ke kandidatuře ČR na uspořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2003 v Jizerských horách (Ski 2003) s výzvou vládě České republiky a účastníkům kongresu Mezinárodního lyžařského svazu.

S velkým znepokojením sledujeme přípravu kandidatury České republiky na mistrovství světa v klasickém lyžování v Jizerských horách a na Ještědu v roce 2003. Problematičtější lokalizaci tohoto záměru lze v naší republice hledat jen obtížně. V Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kde se má uskutečnit řada aktivit mistrovství, došlo vlivem extrémně vysoké imisní zátěže polutanty z uhelných elektráren a ekologicky nevhodného lesního hospodaření k silnému narušení horských lesních ekosystémů. Na náhorních planinách les odumřel totálně a jeho místo zaujaly tzv. imisní holiny. Ostatní porosty jsou v různém stupni poškození. Imisní zatížení oblasti přitom neskončilo, snížila se jen jeho míra. Snaha ochrany přírody a lesních hospodářů o revitalizaci lesa je proto ztížena a dlouhodobě podmíněna náročným přechodem k životnímu prostředí šetrnější formě energetiky ve všech státech této hraniční oblasti. Tím víc je třeba vyloučit ostatní nepříznivé vlivy.

Vláda České republiky proto usnesením č. 274 ze dne 30. 4. 1997 podmínila podporu kandidatuře předložené Českým lyžařským svazem striktním dodržením několika významných ekologických kritérií, týkajících se zejména umístění a parametrů běžeckých lyžařských tratí. Stanovení těchto kritérií bylo učiněno ministerstvem životního prostředí na základě dlouholetých zkušeností lesníků a krajinných ekologů, na základě expertních posudků lesnických fakult universit v Praze a Brně a na základě posouzení záměru uspořádat Ski 2003 z hlediska jeho možného vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona č. 244/92 Sb.. Hlavním cílem vládou uložených podmínek je zamezit další fragmentaci lesních komplexů, zamezit vzniku nových otevřených porostních stěn umožňujících zvýšenou depozici imisí a vstup hmyzích škůdců a zamezit erozi půdy a narušení kořenového systému stromů. Nedodržení těchto podmínek by nutně vedlo k zvýšení nestability lesních porostů a zhoršení podmínek obnovy lesa v Jizerských horách. Jedním z důsledků pokračujícího rozpadu lesních porostů by nakonec byla i dlouhodoběji neudržitelná využitelnost nákladně zřízených běžeckých tratí.

Potenciální organizátor mistrovství - Sdružení SKI 2003 - však v dosud předložených projekčních podkladech vládou stanovené podmínky zcela ignoruje. Je zjevné, že organizátoři nejsou ochotni nebo vůbec schopni seriózně se vypořádat se stanovenými podmínkami a předpokládají, že v případě úspěchu kandidatury se jim je podaří obejít s poukazem na jinak hrozící mezinárodní ostudu.

Tento postup je však zcela nepřijatelný. A nejde zde jen o zájmy ochrany přírody. Jsme konsternováni i elementární neúctou k dodržování podmínek vládního usnesení a snahou obejít obecně závazné právní předpisy a chápeme je jako útok na právní jistotu ve společnosti. Tím větší je naše zklamání z postupu vlády, která 22. 4. 1998, ve světový den životního prostředí, nepodpořila návrh ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka a nestáhla svoji podporu kandidatuře na uspořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v Jizerských horách a na Ještědu v roce 2003 pro nesplnění uložených podmínek.

S konečnou platností bude o místu konání mistrovství světa rozhodovat kongres Mezinárodního lyžařského svazu (FIS), který se sejde 22. května v Praze. Nemůžeme připustit, aby rozhodoval bez hlubší znalosti naší domácí situace. Obracíme se proto:

  • na vládu ČR se žádostí, aby se do 22. května, tj. do konání kongresu Fis, znovu zabývala návrhem ministra životního prostředí a aby se chovala odpovědně vůči životnímu prostředí i zákonům naší země a od podpory kandidatury ČR na uspořádání Ski 2003 včas ustoupila a nepřenášela tak rozhodování o naplňování zákonů naší země na mezinárodní sportovní organizaci,
  • k účastníkům kongresu Mezinárodního lyžařského svazu s žádostí, aby nedali svůj hlas ve prospěch kandidatury České republiky na uspořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2003, neboť by tím rozhodli o dalším poškození přírody i dalším vzrůstu neúcty k právu v naší zemi.

V Praze 5. května 1998

Za Společnost pro trvale udržitelný život

 

prom. biolog Pavel Šremer

předseda

(bývalý náměstek předsedy federálního

výboru pro životní prostředí ČSFR)

 

ing. arch. Martin Říha   ing. Ivan Dejmal
místopředseda   místopředseda
(bývalý náměstek ministra životního prostředí ČR)   (bývalý ministr životního prostředí ČR)