k rozsudku ve věci obchvatu Plzně dálnicí D5 Praha - Rozvadov.

V květnu letošního roku jsme vydali stanovisko k zájmovému střetu kolem řešení dálničního obchvatu Plzně. Od té doby došlo k zásadnímu posunu, protože dne 25. srpna 1997 byl Vrchním soudem v Praze vynesen rozsudek ve sporu o zákonnost územního rozhodnutí. Soud dal žalobcům (obcím, vlastníkům nemovitostí a nevládním ekologickým organizacím) zapravdu ve většině jejich argumentů a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj zrušil.

Soudní výklad, který je pro správní  orgány závazný, obsahuje zejména konstatování, že soud přisvědčil tvrzení žalobců, pokud jde o neprojednání aktuální varianty z hlediska vlivů na životní prostředí. Oproti v letech 1992-1993 posouzené variantě SU došlo k podstatným změnám ve vedení a řešení liniové stavby. Při nejmenším v rozsahu těchto změn musí být pořízena pro variantu SUK 2 nová dokumentace a ta musí být podrobena novému posouzení a novému stanovisku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Úředníci a politikové, kteří byli soudem usvědčeni z nezákonných postupů, nyní neskrývají svou snahu odstranit pouze formálně právní pochybení, jež byla soudem konstatována, a nechat obsahovou stránku věci beze změny. Tedy nadále tvrdohlavě vnucovat ze všech hledisek nejhorší a nejdražší řešení obchvatu.

Přitom právě nynější situace, kdy zde není pravomocné územní rozhodnutí a musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, vytváří prostor pro nápravu minulých chyb. Původní posuzování vlivů na životní prostředí se provádělo variantně, pro tehdy aktuální varianty SU a KU. Pokud se má nyní projednávat EIA, pak musí být opět variantní (varianty KUO a SUK 2), aby se nestala pouhou formalitou. Výsledek lze nadto zapracovat do právě připravovaného nového územního plánu VÚC Plzeňska, v jehož rámci lze věc rovněž projednat ve vládě.

Opačný postup, tedy pouhé odstraňování formálněprávních vad, povede v budoucnu k dalším patovým situacím a k opětovnému oddalování výstavby dálničního obchvatu, který Plzeň  naléhavě potřebuje. Situace je dnes řešitelná pouze provedením věcného vyhodnocení aktuálních variant umístění stavby a navazujícím územně plánovacím a územně rozhodovacím procesem podle zákona.

STUŽ trvá na naplnění litery i ducha zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v této kauze.

V Praze dne 7. 10. 1997

Ing. Igor Míchal, CSc., místopředseda STUŽ

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ