Valné shromáždění:

 • Schvaluje:
  • zprávu o činnosti STUŽ za rok 2001,
  • zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2001,
  • plán činnosti STUŽ na rok 2002,
  • plán hospodaření STUŽ na rok 2002 a
  • zprávu revizní komise za rok 2001.
 • Pověřuje předsednictvo STUŽ, aby sledovalo možnosti k zamezení možných ztrát vlivem změn devizových kursů.
 • Pověřuje předsednictvo, aby zajistilo provedení návrhů opatření, obsažených v revizní zprávě.
 • Schvaluje čestné předsednictvo ve složení Blanka Bohdanová, Doc. MUDr. Martin Bojar, MUDr. Jan Cimický, Csc., Táňa Fišerová, Doc.Ing. Fedor Gál, DrSc., Prof. RNDr. Emil Hadač, RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Hazel Henderson, Jaroslav Hutka, Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., Jiřina Juláková, prom. chem., Jan Kačer, doc. prof. RNDr. Hana Librová, Prof. Dr. Erazim Kohák, doc. PhDr. Miluše Kubíčková, Prof. Milan Machovec, RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc. (in memoriam), Prof. RNDr. Milena Rychnovská, Prof. Vladimír Srb, Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., Jana Štroblová, Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc (in memoriam), Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.
 • Schvaluje změnu sídla organizace na adresu Krátká 26, Praha 10 a pověřuje předsednictvo zajištěním formalit spojených l přesídlením.
 • Schvaluje výši odvodů členských příspěvků členů regionálních poboček dle čl. 7.1 stanov takto: 150 Kč pro výdělečně činné a 30 Kč pro ostatní.
 • Bere na vědomí zánik regionální pobočky Olomouc a pověřuje předsednictvo vyřízením formalit spojených se zánikem pobočky.

Za návrhovou komisi: Čapek, Dlouhý, Jech.