Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Laboratorní testy zadané Dětmi Země prokázaly nebezpečné chemické látky vzbuzující mimořádné obavy v plastových výrobcích, které v Plzni prodávají obchodní řetězce TESCO, Globus, OBI, Baumax a Svět koberců.

Děti Země zadaly akreditovaným laboratořím Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Institutu pro testování a certifikaci (ITC) provedení analýz obsahu ftalátů a HBCD ve 13 plastových výrobcích zakoupených v plzeňských obchodech. Nebezpečný bromovaný zpomalovač hoření HBCD obsahovaly tři ze čtyř testovaných výrobků z polystyrenu (1). Ftaláty obsahovalo pět z devíti testovaných výrobků označených jako PVC. Většinou šlo o nejnebezpečnější ftalát DEHP, který byl přítomen v testovaných podlahových krytinách (lino), ubrusu nebo hračce pro psy (2).

„Testování bylo zaměřeno na nebezpečné chemikálie, které byly Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) oficiálně zařazeny na seznam ‚látek vzbuzujících mimořádné obavy‘ podle směrnice o nové chemické politice EU (REACH) (3),“ konstatoval MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika a člen Rady pro chemickou bezpečnost. Testované chemikálie dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí (jsou perzistentní), hromadí se v organismu (jsou bioakumulativní) nebo jsou toxické pro reprodukci.

„Předpokládal jsem, že nějaké nebezpečné chemické látky asi ve výrobcích najdeme. Ale překvapilo mě, jak běžné jsou ve výrobcích chemikálie, které oficiální evropská agentura zařadila na prioritní seznam nejnebezpečnějších látek,“ uvedl Martin Hyťha z plzeňské pobočky Dětí Země.

Testování výrobků proběhlo v rámci projektu, který finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad. Dále proběhne dne 25. června od 17 hodin beseda „Chemie kolem nás: pomáhá i škodí“ v Polanově síni Městské knihovny v Plzni, od 22. června pak budou moci Plzeňané shlédnout stejnojmennou výstavu v centru Plzně (pěší zóna U Branky).

Další informace: http://www.detizeme.cz/chemie (zde je k dispozici i podrobná zpráva o výsledcích testování obsahující charakteristiku testovaných látek)

Poznámky pro editory:

(1) HBCD (hexabromocyklodedekan) je látka velice perzistentní a velice biokamulativní, která se používá hlavně v polystyrenu jako přísada zpomalující hoření. Pro své nebezpečné vlastnosti byla zařazena Evropskou agenturou pro chemické látky na prioritní seznam 7 látek vzbuzujících mimořádné obavy. Norsko navrhlo HBCD na černou listinu celosvětové Stockholmské úmluvy o perzistentních chemikáliích, na které jsou dnes například dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) nebo DDT.

(2) DEHP (dietylhexyl ftalát) je látka narušující hormonální systém, která ohrožuje zejména pohlavní vývoj chlapců, jejichž matky byly látce vystaveny. Způsobuje např. vrozené vývojové vady prostaty a penisu, vyústění močové trubice, retence varlat, změny v produkci spermií, snížení hmotnosti varlat, nadvarlat, prostaty, nitroděložní odúmrť, zvýšené riziko uhynutí po porodu, retardaci nitroděložního a postnatálního vývoje, změny na vaječnících, kosterní a kardiovaskulární vývojové vady. V EU již byla pro nebezpečné vlastnosti zakázána v hračkách a v kosmetice. Jako látka toxická pro reprodukci byla zařazena Evropskou agenturou pro chemické látky na prioritní seznam 7 nebezpečných látek vzbuzujících mimořádné obavy.

(3) REACH je zkratka složená z prvních písmen klíčových slov obsahu nové chemické politiky - registrace, evaluace a autorizace chemických látek. Výrobci a dovozci chemikálií musí do stanoveného termínu ohlásit jejich vlastnosti (registrace) a u nebezpečných látek bude provedeno jejich podrobnější zhodnocení z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí (evaluace). Nejnebezpečnější chemikálie pak budou povinně podrobeny procesu autorizace, který prozkoumá, zda za ně existuje bezpečnější náhrada, a případně zakázány.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License