který se koná v úterý 1. února 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Veřejným zájmem je trvalá udržitelnost života.

Úloha a vztahy státní správy a samosprávy při ochraně přírody, krajiny a nemovitých (registrovaných i neregistrovaných) památek.

který se koná

v úterý 1. února 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

 • Implementační plán Strategického rámce udržitelného rozvoje v RVUR, související aktivity.
 • Proč není trvalá udržitelnost života považována za veřejný zájem ? Hledání celostního řešení.
 • Proč není věcně příslušná legislativa podřízena zásadám integrované ochrany přírody, krajiny a architektury ?
 • Klady a zápory současného legislativního zakotvení jejich vztahu a kompetencí (viz např. ustanovení zákona o obcích o vztahu státní správy a samosprávy, neexistence zákona o státní službě, kompatibilita s legislativou EU, trendy vývoje, vymahatelnost, voluntarizmus a resortismus rozhodovací sféry, atd.). Strategické plány, územní plánování atd.
 • Je v praxi dostatečně uplatňován princip nezávislosti moci zákonodárné, výkonné a soudní - jako pilíře právního státu ?
 • Zákon o střetu zájmů. Účinnost etických kodexů státní správy a samosprávy.
 • Co je vlastně politická vůle, jak ji účinně měnit ?
 • Návrhy MMR, MPO a dalších institucí na některá zjednodušení ekologické legislativy.
 • Úloha MŽP a MK, jejich inspekcí a odvolacích orgánů, očekávání, možnosti, výsledky.
 • Jak čelit snaze o trivializaci zásad udržitelného způsobu života změnou legislativy, bagatelizováním nepříznivých dopadů na životní prostředí, nerespektováním principu předběžné opatrnosti a skutečné hodnoty ekosystémových služeb ? Aplikace zjednodušených tržních principů v rozhodovacích procesech.
 • Je žádoucí audit legislativy z hlediska respektování principu udržitelného způsobu života ?

 

Panelisté :

 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc., Právnická fakulta UK

Ing. Igor Hartmann, řed. odboru, Ministerstvo místního rozvoje

Pavel Šremer, prom. biol., STUŽ

Ing. Eva Tylová, místostarostka MČ Praha 12

Ing. Ondřej Velek, zastupitel MČ Praha 5

Garant : Ing. Jiří Fencl, CSc., STUŽ

VSTUP VOLNÝ