Stanovisko předsednictva STUŽ k postoji MŽP ČR při vyřizování žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO České Středohoří pro vedení dálnice D 8 v úseku Lovosice-Řehlovice (stavba 0805)

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) sleduje po léta vývoj názorů na rozvoj dopravních sítí ČR ve vztahu k vlivům dopravy na životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny.

Kvituje se zadostiučiněním, že sice se zpožděním oproti nabytí účinnosti zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ale přece jen dodatečně byla z hlediska těchto vlivů zadána k posouzení Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR a Dopravní politika ČR a že se prosazuje posouzení vlivů řešení územních plánů velkých územních celků, mezi nimi i změn a doplňků ÚPN VÚC Litoměřicka a druhých změn a doplňků ÚPN VÚC Severočeské hnědouhelné pánve na životní prostředí.

V tomto kontextu vyjadřuje STUŽ pochopení a podporu postoji MŽP ČR k žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO České Středohoří pro stavbu dálnice D-8 Lovosice-Řehlovice, vyjádřenému záporným stanoviskem odboru ochrany přírody Ministerstva, jako impulsu pro vyčerpání všech možností k optimalizaci trasy a vlivů na území CHKO České Středohoří před vydáním konečného rozhodnutí.

Společnost pro trvale udržitelný život je si vědoma, že dálnice D-8 byla schválena vládou ČR jako kolektivním orgánem, v němž jsou zastoupeni všichni zainteresovaní ministři včetně ministra životního prostředí jako ”veřejně-prospěšná stavba” v ÚPN VÚC Litoměřicko. Domnívá se však, že to nikterak nebrání v přípravné dokumentaci stavby její konkrétní vedení terénem dále vylepšovat tak, aby co nejméně narušovala chráněná území přírody, krajinný ráz a osídlení dotčeného území a aby případně vydaná výjimka byla podložena maximálním splněním veřejných zájmů, daných legislativou ochrany životního prostředí.

Současně STUŽ vítá stanovisko odboru ochrany přírody MŽP ČR jako signál, že tento ústřední orgán státní správy pro ochranu životního prostředí opět bere své kompetence se vší vážností a bude je do krajností daných legislativními nástroji hájit, což bohužel nebylo samozřejmostí v době působení některých předchozích ministrů.

 

V Praze dne 15.1.1999

 

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ