Valné shromáždění

  • vyslovuje poděkování odstupujícímu předsednictvu a předsedovi a ostatním členům, kteří se podíleli na činnosti STUŽ, jmenovitě Nadě Johanisové za práci na Zpravodaji.
  • doplňuje do cílů činnosti STUŽ na rok 1999 program “Člověk a prostředí” - Výchova k udržitelnému způsobu života, v bodě 17 plánu činnosti na rok 1999 vypouští slovo “budoucí”.
  • schvaluje zprávu o činnosti STUŽ za rok 1998, koncepci činnosti STUŽ v nejbližších letech a Plán činnosti STUŽ na rok 1999 (s úpravami podle předchozích připomínek).
  • schvaluje s platností od 1.4.99 zvýšení členských příspěvků na 100 Kč pro osoby, které nejsou výdělečně činné a 300 Kč pro ostatní.
  • schvaluje Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1998, Rozpočet STUŽ na rok 1999 a Zprávu revizní komise za rok 1998.
  • schvaluje změny stanov ve znění projednaném na valném shromáždění,
  • ukládá předsednictvu oznámit změny stanov na MV ČR dle zákona o sdružování,
  • volí čestným členem STUŽ prof. RNDr.Milenu Rychnovskou, DrSc.
  • volí čestné předsednictvo ve složení Jana Štroblová, Jaroslav Hutka, Emil Hadač, Jaroslav Stoklasa, Čestmír Jech, Jan Cimický, Erazim Kohák, Jan Kačer, Martin Bojar, Zdeněk Veselovský, Fedor Gál, Blanka Bohdanová, Hana Librová, Mikuláš Huba, Milena Rychnovská.
  • volí předsedou STUŽ pana Pavla Šremera, předsednictvo STUŽ ve složení Ivan Dejmal, Igor Míchal, Petr Kužvart, Martin Říha, Jiří Dlouhý, Ivan Rynda, Karel Jech, Naďa Johanisová, Jiří Kulich, Karel Čapek, Miroslav Martiš, Miroslav Punčochář, Michal Franek, Jiřína Juláková, Milan Macháček a Václav Hála.a revizní komisi ve složení Jaroslav Mejzr, Eliška Nováková, Jan Zeman

V Praze dne 2.3.1999

Za návrhovou komisi Jiří Dlouhý