Stanovisko předsednictva STUŽ k jednání firmy Brend, s.r.o. ve vztahu k záměru výstavby Rekreačního parku Rajchéřov

V návaznosti na rozhodnutí MŽP ČR ze dne 5.3. 1998 o neudělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v souvislosti se záměrem výstavby Rekreačního parku Rajchéřov podala firma Brend, s.r.o. dne 27.3. 1998 rozklad proti rozhodnutí MŽP ČR ve věci neudělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů ve vztahu k záměru výstavby Rekreačního parku Rajchéřov. Argumentace firmy Brend, s.r.o. v předloženém rozkladu je značně fragmentární a chaotická a s podstatou odůvodnění MŽP ČR k výše uvedenému rozhodnutí převážně se míjející. Firma Brend, s.r.o. následně dne 16.4. 1998 požádala o odklad termínu k dodání dalších podkladů k tomuto rozkladu z důvodu potřeby vypracování úředně ověřených překladů. MŽP ČR vyhovělo žádosti firmy Brend, s.r.o. a prodloužilo termín k dodání citovaných podkladů do 29.5. 1998.

 K tomuto termínu dodala firma Brend, s.r.o. následující materiály:

1. Bosman, P.R.M., 1995: Ekonomická úvodní studie Rekreační park Rajchéřov Staré Město pod Landštejnem, Česká republika (14 stran).

2. Burgstede M., 1966: Strategie regionálního turistického rozvoje ve střední a východní Evropě. Aplikační studie pro jižní Čechy v České republice (48 stran vybraných kapitol z tezí pro získání hodnosti Msc).

3. Překlad uvítací řeči návštěvníků jménem obecní správy Vlagtwedder a ředitelství Park Emslandermeer (3 strany, bez autora, uvedení data a jakýchkoliv souvisejících materiálů).

Úvodní studie (č. 1: Bosman, P.R.M, 1995) uvádí vedle obecných tezí o "prázdninovém trhu" 3 variantní modely typů "prázdninových parků" (model A - poblíž obydleného území, model B - poblíž zabydlené oblasti, model C - "izolovaný" prázdninový park). Se zdůvodněním, že v blízkosti navrhovaného parku Rajchéřov nejsou další vhodná zařízení, považuje autor zde - z hlediska ziskovosti jako jediného kritéria - za jediný možný typ "C". Izolovanost od všech center osídlení byla ovšem od počátku základním hlediskem ideové koncepce parku Rajchéřov.

Zatímco z dlouhé série jednání vyplývá, že pro oblast Novobystřicka optimálním a pro zdejší přírodu ekologicky přijatelným řešením je rozvoj zařízení cestovního ruchu v těsné vazbě na stávající síť osídlení a s podporou stávající infrastruktury, investor o variantě typu "A" nebo "B" po celou dobu zásadně odmítal jednat. Citovaná studie (1) účelově vyzdvihuje variantu "C" jako jedinou možnou a přináší některé (sotva ověřitelné) ekonomické rozvahy k realizaci záměru v duchu zájmů investora. Úvahy o zaměstnanosti postrádají jakoukoliv argumentační oporu, z části jsou problematické (investor ani provozovatel nedokáží garantovat zaměstnanost místních obyvatel a zadávání zakázek místním firmám), zčásti zcela zmatečné (předpokládaná zaměstnanost 200 zaměstnanců ročně odpovídá podle autora při třech letech výstavby rekreačního parku zaměstnanosti přibližně 600 osob ...). Chybí jakákoliv argumentace proti rozhodnutí MŽP ve věci neudělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a rostlin, stejně jako jakýkoliv pokus o obhajobu preference veřejného zájmu proti požadavkům zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto hlediska je citovaný materiál jako podklad k rozkladu proti rozhodnutí MŽP ČR o neudělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin naprosto irelevantní.

Zbývající dva předložené materiály (č. 2. a 3.) jsou zcela obecnými pojednáními, s vlastním předmětem jednání (rozklad proti rozhodnutí MŽP ČR) nesouvisejícími - jako podklady pro tento účel jsou materiály (2) a (3) úplně irelevantní a ve své podstatě zbytečné.

Poslední kroky firmy Brend, s.r.o. svou absolutní věcnou prázdnotou a naprosto neobhajitelnou snahou o časovou prolongaci řízení nelze chápat jinak než jako pohrdání úřadem, jenž je zde představitelem státu v dodržování zákonnosti v ochraně přírody a krajiny a jako záměrnou urážku všech ostatních účastníků již několik let se táhnoucích jednání, při nichž vždy tento investor byl tím, kdo přicházel k jednání nejhůře připraven. Lze si sotva představit, že tento přístup k představitelům státní moci, k samosprávě i k veřejnosti by si mohl investor dovolit v zemi se zralou demokracií a přirozenou autoritou státní správy, jako je např. právě Nizozemí.

Společnost pro trvale udržitelný život naléhavě žádá MŽP ČR, aby za takto investorem vytvořeného argumentačního vakua důsledně respektovalo své státem svěřené garance a trvalo na neudělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů a rostlin v lokalitě Rajchéřov.

Za předsednictvo STUŽ

Pavel Šremer, předseda STUŽ

 

V Praze dne 15. června 1998.