STUŽ jako člen Mezinárodního svazu pro ochranu přírody IUCN upozorňuje, že chystané vyhlášení čtvrtého národního parku ČR je vzhledem k bilaterálnímu charakteru území záležitostí nejen celonárodního, ale i evropského významu. Bylo by vhodné, aby tento park byl důstojným a rovnocenným partnerem národního parku na německé (saské) straně i našich tří dosud vyhlášených národních parků. Všechny mají přeshraniční podobu, která odpovídá potřebám ochrany přírody a ekosystémů. Již z toho důvodu je třeba zákon urychleně přijmout v podobě, která vytvoří územně celistvý útvar. Žádáme proto, aby park byl vyhlášen v původní podobě, dohodnuté s německou stranou v roce 1991, a připojujeme stručné zdůvodnění tohoto stanoviska.

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Každý národní park je neopakovatelné území a proto se národní parky vyhlašují samostatnými zákony, které zahrnují právně závazné a vymahatelné bližší ochranné podmínky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky mají vždy vlastní zaměstnance, kteří provádějí péči a údržbu parku, placené strážce a osvětová návštěvnická střediska. Jsou to prestižní instituce s výraznou a nezastupitelnou kulturní, osvětovou, vědeckou a výchovnou funkcí.

Podle klasifikace Mezinárodního svazu pro ochranu přírody IUCN je hlavním posláním národních parků ekosystémů a takové formy rekreačního využití, které nejsou s ochranou ekosystémů v rozporu. Rekreační využívání národních parků v evropské kulturní krajině nepřináší omezení ekonomické prosperity, ale naopak její podporu, protože neporušená příroda se prokazatelně stává z roku na rok přitažlivější atraktivitou cestovního ruchu. Tato podoba je vyvážena i řešením sociálního rozměru, má pozitivní vliv na zaměstnanost a ve spojení s respektováním přírodních limitů je i trvale udržitelná.

Národní park České Švýcarsko je jako část chráněné krajinné oblasti Labské pískovce připravován od roku 1991, zatímco na německé straně je Sächsische Schweiz již od roku 1990 vyhlášen. V parku mají být chráněny unikátní skalní města, kaňony a pískovcové stěny a zbytky přirozených ekosystémů. Zatímco neživá složka krajiny je víceméně zachovalá, přirozenost porostů je výrazně narušena, takže bude zapotřebí značného dlouhodobého úsilí pro jejich rekonstrukci. Z turistického hlediska je území velmi atraktivní a mezinárodně proslulé, naštěstí devadesát procent návštěvníků se rekreuje na menšině území navrhovaného národního parku. Naprosto unikátní je zde krajinný ráz, jehož ochrana vyžaduje začlenění rekreačně využitelného předpolí skalních měst.

Základní návrh parku přesahující rozlohu 100 km2 byl v dohodě MŽP a MZe z roku 1993 přepracován na základní velikost 9 600 ha. Přesto těsně než byl návrh předložen ke schválení tehdejší vládě, došlo na zásah lobbystických lesnických skupin ke zmenšení návrhu téměř na polovinu (tzv. varianta Sever). Tento návrh nakonec parlamentem neprošel.

V současné době byl již v parlamentu v prvním čtení projednán návrh zákona, vracející se k vyvážené variantě o výměře 9 600 ha, která má spolu s navazujícím německým parkem mezinárodní význam pro smysluplnou ochranu přírody a krajiny. Tento návrh však je opět rozmělňován zmenšovacími návrhy, které jsou v rozporu s tím, jak byl bilaterální park s německou stranou dohodnut již v roce 1991, a dokonce voláním po náhradě národního parku pouhou národní přírodní rezervací v dosahu rekreačně nevyužitelných půdoochranných lesů.

Proto považujeme za krajně žádoucí ukončit osm let trvající průtahy s vyhlášením národního parku Českosaské Švýcarsko jej stvrdit v podobě, která přinese vyvážený prospěch přírodě, krajině, domácímu obyvatelstvu i přespolním rekreantům i mezinárodní pověsti České republiky.

 

V Praze dne 16. února 1999

 

prom. biol. Pavel Šremer, předseda

ing. arch. Martin Říha, místopředseda

ing. Igor Míchal, místopředseda