Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 2.3. 2010 po projednání a diskusi

I. schvaluje

zprávu o činnosti STUŽ za rok 2009, plán činnosti STUŽ na rok 2010, zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010;

II. bere na vědomí

zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a účetnictví za rok 2009;

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

a)zvážit zřízení mediální skupiny pro prezentaci programu, seminářů, stanovisek a dalších činností STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

b) zvážit možnosti aktivnějšího využití rezervy (zůstatku) na účtu STUŽ ve prospěch činnosti STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

c) uvažovat o případném zřízení odborné pracovní skupiny pro dopravu a životní prostředí (na návrh. J. Zemana) a v rámci její činnosti věnovat pozornost snaze některých krajů rušit tzv. „nerentabilní tratě“.

Praha 2. 3. 2010 Ing. arch Martin Říha, RNDr. Jiří Nečas