Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

PRAHA / KLADNO - 11. 2. 2010 - Projekt nové spalovny odpadů navržený společností AGMECO LT bude muset projít posouzením vlivu na životní prostředí. Proti záměru se ohradilo jak sdružení Arnika, tak i místní obyvatelé a úřady, a proto nebude k rozhodnutí stačit tzv. zjišťovací řízení, ale projekt bude muset projít komplexním posouzením vlivů na životní prostředí (EIA).

„Přestože to investor schovává pod jiné označení (1), nejde o nic jiného než o pyrolýzní spalovnu odpadů. Projekt obsahuje řadu nesrovnalostí, opomíjí například emise nebezpečných látek a jejich kontrolu a chybí i další údaje o vlivu spalovny na životní prostředí,“ prohlásil RNDr. Jindřich Petrlík, který ve sdružení Arnika vede kampaň Budoucnost bez jedů. Arnika zaslala nesouhlasné stanovisko se záměrem (2). Námitky proti záměru vznesla i obec Braškov a plné posouzení vlivů na životní prostředí požaduje také Středočeský kraj (krajský úřad i samospráva) a Magistrát města Kladna.

„Oznámení záměru se vůbec nezabývá možností vzniku perzistentních organických látek (POPs) (3), konkrétně dioxinů (4) anebo polyaromatických uhlovodíků (PAU) (5), které často spalováním odpadů vznikají. V dokumentaci chybí také popis čištění spalin a rozptylová studie. Z předloženého oznámení není rovněž jasné, jaké odpady přesně a v jakém množství chce v zařízení provozovatel spalovat,“ shrnul hlavní výhrady Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Navíc zpracovatelé oznámení argumentovali souladem s emisní vyhláškou, která ovšem není o emisích škodlivin do ovzduší, ale o emisích dluhopisů. S limitem pro emise dioxinů vůbec nepočítali, stejně jako s limity platnými pro spalování odpadů. „Celý záměr na nás dělá dojem, že si zde dodavatelská firma americké technologie Ambient Energy LLC chce odzkoušet spalování odpadů, s nimiž zatím ve svém zařízení v USA nemá zkušenosti,“ dodal Petrlík.

„Jedná se sice o malou spalovnu, ale může mít závažné dopady na životní prostředí ve Velké Dobré a okolí. Jak je vidět z připomínek k záměru a nesouhlasných stanovisek, všimli si toho i občané této obce a okolí,“ doplnila tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

Podobná zařízení (pyrolýzní spalovny) byla vyhodnocena v Kanadě jako velice problematická, ať už z hlediska emisí látek nebezpečných kvůli jejich dopadům na zdraví lidí, tak z hlediska emisí skleníkových plynů.

Spalovny často bývají vnímány jako snadné řešení problémů s odpady. Odpad ve spalovnách však nemizí, pouze mění své složení a podobu. Při spalování odpadů obsahujících chlor (například PVC) vznikají dioxiny. Pokud je zachytí filtr, mohou skončit v popílku, který bývá dále využíván například pro stavební účely. Dioxiny přitom poškozují imunitní a hormonální systém člověka a mohou být i karcinogenní. „Ani zdaleka však nejde jen o dioxiny, ty jsou pouze špičkou ledovce. Vědci v kouřových plynech spaloven identifikovali stovky nebezpečných organických látek, ze kterých se většina při pravidelných měřeních nesleduje,“ upozornil Jindřich Petrlík.

Sdružení Arnika se problematice spaloven odpadů věnuje dlouhodobě v rámci svého programu Toxické látky a odpady. V projektu Odpad je surovina například upozorňuje na nutnost hledat řešení, která omezí vznik odpadů a zaručí i důsledné třídění odpadů a jejich následné další využívání.

Poznámky:

(1) Investor AGMECO LT pyrolýzní spalovnu označil jako „Laboratorní a demonstrační linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“. Dodavatelem technologie má být americká společnost Ambient Energy LLC.

(2) Zjišťovací řízení na záměr firmy AGEMCO LT Krajský úřad Středočeského kraje oznámil 11. prosince 2009 (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1198). Zjišťovací řízení se provádí u záměrů, u nichž není dle zákona automaticky povinné posouzení jejich vlivů na životní prostředí v plné míře. Sejde-li se dostatek požadavků na plné posouzení, pak většinou příslušný úřad stanoví nutnost posoudit záměr v celém rozsahu procesu EIA. Více informací o samotném procesu posuzování vlivů na životní prostředí = Environmental Impact Assesment (EIA) se v České republice řídí zákonem č. 100/2002 Sb. Více informací o procesu EIA naleznete na . (http://eia.arnika.org)

. (3) POPs jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny, jaké kdy člověk stvořil. Patří k nim například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti živočichů včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní.

(4) Dioxiny (PCDD/PCDF) - pod zažitým zkráceným termínem dioxiny se skrývají dvě rozsáhlé skupiny chemických látek: polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Jsou to v různé míře chlorované tricyklické aromatické uhlovodíky. Jejich přítomnost v životním prostředí je vzhledem k velmi vysoké toxicitě některých představitelů této skupiny látek považována za významný ekologický problém. (5) Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - pro svou schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a zdravotní závažnost (projevují toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti) jsou považovány za typické představitele perzistentních organických polutantů (POPs). Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/polycyklicke-aromaticke-uhlovodiky-pahs

Vyjádření Arniky k oznámení záměru „Laboratorní a demonstrační linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“ v lokality Velká Dobrá rádi na požádání zašleme.

Závěr zjišťovacího řízení Krajského řadu Středočeského kraje je dostupný na stránkách Informačního systému EIA, a to zde: (http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=STC1198&file=zjistovaciDOC)

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License