Společnost pro trvale udržitelný život uvítala poslední vývoj dopravní politiky ČR, který se obrací k podpoře environmentálně šetrných druhů a způsobů dopravy. Příznivý obrat začal tím, že zástupci ČR podepsali dokumenty, kterými se ČR zavazuje plnit řadu konkrétních opatření vyplývajících z principů udržitelné mobility. Jde o deklaraci zemí Středoevropské iniciativy (New York, červen 1997) a o tzv. Vídeňskou deklaraci z konference EHK OSN (listopad 1997). Tyto dokumenty cituje i nová Dopravní politika ČR schválená vládou v červnu 1998.

STUŽ rovněž uvítala, že resort dopravy v roce 1998 dodatečně rozpracoval posouzení koncepce rozvoje dopravních sítí ČR podle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Do tohoto procesu byla zahrnuta vedle resortní koncepce označené jako varianta A i environmentálně šetrnější alternativní koncepce rozvoje sítí pro silniční, železniční a vodní dopravu zpracovaná občanským sdružením Český a Slovenský dopravní klub, označená jako varianta B a nulová aktivní varianta C. Proto je přirozené, že závěrečné stanovisko MŽP může doporučit některá řešení, která se liší od dřívějších koncepčních dokumentů, přijatých vládou bez zákonem předepsaného posouzení EIA. To se může týkat především rozvoje sítě dálnic a rychlostních silnic, vodních cest, ale také některých mezinárodních závazků. STUŽ očekává, že v souladu se zákonem č. 244/1992 Sb. resort dopravy nyní předloží kompletní návrh rozvoje dopravních sítí (tj. variant A, B i C) společně s posouzením vlivů této koncepce na životní prostředí a po dohodě s Ministerstvem životního prostředí tak, aby se veřejnost mohla s těmito dokumenty v následujících nejméně 60 dnech před projednáním náležitě seznámit a případně vyjádřit připomínky.

Přestože STUŽ dosud není s těmito dokumenty obeznámena, může předeslat, že podpoří taková řešení, která maximálně vyhoví přijatým opatřením pro udržitelnou mobilitu a rozvoj environmentálně šetrných druhů dopravy. Těmi jsou v našich podmínkách železnice, veřejná osobní doprava a kombinované způsoby osobní i nákladní dopravy. U sítě pro nejméně šetrnou automobilovou dopravu podpoří jen takové záměry, které sníží její negativní dopady na okolí a na minimum omezí další fragmentaci krajiny. To znamená především modernizaci stávající sítě včetně obchvatů sídel a minimalizaci nových tras i jejich technických parametrů podle požadavku mezinárodní dohody AGR pro síť "E". Tato síť je kromě toho v ČR příliš hustá a proto je vhodné vypustit některé její úseky. Ze stejného důvodu je žádoucí redukovat síť na území ČR obsaženou v dohodě AGC o železničních magistrálách. Dřívější megalomanské záměry na území ČR je třeba redukovat i v evropské síti vodních cest a přístavů, které jsou obsaženy v dohodě AGN.

V těchto souvislostech zůstávají v platnosti dřívější stanoviska STUŽ: č. 17 z roku 1993 ke strategii dopravní politiky (mj. odmítnutí průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe) a č. 25 z roku 1995 ke koncepci dopravního spojení Čechy - Sasko (v návaznosti na Memorandum sassko-české Ekologické rady a s doporučením trasy E55 vedené mimo CHKO České středohoří - alternativy k dálničnímu propojení Lovosice - Drážďany).

 

V Praze, dne 5.1.1999

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ