Stanovisko STUŽ k návrhu zákona o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Veterinární zákon má klíčové poslání nejen v péči o zdraví zvířat domácích a volně žijících, ale také v ochraně zdraví člověka. Neopominutelné jsou však i jeho aspekty a dopady ekologické, etické a kulturní. Názorně se to ukazuje v reakci veřejnosti na návrh § 42, především jeho odstavce 3. Společnost pro trvale udržitelný život, vědoma si prvořadého poslání veterinárního zákona na poli obecně epidemiologickém, v otázkách zdraví zvířat a jeho ochrany, možností a limitů působení na chovatele ve smyslu jejich povinností a odpovědnosti vůči zvířeti předkládá tyto své připomínky k návrhu veterinárního zákona:

V současné době se závažným způsobem rozšiřují zájmové chovy, které zahrnují nejen klasická druhy, zejména psy a kočky, ale i různá méně obvyklá zvířata, včetně středně velkých a velkých šelem. Chovatelé si nejsou vždy vědomi svých povinností a odpovědnosti jak vůči chovanému zvířeti, tak vůči veřejnému zájmu. Bylo by proto žádoucí, aby se veterinární zákon věnoval i veterinárním aspektům a důsledkům zájmových chovů.

Proto doporučujeme doplnit/upravit

§ 3 o pojmy zájmový chov, zvíře v zájmovém chovu, toulavé zvíře

§ 4 doplnit o povinnost chovatele neopustit zvíře v zájmovém chovu s úmyslem se ho zbavit ( § 6 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání), učinit všechna přiměřená opatření k zamezení jeho úniku (v souladu s článkem 4 ad 2 písmeno c) Amsterodamské dohody doplňující smlouvu o Evropské unii ze dne 13. 11. 1987)

§ 42 upravit takto:

(2) b) utratí z nákazových důvodů, anebo za účelem diagnostického vyšetření podle § 13 c)

(3) Není-li znám ani zjistitelný chovatel, kterému by mělo být odchycené zvíře...,

specifikovat dobu karantény a uvážit prodloužení doby mezi odchytem a utracením na 100 dní, jak je zvykem v četných zemích EU, a umožnit časnější utracení jen z rozhodnutí veterináře, a to pro zdravotní důvody.

§ 67 Uvážit odškodnění chovatele zvířete v zájmovém chovu, které bylo nutně utraceno na základě ochranných a zdolávacích opatření nebezpečných nákaz a jež nebylo odchyceno podle § 42 a).

§ 76 (3) Upravit dobu vyvěšení obecně závazné vyhlášky okresní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních na celou dobu její platnosti.Uvážit doplnění odstavce takto: Obecní úřad vyvěsí vyhlášku na úřední desce, a to ihned po jejím obdržení. Vyhláška nabývá platnosti a účinnosti pro územní obvod obce dnem, který následuje po dni jejího vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

V zákonu chybí identifikace a evidence (registrace) zvířat v zájmových chovech, tj, tetováním nebo mikročipováním (v souladu s článkem 12 písmeno b) Amsterodamské dohody doplňující smlouvu o Evropské unii ze dne 13. 11. 1987). Viz zkušenosti Magistrátu hl. města Prahy se systémem EUROID-TROVAN pro snadné zjišťování majitele zvířete, v zájmu zvýšení odpovědnosti a disciplinovanosti majitelů. Tato identifikace by navíc minimalizovala možnost příliš tvrdé a podle některých ochránců zvířat nehumánní aplikace § 42. Zároveň by bylo třeba zajistit vybavení karanténních stanic a útulků potřebnou čtecí aparaturou a databází, jakož i vyřešit finanční otázky na úrovni chovatele a odpovědných orgánů. Registr zvířat a informační systém obsahující údaje jak o odchycených, tak o nalezených zvířatech a jejich dočasném umístění by značně usnadnil situaci jejich chovatelů.

Do dikce veterinárního zákona sice nepatří, ale s jeho duchem úzce souvisí nutnost zlepšit celkovou informovanost veřejnosti a kontakty mezi jednotlivými subjekty, kterých se uvedená problematika týká (tj. policii, obecní úřady, odchytovou službu, provozovatele jednotlivých útulků, organizace a občanská sdružení zabývající se ochranou zvířat, svazy chovatelů aj.), aby se zákon správně naplňoval a nepřekračoval, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a přehmatům, aby se bral zřetel na rizika spojená s přemnožením zvířat pro hygienu, zdraví a bezpečnost člověka a jiných zvířat, ale zároveň aby se respektovalo, že zvíře je cítící bytost s právem na "slušné" zacházení.

 

V Praze, dne 7.12. 1998

 

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ

Vypracovali: Dr. Ing. Eliška Nováková, DrSc.

RNDr. Tomáš Fiala, CSc.