Stanovisko STUŽ k přípravě legislativy zabezpečující prevenci havárií, přírodních katastrof a integrovaný záchranný systém

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) připomínkovala návrh věcného záměru zákona o prevenci havárií a integrovaném záchranném systému, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, ještě před povodní na Moravě. STUŽ tehdy žádala do zákona zahrnout i problematiku přírodních katastrof, kterou se návrh zákona nezabýval. Upozornili jsme též na to, že v návrhu chyběl třetí vrchol trojúhelníka (vedle úlohy státní správy a podniků), jímž je veřejnost zastoupená např. neziskovými organizacemi (občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými společnostmi...). Po zkušenostech s povodněmi vláda rozhodla rozdělit problematiku do více zákonů.

Žádáme vládu a její jednotlivá ministerstva, zodpovědná za přípravu zákonů z této oblasti, aby v duchu směrnic Evropské unie přímo do zákonů zakotvily spolupráci státních orgánů s nevládními organizacemi  a veřejností. Jako první krok této spolupráce očekáváme, že nevládní organizace včetně STUŽ dostanou možnost spolupodílet se na přípravě tak závažných zákonů.

 

Pavel Šremer, prom.biol.

předseda

 

Ing. Ivan Dejmal                         Ing. Igor Míchal, CSc.                Ing.arch. Martin Říha

místopředsedové

 

 

V Praze dne 5.11.1997