoví rozsáhlá obecná práva na informace (čl. 17 Listiny), i zváštní právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl. 35 odst. 2 Listiny). Takřka úplně však chybí zákony, jež by ústavní ustanovení dále prováděly a stanovily praktické podrobnosti jejich výkonu. Přitom postupné sbližování naší země s Evropskou unií, jež je praktickým předpokladem jejího vstupu do tohoto uskupení, nemůže probíhat bez odpovídajícího přiblížení našeho právního řádu ke standardu běžnému v zemích Unie a k úrovni, jíž Unie na členských státech vyžaduje.

ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy, předloženému v září 1995

Koncept územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále ÚP) je první dokumentací tohoto druhu, která je zde po r. 1989 předkládána k veřejnému projednání. Vzhledem k tomu, že se týká hlavního města republiky, která je zároveň jádrem metropolitního regiónu, přikládáme tomuto dokumentu mimořádný význam. Společnost pro trvale udržitelný život (dále STUŽ) s využitím svých odborníků ve snaze jak předejít nenapravitelným škodám a nevratné ztrátě charakteru Prahy, tak pozdějším komplikacím při projednávání ÚP, pokládá za potřebné upozornit na některé závažné nedostatky předloženého konceptu.

Počátkem října 1995 probíhala blokáda staveniště JE Temelín ze strany ekologických aktivistů a dalších občanů. Přinejmenším ve třech případech byli do služebny policie ČR předvedeni občané Slovenské republiky, byla jim uložena bloková pokuta, poté byl cizineckou policií v Českých Budějovicích vysloven na základě zákona č. 123/1992 Sb. o pobytu cizinců na území republiky zákaz pobytu na jeden rok, přičemž postižení museli území státu urychleně opustit.

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License