Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V Praze dne 1. 2. 2011

Vážený pane ministře,

dovolte, abych Vám za Společnost pro trvale udržitelný život pogratuloval ke jmenování do funkce ministra životního prostředí a zároveň bych Vás rád upozornil na problémy, které jsou z našeho hlediska důležité, a byli bychom rádi, kdybyste jim ve své funkci věnoval dostatečnou pozornost.

Naše Společnost, založená v roce 1992 prvním československým ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem, je dle stanov dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se problematikou ekologie a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi, čili v nejširším smyslu udržitelným rozvojem. Na směřování k udržitelnému rozvoji se dohodli nejvyšší představitelé členských států OSN na světových summitech v Rio de Janeiro, Johannesburgu a dalších, nejedná se proto o nějakou chiméru, za kterou je některými nedostatečně informovanými politiky u nás vydávána.

Byli bychom velmi rádi, pokud budete následovat odkazu našich prvních ministrů životního prostředí – na federální úrovni Josefa Vavrouška a na republikové úrovni Bedřicha Moldana a Ivana Dejmala, kteří přišli s jasnými koncepcemi, a během krátké doby se jim podařilo prosadit prakticky veškerou legislativu, která vedla k výraznému (a ve světě obdivovanému) zlepšení životního prostředí aniž byl omezen ekonomický rozvoj ČR (ba naopak, díky prosazení ekologických norem došlo k výraznému zvýšení důvěryhodnosti našeho státu a přílivu jak dotací, tak i investic). Také celoevropský politický proces „Environment for Europe“, započatý ministerskou konferencí v Dobříši v roce 1991 je dodnes ve světě zcela jednoznačně spojován s Českou republikou (je to proces, zahrnující široké portfolio zemí sdružených v Evropské hospodářské komisi EU, takže se jedná o 56 zemí z EU, západních a východních zemí mimo EU, států jihovýchodní Evropy, Společenství nezávislých států a severní Ameriky).

Z hlediska naší Společnosti považujeme za velmi důležité především následující body:

  • Reprezentace ČR na konferenci ministrů životního prostředí „Environment for Europe“ v září tohoto roku v Astaně. Tato konference je pořádána právě u příležitosti dvacetiletí konference v Dobříši.
  • Reprezentace ČR na Světovém summitu k udržitelnému rozvoji v Brazílii v roce 2012, kde by se měli sejít vrcholní světoví představitelé.
  • Splnění závazků ČR v oblasti ochrany klimatu a energetiky (závazek 20-20-20) – s velmi komplikovanou situací kolem obnovitelných zdrojů energie, kde různé zájmové skupiny dosáhly zablokování dalšího rozvoje těchto jediných udržitelných zdrojů energie, v rozporu s vývojem v rozvinutém světě (např. Německo plánuje do r. 2050 dosáhnout více než poloviční podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě)
  • Zabránění dalšímu úbytku biodiverzity a tím i velkých hospodářských ztrát vlivem potlačení životadárných funkcí ekosystémů
  • Dopracování aktualizované verze Státní politiky životního prostředí, jejíž návrh měl být přijatý vládou již do konce roku 2010.
  • Implementaci Strategického rámce udržitelného rozvoje, za kterou ve vládě nese zodpovědnost ministr životního prostředí z titulu výkonného místopředsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj
  • Dopracování Akčního plánu schválené Strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve smyslu návrhů expertní pracovní skupiny
  • Prosazení některých významných ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, zvláště na bázi hodnocení ekosystémových služeb
  • Řešení vazeb ochrany životního prostředí na území, tj. integrované řešení problematiky městského životního prostředí, krajiny a problematiky sídelní kaše (urban sprawl), v souladu s  Evropskou úmluvou o krajině
  • Zvýšení adaptačních schopností krajiny-každoroční povodně vypovídají o nezdravém stavu naší krajiny

 

Dovolujeme si připomenout, že jedním z velmi podstatných faktorů politických změn v roce 1989 byl právě katastrofální stav životního prostředí v pánevních oblastech a na severní Moravě a nespokojenost místních lidí ‑ a v současné situaci, kdy jsou především Ostravsko, ale částečně i severní Čechy opět postihovány znečištěním ovzduší výrazně přesahujícím zdravotní limity, může vést, zvláště při výrazně lepší současné informovanosti obyvatel, k výrazným politickým následkům.

V souvislosti s tím upozorňujeme na zpožďování základní strategie, kterou by stát v oblasti životního prostředí měl mít – tj. Státní politiky životního prostředí. Stará politika byla vytýčena do minulého roku, její aktualizace byla odložena. Navíc, již přes půl roku nebyla její příprava konzultována s dalšími partnery, jichž se týká (stakeholdry), ani s veřejností. To neodpovídá základním zásadám strategického plánování.

Zároveň bychom jako společnost, zabývající se problematikou udržitelného rozvoje, vyjádřili naše znepokojení nad nečinností vlády v zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje naší republiky. Základní strategický dokument – Rámcová strategie udržitelného rozvoje ČR, stále čeká na svoji implementaci. Materiál, který je připraven k Vašemu předložení do vlády (jako výkonného místopředsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj) neprošel bohužel širší diskuzí s partnery, ač by se mělo jednat o základní strategický materiál této země.  Upozorňujeme, že je třeba zajistit plnění Obnovené strategie udržitelného rozvoje EU na národní úrovni a taktéž v roce 2012 referovat na dalším světovém summitu nejvyšších představitelů států světa (Rio +20) o plnění implementačního plánu. O to více jsme překvapeni, že bylo zrušeno jediné místo tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj (ač některé rady vlády mají celé sekretariáty). To je varovný vývoj, jdoucí proti směru vývoje v celém světě, o EU ani nemluvě. Vyzýváme Vás proto o kvalifikované rozhodování v oblasti udržitelného rozvoje a vytvoření adekvátních struktur, které budou zabezpečovat směřování České republiky k udržitelnému rozvoji.

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na diskuzní seminář, který bude dne 5. 4. 2011 organizovat naše Společnost s cílem nalezení cest k lepší ochraně krajiny.

 

 

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život                                                   Ing. Jiří Dlouhý,  předseda

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License