Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Praha, 2. března 2011 - Na nově schválené opatření vlády ČR pro roky 2011-2012 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“[1] reagují akademici a pedagogové založením nezávislé platformy. Ta vítá schválení dokumentu, avšak upozorňuje na nestandardní postupy Dobešova ministerstva, které přípravu tohoto dokumentu provázelo. Nově vzniklá Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je připravena spolupracovat s MŠMT, které bylo předkladatelem tohoto opatření, ale také dohlížet na jeho realizaci. Viz též elektronický časopis Envigogika.

Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj se zformovala z akademiků, zástupců příspěvkových a neziskových organizací, kteří od roku 2009 spolupracovali na přípravě dokumentu. Jeho přijetí navazuje na mezinárodní závazky z roku 2005[2], vládní usnesení z roku 2008[3] a zahraniční trendy ve vzdělávání.

Jak říká Jana Dlouhá, jedna z autorek dokumentu: „Vzdělání pro udržitelný rozvoj může být podstatným příspěvkem k inovacím ve vzdělávání, které jsou nezbytné pro rozvoj demokratické společnosti, ať již jde o oblast lidských práv, etiku, sociální problematiku včetně inkluze a další témata.“ Schválené vládní opatření popisuje aktivity směřující k rozvoji občanské angažovanosti, udržitelné výroby a spotřeby, snižování sociálního napětí a posilování vztahu k místu.

Přípravu dokumentu, který měl být původně realizován od roku 2010, provázelo nestandardní chování ze strany MŠMT. Autoři a recenzenti pojmenovali porušení zásad slušné spolupráce v otevřeném dopise ministrovi Josefu Dobešovi v listopadu 2010.[4]

Ačkoliv ministr po zveřejnění dopisu přislíbil signatářům osobní jednání, to se nakonec nekonalo. Přípravu dokumentu i v posledních dnech provázelo nekorektní jednání ze strany ministerstva. Jan Krajhanzl, jeden z autorů dokumentu a signatářů listopadového otevřeného dopisu, k tomu říká: „Autoři a recenzenti byli tlačeni k souhlasu se zněním dokumentu, aniž by byly vypořádány jejich námitky. Naše důvěra v Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla touto zkušeností narušena. Doufáme nicméně, že po schválení dokumentu vládou ČR přijde na řadu otevřená spolupráce ze strany Dobešova ministerstva.“

Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj očekává, že ministerstvo přijme odpovědnost za realizaci opatření na roky 2011-2012, který schválila vláda ČR. Expertní skupina také vyzývá MŠMT, aby s dostatečným předstihem zahájilo přípravu opatření „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ na roky 2013-2015, ke kterému se vláda zavázala.

 

PŘÍLOHA Č. 1:

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, MGR. JOSEFU DOBEŠOVI

 

V Praze dne 26. listopadu 2010

Vážený pane ministře,

 

v těchto dnech byl rozeslán k vnějšímu připomínkovému řízení návrh Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky na roky 2011 - 2012. Požádali jsme Vás, pane ministře, o schůzku, abychom mohli celou záležitost projednat, bohužel se zatím z důvodů Vaší časové vytíženosti neuskutečnila. Vzhledem k blížícímu se rozhodnutí o schválení Akčního plánu Vás proto naléhavě žádáme o pozornost touto cestou.

Dovolujeme si Vás oslovit jako zástupci akademické sféry, neziskových a příspěvkových organizací, kteří se dlouhodobě angažují v procesu tvorby strategií environmentálního vzdělávání (EV) i vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a v jejich naplňování, a jsou také angažováni v mezinárodních jednáních týkajících se vzdělávacích politik v této oblasti.

Záměr podporovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj MŠMT naposledy oficiálně stvrdilo v polovině listopadu 2010 v Radě Evropské unie[5]. Další závazky, ze kterých plyne závažnost připravovaného akčního plánu a procesu, který tuto přípravu provází, nastiňujeme v příloze 1.

Signatáři tohoto dopisu se autorsky podíleli na přípravě podkladů a formulaci výchozího znění Akčního plánu SVUR. V zadání MŠMT bylo vytvořit rozpočet akčního plánu s nulovými nároky na rozpočet, toto zadání bylo dodrženo. V průběhu uplynulých měsíců byl akční plán několikrát významně zredukován a jeho předložení do vlády bylo několikrát odloženo. Postupně došlo bez jakéhokoliv odůvodnění k vyřazení mnoha opatření akčního plánu, které přitom byly autorským týmem koncipovány jako soubor vzájemně logicky provázaných aktivit. Výsledkem těchto zásahů je torzo, které jen stěží splňuje standard koncepčního materiálu celorepublikové úrovně.

Konkrétně musíme konstatovat, že s dosavadním postupem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Akčního plánu SVUR, jak se odehrává v poslední době, zásadně nesouhlasíme, a to z důvodů dále rozvedených v příloze 2.

Pane ministře, na základě uvedených skutečností Vás vyzýváme k návratu k původnímu znění akčního plánu z července 2010 nebo k předložení takové verze akčního plánu, jenž bude koncepčním materiálem, který vychází z odborných poznatků a odpovídá zahraničním standardům tohoto typu dokumentů.

Současně jsme přesvědčeni, že je aktuálně potřebné zahájit přípravy AP SVUR na roky 2013-2015 včetně jeho finančního krytí.


K otevřenému dopisu se připojují:

PhDr. Jan Činčera, PhD., Technická univerzita v Liberci

Mgr. Petr Daniš, ředitel Sdružení Tereza, člen výkonné rady Foundation for Environmental Education (FEE)

Mgr. Lenka Daňková, ředitelka Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

RNDr. Jana Dlouhá, PhD., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v  Praze, členka expertní skupiny EHK OSN pro přípravu indikátorů Strategie pro VUR

ing. Jiří Dlouhý, Euriopean Eco-Forum representative Member of the European Eco-Forum Board, European Eco-Forum representativeNGO representative to the UNECE Steering Committee On Education For Sustainable Development, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Zuzana Drhová, PhD., Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj

RNDr. Zuzana Dvořáková, Ph.D., Národní ústav odborného vzdělávání

Ing. Zorka Husová, Národní ústav odborného vzdělávání

PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD., Centrum ekologického vzdělávání a výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Jana Kindlmannová, Sdružení Tereza, Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Mgr. Hana Korvasová, předsedkyně Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a ředitelka Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání

Mgr. Marie Kordulová, certifikovaná lektorka dalšího vzdělání pedagogů

Mgr. Jan Krajhanzl, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory (SEVER), člen Výboru pro Evropskou unii, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Ing. Aleš Máchal, zástupce ředitelky Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

RNDr. Jana Motyková, Národní ústav odborného vzdělávání

PhDr. Tereza Vošahlíková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumný ústav pedagogický v Praze

 

VÝCHODISKA A MEZINÁRODNÍ KONTEXT

V naší činnosti vycházíme z dlouhodobých tradic EV i VUR v České republice a pokoušíme se integrovat do mezinárodních procesů, které se jich týkají, ať již formou spolupráce v mezinárodních sítích (např. ve VŠ výuce), nebo v roli expertů pro jednotlivé strategické cíle a úkoly. Se znepokojením sledujeme, že ačkoli Česká republika má mezinárodně dobré jméno v odborných kruzích a často slouží jako příklad dobré praxe v konkrétních aktivitách, strategické dokumenty, jež by měly naše úsilí podpořit z české strany, naprosto neodpovídají jak povaze věci samé, tak také mezinárodním závazkům, ke kterým Česká republika na nejvyšší úrovni přistoupila. Dovolujeme si upozornit, že tento stav činí z naší země vysoce nedůvěryhodného partnera v jednáních týkajících se vzdělávací problematiky jako takové (jsme právě uprostřed Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj vyhlášené UNESCO), a jednotlivým institucím, které se v naplňování těchto společných mezinárodních strategií angažují, přináší též nemalé ekonomické ztráty (plynoucí z nedůvěry v naši schopnost naplnit společné cíle a projekty). To by se mohlo odrazit v důvěryhodnosti ČR i mimo oblast čistě vzdělávací.

Domníváme se, že vytvoření koncepčního implementačního dokumentu pro Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky, jímž připravovaný Akční plán je, by mělo být prioritním zájmem jak České republiky reprezentované v této věci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak i těch, kteří pro realizaci podobných dlouhodobých záměrů již vytvořili odborné a praktické know-how. Tento oboustranný zájem ovšem v poslední době naráží na nepochopení závažnosti Strategie a její implementace, role vzdělání pro udržitelný rozvoj ve vzdělávacím systému i v rámci širších politik například ekonomických a sociálních, a také úlohy jednotlivých subjektů, ať již státní správy, vzdělávacích institucí, nebo neziskového sektoru v dané oblasti. Právě vyjasnění cílů a konkrétního znění Akčního plánu je základem procesu, který by mohl být potenciálně přínosný též pro vzdělávací systém jako takový, neboť pracuje s politicky formulovanými cíli i pedagogickými prioritami, které jsou vysoce aktuální (například rozvoj kompetencí, vyšší stupeň integrace předmětných oblastí atd.). Nabízíme Vám proto, že takový proces vedoucí ke vzájemnému porozumění zahájíme, a prosíme vás o schůzku k tomuto tématu.

Přistoupili jsme dobrovolně a se zájmem o věc ke spolupráci na AP SVUR i přes nulový rozpočet dodatečných nákladů vyhrazený této oblasti. Několikrát jsme vzali na vědomí redukci akčního plánu. Nyní se však domníváme, že tyto redukce došly příliš daleko a že současné znění akčního plánu je nekoncepčním materiálem, který postrádá funkčnost.

 

ODŮVODNĚNÍ NESOUHLASU S AKTUÁLNÍ PODOBOU AP SVUR

Akční plán ve znění z června 2010 připomínkovaly jednotlivé resorty, kraje a řada dalších veřejných institucí. Žádná instituce neshledala v předkládaném textu zásadní nedostatky. Přesto byl materiál následně několikrát upravován a redukován ze strany MŠMT, a to bez komunikace s expertním týmem. Výsledkem je nekoncepční materiál postrádající logickou návaznost jednotlivých aktivit, a který navíc není v souladu v cíli Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR.

Považujeme za důležité připomenout v této situaci několik významných skutečností:

 • Akční plán je podle vládního rozhodnutí nezbytným dokumentem pro realizaci Strategie pro vzdělání pro udržitelný rozvoj ČR[6] (2008-2015), která byla vládou přijata v roce 2008 v návaznosti na závazek, který Česká republika přijala připojením se k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN v roce 2005. Původně měl být akční plán platný již pro kalendářní rok 2010, průtahy v řízení jej oddalují na období let 2011-2012.
 • Do implementace Strategie VUR se má zapojit široké spektrum společenských subjektů („Realizace Strategie předpokládá existenci efektivního koordinovaného systému vnitřní komunikace a spolupráce mezi gestory Strategie a dalšími aktéry její realizace…“). Proces realizace Strategie VUR je potřebné spojit s informováním veřejnosti o „…existenci Strategie, jejím cíli a přínosu“ (cit. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008–2015). Tento proces je však vážně narušen nekomunikováním ze strany MŠMT.

 

 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj na svém zasedání 5. října 2010 přijala usnesení: „Rada vlády pro udržitelný rozvoj  považuje za nezbytné splnit úkoly uvedené v usnesení vlády č. 851/2008 o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015) a předložit vládě návrh Akčního plánu této strategie, který je jejím realizačním dokumentem a který vychází z vládou schváleného Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR.“
 • S nástupem nového vedení MŠMT bylo tajemnici AP SVUR a odpovědné referentce za AP SVUR Janě Čermákové nařízeno přestat pracovat na AP a to i komunikovat s expertní skupinou z pokynu její nadřízené, ředitelky odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání. S tímto postupem Jana Čermáková opakovaně nesouhlasila, a proto se obrátila ve věci úkolování AP SVUR na Advokátní kancelář s žádostí o řešení problému. Vyjadřujeme uznání práci Jany Čermákové, která se zasloužila o přípravu akčního plánu a zapojení široké platformy resortů, zástupců akademické sféry, příspěvkových a neziskových organizací. Domníváme se, že personální poměry na odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání vyžadují prošetření.

Uveďme příklady konkrétních změn, kterými se projevily v aktuální (redukované) verzi akčního plánu:

 • Na rozdíl od původního návrhu nyní zcela chybí vstupní úvody do problematiky u každé kapitoly. Text tím ztrácí svou srozumitelnost a odůvodnění zvolených témat a cílových oblastí.
 • Vypuštěny byly logické modely každé cílové oblasti - aktuální navržené aktivity logicky nenavazují, vypustit modely není řešení.
 • U naprosté většiny cílových oblastí byly vypuštěny aktivity týkající se základní cílové skupiny AP SVUR, tedy škol a školských zařízení, dětí, žáků, studentů a vzdělavatelů. V kapitole Rozvoj občanské angažovanosti zůstala pouze realizace Místní Agendy 21, vypadly aktivity týkající se škol a tvorby vzdělávacích programů. Vzdělávací aspekt akčního plánu je v tomto bodě velmi slabý.
 • V kapitole Vztah k místu byly zcela vyřazeny aktivity profilující vzdělávací instituce jako centra rozvoje komunity. V rozporu se zachovanou podporou Místní agendy 21 bylo vymazáno síťování (u všech cílových oblastí).
 • Kapitola Snižování sociálního napětí byla bez odůvodnění zcela vyřazena.
 • Byla vypuštěna všechna opatření, která by mělo garantovat MŠMT. V kapitole Udržitelná výroba a spotřeba se nyní MŠMT zavazuje jen ke gesci na rok 2011. Není zřejmé, proč se z realizace aktivit na rozdíl od jiných resortů vyčleňuje.
 • V kapitole Začlenění VUR do systému je vypuštěno vzdělávání vzdělavatelů. Jedná se o nekoncepční přístup k začlenění VUR do systému. Je zachováno pouze vzdělávání zaměstnanců státní správy a úředníků.
 • Je uveden seznam autorů podkladového materiálu, avšak aktuální materiál není v souladu s doporučeními týmu, který podklady připravoval.
 • Je uveden seznam literatury původního materiálu. Redukovaný akční plán nemůže být touto literaturou zaštítěn

 V plném znění k dispozici zde: http://www.vur.cz/uvod/news/news_0016.html

[2] Mezinárodní závazek vyplývá z připojení se České republiky k „Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ EHK OSN v roce 2005.

[3] Vládní závazek připravit a schválit opatření „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ vyplývá z vládního usnesení ke koncepci Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která byla přijata roku 2008. Vládní materiál předpokládá vznik dvou opatření (akčních plánů), a to na roky 2010-2012 a 2013-2015.

[5] dokument „Council conclusions on education for sustainable development“ (Education, Youth, Culture and Sport Council)

[6] Jde o součást implementačního programu pro Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, kterou vytvořila a zaštiťuje Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License