1. Valné shromáždění schvaluje změny stanov předložené předsednictvem v článcích 7.1a, 7.3, 8, 8.1, 8.3, 8.4 a 8.5

2. Valné shromáždění:

-         schvaluje vstup občanského sdružení “Ateliér životního prostředí” jako kolektivního člena do STUŽ

-         zmocňuje předsednictvo ke sjednání písemné smlouvy s tímto sdružením a to neprodleně po registraci sdružení

3. Valné shromáždění rozhodlo o vyloučení PhDr. Michala Škapy ze Společnosti pro trvale udržitelný život

4. Valné shromáždění zmocňuje tímto předsednictvo, aby v případě nezbytnosti včlenilo adresu do článku 1 stanov a tuto adresu v budoucnu aktualizovalo.