1) Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti STUŽ za rok 1999 a plán činnosti na rok 2000 a ukládá předsednictvu, aby se postupně zabývalo náměty, které zazněly v diskusi a informovalo členstvo o výsledcích jejich projednání a faktických opatřeních.

2) Valné shromáždění bere na vědomí informaci ing. Ondřeje Velka, předsedy ČSŽP o možnostech konkrétní spolupráce ČSŽP a STUŽ.

Valné shromáždění ukládá předsednictvu STUŽ dojednat formy spolupráce informačního propojení s Českou společností pro životní prostředí (ČSŽP) – např. výměna zpravodajů, vzájemné informování o akcích. Valné shromáždění vyzývá členy a vedoucí odborných sekcí, aby využili nabídky ČSŽP k pořádání společných odborných akcí.

3) Valné shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1999 a vyslovuje poděkování za dlouhodobý výkon práce účetní STUŽ Miladě Vorlové.

4) Valné shromáždění schvaluje návrh rozpočtu STUŽ na rok 2000 s návrhem na zvýšení položky “Služby pro STUŽ“ (účetní, tajemnice) o 100 000 Kč v případě dostatečného kladného výsledku hospodaření STUŽ za rok 2000.

5) Valné shromáždění schvaluje zprávu revizní komise za rok 1999.

6) Valné shromáždění schválilo zvýšení členských příspěvků na 500 Kč za rok pro osoby výdělečně činné a vyzývá osoby, které jsou toho schopné, aby přispívaly částkou 1000 Kč.

7) Schvaluje jmenování prof. Vladimíra Srba paní Hazel Henderson členy čestného předsednictva.

Za návrhovou komisi

Jiří Dlouhý, Jiří Kulich, Pavel Nováček

 

Hlavní náměty, které zazněly v diskusi:

 

- návrh statutu pasivního členství,

- námět na vytvoření odborných skupin, orientovaných na rozvoj STUŽe (pro problematiku financování, pro rozvoj působení na veřejnost),

- návrh na sledování využití financí programu Sapard, především v regionech,

- námět na spolupráci s Českou společností pro životní prostředí,

- zapojení se do procesu přípravy legislativy IPPC a PRTR včetně ustavení odborné sekce,

- zlepšení mediální informovanosti veřejnosti o problematice TUR a vlastní STUŽ,

- vytvoření odborné sekce pro globalizaci,

- je třeba předkládat náměty, které také pomůžeme realizovat, případně zrealizujeme vlastními silami,

- návrh na zrušení celého předsednictva, exemplárního potrestání a vyloučení z osady,

- návrh na zabývání se dioxinovou problematikou.