Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Plzeň (30. listopadu 2006) - Návrh na přepracování Národního alokačního plánu na léta 2008-12 (NAP II) pro emise ohrožující klima odeslala dnes regionální pobočka STUŽ ministrům životního prostředí Petru Kalašovi a průmyslu Martinu Římanovi (1). Návrh NAP II je v rozporu s platnou evropskou směrnicí a ignoruje i cíle platné Strategie udržitelného rozvoje ČR. Může vést ke zhoršení znečištění ovzduší i k ohrožení zdraví lidí. Plzeňská STUŽ proto navrhuje plán přepracovat tak, aby klima a životní prostředí místo ničení skutečné chránil - snížením množství vydaných povolenek pro znečištění.

"Případné povolení větších emisí skleníkových plynů z průmyslu by se bohužel na mnoha místech mohlo projevit ještě špinavějším vzduchem, který jsme nuceni dýchat ačkoli už jsou na mnoha porušovány platné normy. Spalování fosilních paliv neohrožuje jen klima, ale produkuje také škodlivý prach, oxidy dusíku, polyaromatické uhlovdiky a další nebezpečné exhalace ohrožující zdraví lidí", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro oblast ekologických a zdravotních rizik.

Ministři Kalaš (bezpartijní) a Říman (ODS) navrhli zvýšit povolené skleníkové emise pro léta 2008 až 2012 na zhruba 102 milionů tun CO2, ačkoli skutečná potřeba českého průmyslu činila v roce 2005 jen 82 milionů tun. Plzeňská pobočka STUŽ vyzvala v rámci oficiálního připomínkového řízení ministra Kalaše, aby návrh alokačního plánu se svými podřízenými přepracoval. NAP II by místo navyšování povolených emisí měl zajistil jejich snížení o 5-7%, k rozdělování povolenek mezi podniky by mělo být použita spravedlivější metoda tzv. benchmarkingu a část povolenek by místo bezplatného přidělení měla být vydražena v otevřené aukci.

"Česká vláda se ve schválené Strategii udržitelného rozvoje ČR zavázala ´... SOUSTAVNĚ OMEZOVAT emise skleníkových plynů ...´. Jako indikátor plnění tohoto cíle uvádí strategie i množství emisí připadajících na obyvatele, ve kterých patří Česko k nejhorším v EU i na celém světě. Přesto ministři Kalaš a Říman počítají s dalším neodůvodněným růstem škodlivých exhalacích a platný závazek vlády ignorují," dodal MUDr. Šuta.

Poznámka pro editory:

(1) Připomínkové řízení k návrhu NAP II - žádost o přepracování návrhu v souladu se základními národními i mezinárodními dokumenty, Plzeň, 30.11. 2006

Brusel/Plzeň - 29. listopadu 2006 - Stanovení cílů pro prevenci vzniku odpadů podpořil výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu svým hlasováním o návrhu rámcové směrnice EU o odpadech. Europoslanci do značné také odmítli pokus Evropské komise vylepšit pověst spaloven odpadů jejich "přenálepkování", ale výbor zároveň nepodpořil stanovení kontrolovatelných cílů a termínů pro recyklaci odpadů."Europoslanci schválili pozměňovací návrh na zavedení střednědobého cíle pro politiku prevence vzniků odpadů - do roku 2012 stabilizovat množství odpadů. Zatím však stále chybí jasné cíle v oblasti recyklace odpadů. Evropská komise sice tvrdí, že jejím je cílem vytvoření ´recyklační společnosti´, ale neříká ani jak by měla vypadat (zda by mělo být recyklováno 50, 70 nebo 90% odpadů), ani v jakém časovém horizontu. U obalů se stanovení kontrolovatelných cílů a termínů ukázalo jako klíčové efektivní opatření pro podporu separace a recyklace. Europoslanci napříč politickými kluby však vyjadřují podporu recyklaci odpadů, a tak věřím, že se při projednávání odpadové směrnice ještě podaří recyklaci posílit," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Evropská sdružení nevládních ekologických organizací EEB a Přátelé Země navrhují, aby směrnice stanovila v EU za cíl dosažení 70 procentní míry recyklace odpadů do roku 2020. Dále navrhují, aby po roce 2025 bylo zakázáno jak skládkování, tak spalování materiálů, které lze znovu využít, recyklovat nebo kompostovat.

"Europoslanci do jisté míry vyslyšeli hlas nevládních organizací (1) a zohlednili i pozici České republiky (2), když odmítli kontroverzní návrh Komise na přeřazení spaloven odpadů z kategorie ´likvidace´ do ´využití´ odpadů podle energetického kritéria. Návrh Komise odporoval platnému rozsudku Evropského soudního dvora a Česká republika by jeho schválením patrně ztratila šanci bránit se dovozu zahraničního smetí do země," dodal Šuta.

"Europoslanci uznali, že hlavní funkcí spaloven je likvidace odpadů, ačkoli i tato zařízení by se měla snažit využít energii uvolněnou spalováním. Před plenárnmí zasedáním Parlamentu proto budeme europoslance vyzývat, aby podpořili postoj výboru proti ´přeznačkování´ spaloven," sdělila Melissa Shinn, která je v EEB zodpovědná za oblast odpadů (3).

Poznámky pro editory:

(1) Tisková zpráva z 8. března 2006: "Hrozba dovozu odpadů: Evropské organizace varují ministry před ekodumpingem"- http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006030801

 

 

(2) Společné stanovisko ministrů životního prostředí České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které vyjadřuje výhrady k záměru na překlasifikování spaloven odpadů, bylo přijato během jednání Visegrádské skupiny v Košicích 5. května 2006. Faximile anglického znění stanoviska je k dispozici ZDE:

http://www.eeb.org/activities/waste/incineration/Visegrad-4-declaration-4-and-5-May2006.pdf

(3) European Environmental Bureau (EEB) je největší evropská federace nevládních ekologických organizací, která sdružuje více než 140 členů z 31 zemí a která zastřešuje 13 specializovaných odborných pracovních skupin. Českými členy EEB jsou Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), Zelený kruh, Ekologický právní servis (EPS) a Ústav pro ekopolitiku (ÚEP). Více informací na http://www.eeb.org

Brusel/Plzeň - 27. listopadu 2006 - Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (EP) bude v úterý 28. listopadu hlasovat o návrhu rámcové směrnice o odpadech. Česká republika s ním nesouhlasí, neboť může představovat značné riziko usnadnění dovoz odpadů. Největší evropská federace nevládních ekologických organizací (EEB) (1) vyzvala členy europarlamentu, aby i v souladu s pozicí ČR nehlasovali pro podporu spaloven odpadů, ale ve prospěch prevence vzniku a recyklace odpadů (2).

 

Evropská komise předložila ve směrnici návrh na přeřazení spaloven odpadů z kategorie "likvidace" do kategorie "využití" odpadů. "Komise by tím bohužel otevřela možnost těžko kontrolovatelného vývozu odpadů z bohatších částí EU do chudších, neboť členské státy mají jen velmi omezené možnosti bránit se dovozu odpadů za účelem jejich využití, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

 

"Překlasifikace spalování odpadů na ´využití´ by podpořilo export odpadů ze zemí s vysokými poplatky jako je Německo do těch s nižšími. Je zcela neakceptovatelné změnit země jako Francie, Polsko nebo Českou republiku ve ´ohniště´ Evropy a ještě způsobovat další emise zbytečným převážení odpadů po Evropě," konstatovala Melissa Shinn, zodpovědná v EEB za problematiku odpadů.

 

"MŽP postupně zamítlo žádosti o dovoz cca 100 000 tun německého a rakouského smetí do spaloven odpadů v Liberci, Praze a Brně a čelí za to dokonce žalobě jedné ze zahraničních firem. Schválení směrnice v navržené podobě by české hranice otevřelo lavině zahraničních odpadů. Proto se proti překlasifikování spaloven odpadů společně postavily nejen evropské nevládní organizace, ale také ministři životního prostředí ČR, Slovenska, Polska a Maďarska (3)", dodal Šuta.

 

Místo alibistického udělení příznivější "nálepky" spalovnám odpadů navrhují nevládni organizace sdružené v EEB, aby poslanci podpořili návrh na zavedení cíle do roku 2020 recyklovat 70 procent všech odpadů v zemích EU. Dále EEB podporuje návrh, aby do roku 2025 bylo ukončeno skládkování i spalování těch materiálů, které lze znovuvyužít, zrecyklovat nebo zkompostovat.

 

Poslední odborné studie ukazují, že recyklace odpadů nejen šetří zdroje jako jsou kovy, lesy nebo ropa, ale značně také omezuje emise způsobujících globální změnu klimatu. Recyklace je totiž energeticky mnohem efektivnější než výroba z primárních materiálů. Jedna z nejnovějších studií došla k závěru, že např. Velká Británie může ročně lepší recyklací odpadů omezit skleníkové emise o 10 až 15 milionů tun emisí ekvivalentu CO2 ročně (4). Europoslanci tedy mají šanci podporou lepší recyklační politiky pomoci evropské ekonomice zvýšit její efektivnost využívání zdrojů a snížit negativní dopad na životní prostředí, zejména na klima.

Poznámky pro editory:


(1) European Environmental Bureau (EEB) je největší evropská federace nevládních ekologických organizací, která sdružuje více než 140 členů z 31 zemí a která zastřešuje 13 specializovaných odborných pracovních skupin. Českými členy EEB jsou Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), Zelený kruh, Ekologický právní servis (EPS) a Ústav pro ekopolitiku (ÚEP). Více informací na http://www.eeb.org

(2) Více informací v TZ "Česká republika vyjádřila obavy z návrhu nové odpadové legislativy EU" z 6. února 2006, která je k dispozici ZDE: http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006020601

3) Společné stanovisko ministrů životního prostředí České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které vyjadřuje výhrady k záměru na překlasifikování spaloven odpadů, bylo přijato během jednání Visegrádské skupiny v Košicích 5. května 2006. Faximile anglického znění stanoviska je k dispozici ZDE: http://www.eeb.org/activities/waste/incineration/Visegrad-4-declaration-4-and-5-May2006.pdf

 

4) Environmental benefits of recycling: An international review of life cycle comparisons for key materials in the UK recycling Sector, Waste & Resources Action Programme, 2006

Na vině hlavně škodliviny z dopravy, jejichž množství můžeme ovlivnit svým chováním
Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život - regionální pobočky Plzeň - Plzeň (25. července 2006) - Trvající suché a slunečné počasí společně se znečišťováním ovzduší jsou příčnou vzniku fotochemického smogu, který na mnoha místech České republiky i EU dosahuje koncentrací ohrožujících přírodu i zdraví lidí. Fotochemický smog tvoří směs ozónu, oxidů dusíku a dalších reaktivních složek a patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU, je vystaveno asi 30 % obyvatel evropských měst, přičemž v důsledku znečištění ovzduší ozónem předčasně každý rok umírá v Evropě na 20 tisíc lidí (1).

"Koncentrace ozónu naměřené v poslední době v Česku už mohou představovat nemalé zdravotní riziko - zejména pro děti, starší lidi a nemocné s dýchacími poruchami, např. astmatiky. Ozón může již po několika hodinách působení dráždit dýchací cesty, působit dýchací potíže a poškozovat plíce. Lidé mohou pozorovat překrvení nosní sliznice, dušnost, tlak za hrudní kostí, kašel, dráždění očí, bolesti hlavy, únavu či nespavost. Měli by proto sledovat vývoj koncentrace ozónu v svém okolí (např. prostřednictvím internetu) a upravit podle možností své aktivity," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik (2).

Nejvyšší koncentrace ozónu nemusí být přímo v městských centrech. Zde se sice obvykle uvolňují znečišťující látky nutné pro vznik ozónu, ale velký nadbytek jinak nebezpečných oxidů dusíku může tvorbu ozónu potlačovat. Ozón se může ve vysokých koncentracích vyskytnout v předměstských nebo dokonce ve venkovských oblastech a může být přenášen větrem - zhruba na vzdálenost 400 až 500 km.

"Doporučil bych omezení fyzicky náročných pracovních aktivit nebo sportů (např. běh, cyklistika, plavání), případně jejich přesunutí na brzké ráno či pozdní večer. Množství ozónu v ovzduší se totiž během dne rychle mění v závislosti na intenzitě ultrafialového záření. Děti a starší nebo nemocní lidé mohou také snížit své vystavení ozónu tím, že odpolední periody s nejvyššími koncentracemi ozónu přečkají v interiéru, kde bývají podle dostupných výzkumů koncentrace ozónu poloviční nebo ještě nižší v porovnání s vnějším ovzduším", uvedl MUDr. Šuta (3).

Zdrojem znečišťujících látek nutných pro vznik fotochemického smogu je průmysl, ale hlavně doprava - má na svědomí téměř polovinu zamoření evropského ovzduší tzv. prekurzory ozónu a asi 38 % znečištění prachem (4).

"Každý člověk má možnost svými drobnými a nenápadnými činy rozhodnout o vlastním podílu na fotochemickém smogu. Cesta do práce nebo letní výlet autem ´vyrobí´ několikrát větší znečištění ozónem a asi 30x větší emise skleníkových plynů než cesta veřejnou dopravou. Při jízdě autem se zapnutou klimatizací vypustíme asi o 30% škodlivin více, zatímco s otevřeným okénkem jen o 5%. Také nákupem výrobků rozhodujeme o tom, kolik prekurzorů ozónu zamoří ovzduší.Svůj podíl na fotochemickém smogu můžeme snížit např. nákupem energeticky úsporných spotřebičů nebo výrobků z lokální produkce, které nebylo nutné transportovat ze vzdálených zemí či kontinentů," uvedl MUDr. Šuta (5).

Na internetu je možné sledovat aktuální vývoj koncentrací ozónu ve všech regionech České republiky na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (6). Při cestách po Evropě je možné kdykoli navštívit nově zřízení "Ozone Web", který nedávno zprovoznila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v Kodani (7).

Poznámky pro editory:

(1) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
(2) Šuta M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, Český a slovenský dopravní klub, 1996
(3) WHO: Health Aspects of Air Polluton, 2004
(4) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
(5) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
(6) http://www.chmu.cz/uoco/act/aim
(7) http://www.eea.europa.eu/maps/ozone

Příloha:

Zdravotní vlivy ozónu(*):

Účinky krátkodobého působení:
· nepříznivé účinky na funkce plic
· zvýšení počtu hospitalizací ve zdravotnických zařízeních
· vznik zánětlivých onemocnění plic
· nepříznivý vliv na respirační příznaky
· zvýšení používání léčiv
· zvýšení úmrtnosti

Účinky dlouhodobého působení:
· narušení vývoje (snížení funkce) plic

*WHO: Health Aspects of Air Polluton, 2004

Plzeň/Brusel (30. června 2006) - Od soboty 1. července nesmí být na základě rozhodnutí Evropské unie prodávány nové televizní přijímače, počítače a další elektrické a elektronické přístroje, které obsahují řadu nebezpečných chemikálií jako olovo, rtuť nebo kadmium či kontroverzní bromované zpomalovače hoření (1).

"Po letech příprav vstupují konečně v platnost pravidla pro vyloučení některých velmi nebezpečných chemikálií z elektrických a elektronických zařízení, která každodenně používáme v domácnostech. V nových spotřebičích bude zakázáno užívat olovo, rtuť a kadmium, žárovky a svítidla určené pro domácnosti už nesmí obsahovat rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyletery (PBDE)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika a dodal: "Výrobci měli řadu let na to, aby své produkty učinili bezpečnější, což by mělo chránit zdraví spotřebitelů a čistotu životního prostřed, ale také usnadnit recyklaci vysloužilých zařízení. Náhrada nebezpečných chemikálií v elektronice může být dobrým příkladem i pro právě projednávanou reformu chemické politiky EU (REACH). Ekologičtější a bezpečnější elektronika ukazuje, že vyloučit nebezpečné chemikálie je možné bez nežádoucích ekonomických a sociálních problému, kterými politiky účelově straší lobbyisté chemického průmyslu." (2)

Největší spor se vedl o regulaci bromovaných zpomalovačů hoření (3). Od 1. července 2006 musí elektrická a elektronická zařízení obsahovat méně než 0,1% polybromovaných difenyletherů (PBDE) na základě evropské směrnice schválené v roce 2003 (1). V říjnu 2005 však Evropská komise podlehla lobbyistům výrobců bromovaných chemikálií a poskytla pro decaBDE (decabromo difenylether) výjimku. Za což byla tvrdě kritizována nevládním organizacemi spotřebitelů, ochránců životního prostředí a zdravotníků. Evropský parlament dokonce podnikl bezprecedentní krok, když rozhodnutí Evropské komise o výjimce pro decaBDE napadl žalobou u Evropského soudní dvora, který se nyní případem zabývá pod jednacím číslem C-14/06.

Minulý týden ale Evropská komise členským státům dopisem zaslala výklad nařízení o elektrických a elektronických zařízeních, podle kterého smí tyto výrobky obsahovat méně než 0,1% nonaBDE. Komerčně dostupné decaBDE ale obsahují okolo 3% nonaBDE a používají se v plastech obvykle v koncentracích mezi 10 a 20%. Proto by elektronika obsahující decaBDE velmi pravděpodobně překročila zákonné limity obsažené v příslušně evropské směrnici.

Poznámky pro editory:

(1) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

(2) Šuta M: Návrh reformy chemické politiky EU (REACH) a její předpokládané dopady

(3) Šuta M.: Bromované zpomalovače hoření a jejich rizika, Odpady 6/2005

Export odpadů do spaloven je nepřijatelný - Společná tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život (CZ), European Environmental Bureau (EU), Naturschutzbund (D), Přátelé Země Slovensko (SK), Ústav ekonomiky životního prostředí (PL)

Praha/Brusel/Bratislava/Varšava/Berlín, 24. března 2006 - Koalice evropských ekologických organizací žádá ministry životního prostředí EU, aby pomohli zastavit export odpadů do nových členských států EU a aby odmítli překlasifikovat spalovny likvidující odpady na zařízení pro "využití" odpadů. Ekologické organizace na problém upozornily i oficiální národní experty, kteří se příští týden (29.3.) setkají v Bruselu, aby připravili návrh rozhodnutí Rady ministrů životního prostředí o návrhu nové odpadové legislativy, které předložila Evropská komise.

"Vyzýváme ostatní ministry životního prostředí, aby podpořili své kolegy z České republiky a Slovenska v jejich odmítnutí návrhu Evropské komise. 15 až 20 000 tun odpadů ilegálně dovezených do České republiky je jen vrcholkem ledovce ve srovnání s masou odpadů, které se ze zahraničí tlačí do českých spaloven. Taková zátěž je pro životní prostředí nepřijatelná i přes regulaci úniků škodlivin ze spaloven. Legalizace dovozu odpadů ze zahraničí by navíc fondy potřebné pro investice do recyklace a prevence vzniku odpadů přesměrovala do spaloven a na skládky," konstatoval Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

"Je nepřijatelné, aby se jiné země potýkaly s odpadem z Německa a s ním spojenými negativními vlivy, včetně dopravy. Chtěli bychom vidět, aby v případě odpadů a jejich spalování němečtí ministři životního prostředí rozpoznalali důležitost principů blízkosti a soběstačnosti," uvedl Leif Miller, výkonný ředitel německé Společnosti pro ochranu přírody (NABU).

Evropská komise navrhuje, aby spalovny komunálního odpadu už nebyly zařízením pro likvidaci, ale pro "využití" odpadů, což by podpořilo export odpadů do spaloven. Úprava pohybu odpadů pro jeho využití je totiž mnohem benevolentnější než pro likvidaci. Navíc výrazně nižší ceny za spalovaní odpadů v zemích jako je Česká republika nebo Polsko povzbuzují export odpadů a vedou k eko-dumpingu.

Návrh na klasifikaci spalování odpadů jako "energetického využití" je v protikladu s mnohem větším úsporami materiálů a energie v případě alternativních postupů jako je recyklace. Je také v rozporu s vlastním požadavkem Evropské komise na ochranu přírodních zdrojů.

Nevládní organizace vyzývají evropské ministry životního prostředí také k tomu, aby podpořili směřování EU k prevenci vzniku a recyklaci odpadů stanovením měřitelných cílů a k nim adekvátních opatření. Aby předešli legalizaci eko-dumpingu v podobě exportu odpadů do spaloven tím, že do směrnice zakotví princip soběstačnosti v nakládání s odpady.

Od počátku února 2006 musí město Praha přerušit výstavbu velkokapacitní dálniční křižovatky na Malovance v Praze 6 – Břevnově. Vytváří se tak nejen prostor pro odstranění nezákonnosti na straně Ministerstva dopravy, ale i k přehodnocení mimořádně zhoubné dopravní stavby, jež má do přímého dotyku s Pražskou památkovou rezervací přivést astronomickou dopravní zátěž 120 tisíc vozidel denně. Jde rovněž o další řešení tzv. Městského okruhu, ve skutečnosti škodlivé soustavy radiál pumpujících mimořádné dopravní zátěže do samého centra města.


S datem 26.1. 2006 zrušil Městský soud v Praze nezákonné rozhodnutí Ministerstva dopravy, jež zamítlo řádné a včasné odvolání Ateliéru pro životní prostředí pro údajnou opožděnost.„Ministerstvu jsme nabízeli, aby v rámci mimoodvolacího přezkumu samo zjevné pochybení napravilo“, uvádí Petr Kužvart, který je členem a zástupcem uvedeného občanského sdružení. „Zjevná vůle úředních osob za každou cenu co nejrychleji zprůchodnit zahájení kontroverzní stavby byla ale zřejmě silnější, než principy právního státu. Jde o součást vysoce škodlivých, ale mimořádně (pro jisté kruhy) obchodně lukrativních dopravních staveb, jež si platíme ze svých daní a jejichž důsledky poneseme“, dodává k tomu Kužvart, který v Praze bydlí. Je známou skutečností, že by se Praha těmito stavbami na dlouhá léta zadlužila.

Nyní by měl investor – lépe řečeno odpovědné osoby ve vedení města Prahy – zajistit přerušení stavebních prací a Ministerstvo dopravy by mělo nově a v plném rozsahu projednat odvolání Ateliéru pro životní prostředí, který opakovaně dokládal, že výstavba bezohledného dálničního průrazu městem je hluboce chybným a barbarským řešením. Prioritou přece musí být výstavba vnějšího (silničního či „pražského“) okruhu kolem města spolu s přijetím rozhodných regulačních opatření v centru (po vzoru Stockholmu či Londýna).

Vytváření nových a nových velkokapacitních komunikací skrz památkově mimořádně významné centrum města není řešením, ale velice nákladnou cestou do pekel! Přitom jiné, podstatně šetrnější a levnější řešení je stále ještě možné.

Lidé se budou moci 10. ledna vyjádřit k návrhu územního plánu Ústeckého kraje, který ve dvou variantách řeší budoucí těžbu hnědého uhlí. První počítá se zachováním limitů těžby uhlí v lokalitě ČSA společnosti Mostecká uhelná (MUS), druhá s jejich prolomením. Veřejného projednávání se zúčastní i zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, připomínky zašlou na krajský úřad, řekla dnes ČTK místopředsedkyně ústecké tripartity Helena Veverková.

Připomínky lze zasílat do 9. února, o definitivní podobě územního plánu rozhodnou krajští zastupitelé. Zpracovatelé návrhu doporučili schválit první variantu.

Ta počítá se zachováním územních ekologických limitů těžby v lokalitě lomu ČSA a s prolomením limitů při stanovení ochranného pásma do vzdálenosti 1000 metrů v lokalitě Doly Bílina, jež patří těžební firmě Severočeské doly (SD). Druhá varianta umožňuje rozšíření těžby za limity v obou lokalitách, v Dolech Bílina by ochranné pásmo zahrnovalo území jen do vzdálenosti 500 metrů.

"Přikláníme se k druhé variantě. Ta totiž není v rozporu s loni schválenou energetickou koncepcí státu, která nadále počítá s hnědým uhlím jako strategickou surovinou a předpokládá objemy těžby reálné jen v případě zrušení limitů. Delší ochranné pásmo v Dolech Bílina, navrhované v první variantě, by navíc neumožnilo postavit plánovaný nový tepelný zdroj v Ledvicích," uvedla Veverková.

Prolomení limitů by ohrozilo existenci Horního Jiřetína a sousedních Černic na Mostecku poblíž lomu ČSA. Jejich obyvatelé vyjádřili v únorovém referendu nesouhlas s pokračováním těžby uhlí. Za záchranu svých domovů hlasovala většina ze 1430 oprávněných voličů. Podle mluvčí MUS ale už firmu řada z nich kontaktovala s nabídkou na odprodej svého domu. Ve směru případného rozšíření těžby v Dolech Bílina nejsou žádné osídlené lokality.

Usnesení o územních ekologických limitech přijala vláda v roce 1991. O jejich dalším osudu má již brzy rozhodnout kabinet premiéra Jiřího Paroubka. Petici za zachování limitů podepsaly tisíce lidí z obcí a měst po celé zemi. Proti rozšiřování těžby uhlí se postavil i ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL), exprezident Václav Havel či litoměřický biskup Pavel Posád.

Pro pokračování těžby ale podle Paroubka hovoří rostoucí ceny nerostných surovin, význam uhlí jako strategické energetické suroviny v dalších deseti až 15 letech poroste. Zachování limitů těžby by navíc podle premiéra ohrozilo několik tisíc pracovních míst v regionu, který vykazuje dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v zemi. Odpůrci pokračování těžby však hovoří jen asi o 800 havířích z lomu ČSA, kteří by přišli o práci.

Ani zrušení vládního usnesení o limitech podle premiéra ale neznamená, že se bude za jejich hranicemi těžit. "Po případném zrušení limitů vládou se k problematice musí vyjádřit zastupitelé Ústeckého kraje a zejména obyvatelé těžbou ohrožených obcí. S nimi se MUS musí dohodnout," řekl Paroubek už dříve.

 

Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr na vybudování golfového hřiště bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb.

Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr „Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice“ má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb.

Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

  • Podrobně rozpracovat a vyhodnotit nulovou variantu, navrhované varianty a variantu řešení umístění záměru mimo les (mimo pozemky určené k plnění funkce lesa)
  • Podrobně rozpracovat velikost a významnost ovlivnění pozemků určených k plnění funkce lesa záměrem u každé hodnocené varianty, a to pro jednotlivé jeho objekty včetně všech souvisejících zařízení
  • Podrobně rozpracovat velikost a významnost ovlivnění všech dotčených chráněných území realizací záměru u každé hodnocené varianty
  • V dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Blíže viz informace o záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP216

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=oznameniDOC
Text vyhodnocení na Naturu 2000:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=vyhodnoceniNaturaOznameniDOC
Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=infOznamDOC
Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP216&file=zjistovaciDOC

Ve středu 9. 7. 2008 přijala vláda Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Byl tím úspěšně zakončena příprava dokumentu, na jehož znění se podíleli také členové STUŽ. Celou tiskovou zprávu najdete v článku.

Vláda ve středu 9.7. 2008 schválila Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta 2008-2015. Jedná se o koncepční dokument aplikující základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní, který ve vzdělávání výrazně akcentuje především propojování souvislostí (zejména mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti). „Témata, kterých se strategie i vzdělávání pro udržitelný rozvoj týkají, jsou velmi pestrá, řadí se mezi ně například aktivní občanství, zmírňování chudoby, bezpečnost, lidská a občanská práva i ekologická výchova,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík, který strategii vládě předkládal spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ondřejem Liškou.

Strategie hodlá využívat především rozvoje kompetencí vzdělavatelů na všech stupních vzdělávání (v rámci předškolního, základního a středního, vyššího odborného, vysokoškolského i dalšího vzdělávání), rozvojem kompetencí příjemců vzdělávání a dostatečnou a dostupnou nabídkou vzdělávacích programů. Přijetím Strategie se Česká republika připojila k právě probíhající Dekádě pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji vyhlášené OSN v roce 2005. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je tématem ve všech zemích EU. Evropská komise si aktuálně nechává zpracovat analýzu stavu a dobré praxe VUR v zemích EU.

Plnění Strategie bude v ČR koordinovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Protože se jedná o dokument mezioborový a meziresortní, bude zároveň vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců resortů, vysokých škol a další odborné veřejnosti. „Strategie by měla být jedním z opěrných dokumentů pro usměrňování finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ale i dalších operačních programů,“ říká ministr školství Ondřej Liška.

Strategie mimo jiné podpoří rozvoj vzdělávacích programů zaměřených na uplatňování inovativních metod kvality řízení ve veřejné správě, v podnikové sféře pomůže rozvoji vzdělávacích programů zaměřených na společenskou odpovědnost firem a systémy environmentálního řízení. V rámci základního a středního školství bude Strategie motivovat k posilování komunitní funkce škol a k dalšímu pokračování kurikulární reformy, ve vysokém školství podpoří rozvoj mezioborových studijních programů, ale i užší spolupráci vysokých škol s praxí prostřednictvím tzv. center expertízy.

Česká republika touto národní strategií odpovídá na regionální Strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji, kterou přijaly v roce 2005 všechny členské státy Evropské hospodářské komise OSN (včetně ČR) v litevském Vilniusu a na jejíž přípravě se ČR od počátku aktivně podílela.

Jakub Kašpar
tiskový mluvčí MŽP
tel.:  267 122 040 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Böhmová
ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT
tel.:  257 193 566 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dovolujeme si vám nabídnout odkaz na letní „dávku“ textů, které právě vycházejí v našem  časopise – viz http://www.envigogika.cuni.cz/


Pokud vás zaujmou, budeme rádi, když o nich dáte vědět svým přátelům či známým.

Přejeme krásné letní dny a těšíme se nashledanou

Za RR Envigogiky
Jana Dlouhá

Tisková zpráva MŽP ze dne 4. června, jako reakce na naší včerejší besídku.

Na včerejším setkání s neziskovými a nevládními organizacemi představil 1. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík priority blížícího se českého předsednictví pro oblasti životního prostředí. Co tedy bude ČR prosazovat v Radě EU od ledna 2009?

„Hlavní prioritou bude ochrana klimatu, která vychází z jednoho ze šesti klíčových témat celého českého předsednictví nazvaného Energetika a změna klimatu,“ uvedl Dusík a dodal, že minulý pátek v Paříži ministři životního prostředí Francie, Česka a Švédska znovu potvrdili, že ochrana klimatu je v oblasti životního prostředí jednoznačnou prioritou všech tří předsednictví. Základní směřování v tomto ohledu je podlě něj pevně nastaveno závěry loňské březnové Evropské rady a návrhem energeticko-klimatického balíčku. „Schválení balíčku v Radě a v Evropském parlamentu nejpozději v prvních třech měsích českého předsednictví je jeden z úkolů, který si MŽP stanovilo,“ dodal Dusík.

Zásadní údalostí pro další vývoj budou prezidentské volby v USA. V návaznosti na jejich výsledek EU očekává návrat Spojených států k diskusi nad Kjótským protokolem a vstřícnější postoj k budoucím závazkům po roce 2012. „Jedním z nejviditelnějších politických témat v Evropě v období našeho předsednictví bude vyjednávání o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu a zejména pak vyjednávání s USA a dalšími zeměmi o jejich závazcích, kterými jsou podmíněny závazky EU,“ řekl Dusík. Česká republika se tak stane klíčovým aktérem politického jednání jak v rámci unie, tak jejím jménem na nejvyšší světové úrovni. Cílem bude vést jednání o závazcích po roce 2012 tak, aby nová dohoda, tzv. post-Kjoto, byla uzavřena do konce roku 2009.

Dalšími prioritami v oblasti životního prostředí budou také ochrana lidského zdraví a životního prostředí, konkrétně například revize směrnice o národních emisních stropech a návrh směrnice o průmyslových emisích. V neposlední řadě bude ministerstvo aktivně otevírat a vést diskusi v oblastí udržitelné spotřeby a výroby.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
tel.:  267 122 040 ,  724 175 927 , fax: 267 311 496
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.env.cz

Geografický ústav SAV sa rozhodol vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Súťaže sa môže zúčastniť každý poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

Dobrý deň,

v nadväznosti na výzvu, ktorú sme začiatkom tohto mesiaca doručili na Váš rektorát a dekanát, si Vám dovoľujeme oznámiť,  že sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Súťaže sa môže zúčastniť každý  poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

Dňom oficiálneho vyhlásenia súťaže je 22. apríl 2008. Dňom jej ukončenia je 31. august 2008 (posledný termín na odoslanie súťažných príspevkov).

Výsledky súťaže plánujeme vyhlásiť  v októbri t.r., kedy si zároveň pripomenieme 65. výročie vzniku Geografického ústavu SAV, 15. výročie vzniku Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR a 20. výročia vydania publikácie Historické štruktúry krajiny.

Podmienky súťaže a komentár k nej nájdete v prílohe tohto listu. Priebežné informácie budú dostupné na web-stránkach www.geography.sav.sk, www.stuz.sk a www.rec.sk.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti požiadať, aby ste súťaži zabezpečili na Vašej univerzite dostatočnú publicitu, za čo Vám vopred ďakujeme.

Zostávame so srdečným pozdravom a nádejou, že študenti Vašej školy budú v práve vyhlasovanej súťaži úspešní a obohatia diskusiu o hľadaní čistejšieho, zdravšieho a harmonickejšieho prostredia v kontexte vyššej kvality  a udržateľnosti spôsobu života.

Bratislava  15.5. 2008

Mikuláš Huba
(za organizačný výbor súťaže)

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License