Stanovisko předsednictva STUŽ ke spolupráci MŠMT a MŽP a ke zlepšení stavu ekologické výchovy a vzdělávání (výchovy k udržitelnému způsobu života)

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se dlouhodobě zabývá ekologickou výchovou a vzděláváním. Úsilím o šíření jejího komplexního pojetí jako výchovy k udržitelnému způsobu života se snažíme naplnit návrh Josefa Vavrouška na zavedení výuky "Ekologie člověka" do škol všech stupňů i do mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Proto STUŽ vítá nedávnou iniciativu MŽP i některých poslanců, která se projevila zejména začleněním samostatného paragrafu o ekologické výchově do zákona o právu na informace o životním prostředí a přípravou resortní koncepce ekologické výchovy a vzdělávání.

Protože považujeme za nutné, aby na tyto dvě aktivity navázaly další praktické kroky, obracíme se na ministra školství a ministra životního prostředí, aby společně podnikli neodkladná opatření k zásadnímu zlepšení stavu ekologické výchovy. Navrhovaná opatření vycházejí nejen z vlastních aktivit STUŽ, ale též ze společných návrhů nevládních neziskových organizací vzniklých v rámci příprav na Aarhuskou konferenci. Domníváme se, že realizace značné části návrhů může být zahájena ihned.

Zejména navrhujeme, aby ministr školství a ministr životního prostředí společně a neodkladně:

1)      Zahájili práce na přípravě "Národního programu ekologické výchovy a vzdělávání" tak, aby proces přípravy a základ pracovního týmu pro tento úkol byly vytvořeny ještě ve funkčním období současné vlády. Příprava a realizace tohoto programu by měla probíhat za široké účasti nejen státní správy, ale také odborníků ze školských institucí, včetně vysokých škol, a z nevládních neziskových organizací, které se ekologickou výchovou a vzděláváním zabývají. Příprava programu by měla být ve smyslu principů Agendy 21 participativním a konsensuálním procesem.

2)  Ustavili reprezentativní poradní sbor pro ekologickou výchovu a vzdělávání, řízený náměstkem jednoho z ministrů, v němž by nabídli zastoupení i nevládním neziskovým organizacím, které se ekologickou výchovou a vzděláváním dlouhodobě zabývají. Tento poradní sbor by představoval mechanismus pro pravidelnou komunikaci a zároveň může být odborným pracovním týmem pro přípravu "Národního programu ekologické výchovy".

3)  Rozšířili prostor pro financování ekologické výchovy formou zakázek - tj. formulovali např. v programech resortního výzkumu, v Programu péče o životní prostředí MŽP či v programech státního fondu životního prostředí okruhy zaměřené na tuto problematiku.

4)  Zaštítili ověřování programu "Člověk a prostředí" připraveného STUŽ pro základní a střední školy a pro vzdělávání a přípravu jejich pedagogických pracovníků. Jde o návrh začlenění výchovy k udržitelnému způsobu života, včetně vytvoření zvláštního učebního celku, do jejich kurikula. Program vznikl na základě návrhu Josefa Vavrouška na zavedení výuky "Ekologie člověka" do škol všech stupňů. Obě ministerstva mohou program podpořit např. jeho schválením jako experimentu a jeho doporučením školám a školským úřadům.

5)  Zajistili realizaci programu vydáním směrnice MŠMT s metodickým výkladem, kde v kurikulu je uvedený celek možno začlenit (obdobným způsobem jako byla vydána směrnice k začlenění problematiky ČR do NATO).

6)  Podpořili morálně i finančně využívání středisek ekologické výchovy školami jako "center excelence" a započali s vytvářením systému akreditace těchto středisek jako center pro vzdělávání učitelů i jako specializovaných školských zařízení poskytujících služby školám.

Ze strany MŠMT budou mimo to zapotřebí dlouhodobější opatření směřující zejména ke:

* zlepšení celoživotního vzdělávání a kariérní dráhy učitelů včetně zavedení atestací

* rozšíření prostoru pro výchovu k udržitelnému způsobu života ve školách včetně zapracování do standardů vzdělávání a evaluačních kritérií.

 

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

 

Pavel Šremer, prom.biol.                                    RNDr. Jiří Kulich

      předseda STUŽ                         pracovní skupina pro ekologickou výchovu

 

V Praze dne 25.5.1998