Město Mikulov

Čiperná Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace ABF uspořádaly ve dnech 8. - 9. 6. 2011 v rámci programů uvedených v titulku hned 2 konference: Kámen v architektuře a Green City. Doplňkovým programem je odborná výstava k oběma tématům, která potrvá až do 30. 6. 2011. Jako bonus si mohli účastníci obou konferencí prohlédnout i výstavu s prezentacemi staveb, které se ucházejí o titul Stavba roku 2010.

Mezinárodní konference Green City byla trojjazyčná. Vedle angličtiny holandských vystupujících Ing. Jana Kerstena a Drs. Tiny Wigman zněla i nám Čechům už vzácná, krásná a měkká slovenština moderátorky Magdaleny Kaščákové. Přítomné přivítaly dámy - Mgr. Daniela Pavlíčková z Nadace ABF a Ing. Dana Štechová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Oba Holanďané předvedli přístupy jejich týmů k utváření venkovních prostorů pro děti, mládež a studenty na několika příkladech realizací v Nizozemí. Zdůraznili potřebu dostatečného prostoru, umožňujícího širokou paletu aktivit, aniž by si navzájem překážely, potřebu dostatku přírodních prvků, jako je zeleň a voda, potřebu určité míry svobody pro objevování tajemství a dobrodružství, má-li být prostředí pro mládež opravdu atraktivní a zároveň potřebu přehlednosti pro veřejnou kontrolu prostoru. Ukázali i příklady realizací drobné architektury, dopravních staveb a mobiliáře, které mohou prostory v jinak ploché krajině jejich domoviny ozvláštnit a přispět k uvědomění si sounáležitosti člověka s přírodou a krajinou, jako klenutý pěší most s vyhlídkou na vrcholu, tvořící jakousi nenápadnou rozhlednu po kraji a osídlení. V diskusi museli odpovídat zejména na otázky, jak je jejich práce zadávána a realizována, z čeho je financována jak vstupní investice, tak následná údržba, jak jsou zainteresovány municipality, rodiče dětí, ostatní veřejnost apod.

Doc. Pavel Šimek ve svém vystoupení na téma Nástroje a metody krajinářské architektury - Šance pro Ostravu zdůraznil nezastupitelnou úlohu územního plánování a inteligentního managementu území měst a obcí, spočívající v jasném a stabilním vymezení zastavěného a nezastavěného území, zastavitelných a nezastavitelných pozemků jako promyšleného, nikoliv nahodilého systému pro ochranu zeleně a zdravý vývoj měst. Poukázal na hierarchické uspořádání úrovní, na kterých se o funkčnosti přírodních prvků ve městech rozhoduje - od širších vazeb s okolní krajinou přes celoměstský systém zeleně nejen jako ÚSES, ale i pro zajištění kontaktu lidí s přírodou, přes konkrétní plochu např. parku či zahrady v kontextu s jejich účelem a úlohou v onom systému města až k detailu kompozičních principů a prvků v nich a k volbě vhodných bylin a dřevin, vodních prvků, mobiliáře a dalších funkčních doplňků. Pak už byl prostor pro představení nejlepších návrhů a realizací parků z  ročníků 2004 - 2010 soutěží Park roku, které předvedla Ing. Šimečková a následovaly prezentace některých pozoruhodných realizací parků, jako centrálního parku v lázních Poděbrady (Ing. Jiránek) nebo Jičínského parku (Ing. Sendler), střešních zahrad (Ing. Kurz), říčních niv v Plzni, představených Ing. Červenou z tamního Útvaru rozvoje města a prostor zbyl i pro diskusi.

Téma obou konferencí připomnělo úlohu přírody a přírodních materiálů v utváření prostorových kvalit i hmotných prvků měst a obcí a závislost míry spokojenosti obyvatel i návštěvníků měst na míře zastoupení přírodních prvků v městském prostředí. Připomnělo i úlohu přímých kontaktů lidí s nezprostředkovanou přírodou a také navzájem pro utváření dobrých vztahů a předpokladů pro řádnou socializaci dětí do společnosti. Jestli se dívala z nebe Mgr. Emilka Strejčková, měla by radost.