Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Díky Kronospanu lidé žijí a pracují v prostředí, které nevyhovuje hygienickým normám. Vyplývá to z rozsáhlé studie, zpracované Státním zdravotním ústavem (SZÚ) v Brně. Největšími problémy podniku jsou nadměrný hluk a zvýšené koncentrace formaldehydu, zejména v pracovním prostředí (1). Podnik přesto označil zdravotní rizika za zanedbatelná nebo malá, a tvrdil, že studie dopadla dle očekávání (2). „Vedení Kronospanu možná četlo jinou studii. S jeho závěry rozhodně nesouhlasíme,“ říká vedoucí jihlavské pobočky Arniky Ing. Jana Vitnerová. Po vyhodnocení koncentrací formaldehydu zjištěných ve venkovním ovzduší zpráva SZÚ připouští, že „určitá (zdravotní) rizika existují“ a hodnotí je jako „akceptovatelná“. Podle rozptylového modelu je vyšším než obvyklým koncentracím formaldehydu vystaveno skoro 7 000 lidí (3).

„Je to v Jihlavě poprvé, co byla vytvořena tak rozsáhlá studie na jeden provoz. Její zpracování jsme si vyžádali ke kolaudaci linky OSB,“ vysvětluje vznik studie RNDr. Jiří Kos z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Měření imisí probíhalo ve dnech 28. – 31.8. a 30.10. – 1.11. 2007 na pěti místech v Jihlavě (4). Zkoumáno bylo množství formaldehydu, oxidu dusičitého, jemného polétavého prachu (PM10), olova, kadmia, chlorovodíku, acetaldehydu, benzenu, benzo-a-pyrenu, alfa-pinenu a isoprenu. „I přes svůj rozsah studie nezahrnula všechny situace pro rozptyl škodlivin a nejhorší inverzní situace neodráží v podstatě vůbec. Skutečný dopad Kronospanu by mohla zachytit celoroční měření,“ upřesňuje výhradu Arniky vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Obdobně jako vliv formaldehydu hodnotí studie SZÚ také možný zdravotní dopad oxidu dusičitého. Zvýšené expozici je vystaveno 230 obyvatel, z toho 31 dětí. Studie připouští „možné negativní symptomy“ zejména u dětí, alergiků a astmatiků, celkové riziko hodnotí jako „malé a akceptovatelné“. Díky vlivům dopravy a lokálního vytápění mohou koncentrace na některých místech být vyšší, zejména za zhoršených rozptylových podmínek. Po zprovoznění nového kotle na biomasu Kronospan produkuje o 43% oxidů dusíku více.

Přílišný hluk v okolí závodu a zvýšená koncentrace formaldehydu v pracovním prostředí linky, to byly důvody, proč KHS nesouhlasila na konci ledna s kolaudací linky OSB. „Nejen emisemi, ale i hlukem z Kronospanu je zasaženo hodně Jihlavanů,“ říká Vitnerová. „Podle studie žije v obytných domech, které jsou několik let vystaveny hluku z nepřetržitého provozu, na 300 obyvatel, z toho 40 dětí,“ dodává Vitnerová (5). Navržení a realizaci protihlukových opatření a zlepšení vnitřních pracovních podmínek by zástupci podniku měli zajistit nejpozději do 30. září roku 2008.

„Přestože studie SZÚ představuje významný pokrok, zatím schází komplexní posouzení vlivu Kronospanu na životní prostředí v Jihlavě. Toho by bylo možné dosáhnout jen v procesu vydávání integrovaného povolení na celý komplex provozů, kterému se ovšem vedení Kronospanu brání. Proč, když je vše víceméně v pořádku anebo alespoň na dobré cestě,“ uzavírá Petrlík.

Přílohy:

(1) Formaldehyd zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny celkem nedávno mezi prokazatelně karcinogenní látky pro člověka. Je to rovněž látka mutagenní, vyvolává alergie a poškozuje horní cesty dýchací, dráždí oči. Patří k významným kontaminantům vnitřního prostředí bytů, kam se uvolňuje například z nábytku. Česká legislativa zatím formaldehyd neposuzuje jako rakovinotvorný pro člověka a neexistuje ani závazný imisní limit pro tuto látku, ale jenom tzv. referenční koncentrace. Více informací o této látce najdete na: http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=214887.

(2) Viz společná tisková zpráva Kronospanu a Magistrátu města Jihlavy „Studie vlivu Kronospan na okolí nastavila nové priority“ z 23. ledna 2008

(3) Podle studie „Vyhodnocení imisních měření v Jihlavě“, kterou na základě měření ve dnech 28. – 31. 8. a 30. 10. – 1. 11. 2007 zpracoval Státní zdravotní ustav v Brně, byly stanoveny následující průměrné koncentrace v obytných oblastech Jihlavy:

WHO – Světová zdravotnická organizace uvádí směrnou hodnotu pro nekarcinogenní účinky formaldehydu ve výši 100 μg/m3 pro půlhodinové koncentrace. Státní zdravotní ústav stanovil referenční prahovou koncentraci pro některé látky ve venkovním ovzduší podle § 45 zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění. Hodinová referenční koncentrace pro formaldehyd je 60 μg/m3.

(4) Měření probíhala na těchto místech:
- Masarykovo náměstí
- areál ZŠ Kollárova
- areál firmy Prometal v ulici U Rybníka
- areál firmy SWOTES
- areál ZŠ Demlova

(5) „Hluk z provozu závodu Kronospan je ve stávajícím režimu zdrojem obtěžování a rušení spánku zasažených obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná o stálou expoziční zátěž, bude tento vliv zvyšovat možné zdravotní riziko postižených osob. Navíc do akustické studie nebyl zahrnut vliv hluku tvořený stávajícím pozadím v okolí (silniční a železniční doprava), takže lze důvodně předpokládat další nárůst počtu rušených či obtěžovaných osob v exponované oblasti. Celkové zdravotní riziko z této expozice tedy v lokalitě existuje a je možné ho kvantifikovat jako prokazatelné.“ Studie zdravotních rizik, SZÚ Brno

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License