Společná výzva k dokumentu „Podklad pro společné prohlášení zástupců resortů formulované v rámci Národního semináře/ meziresortního pracovního jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péče o krajinu v České republice uspořádaného dne 6. října 2010 v Praze“ (dále jen „Výzva“).

 Vážený pane premiére, vážení ministři,

Společnosti, které se připojily k této výzvě již delší čas usilují o uspořádání takového setkání, jakým bylo meziresortní pracovní setkání na úrovni náměstků ministrů jednotlivých resortů, uspořádané dne 6. října 2010 v Praze. Vzhledem k tomu, že setkání nesplňovalo podmínky pro národní seminář dle Evropské úmluvy o krajině, vypracovaly následující Výzvu, jejíž text reaguje na návrh „Společného prohlášení zástupců resortů formulované v rámci Národního semináře/ meziresortního pracovního jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině (dále jen EÚoK) a péče o krajinu v České republice“.

  • Souhlasíme s  RNDr. Cílkem, že hlavním pozitivem této akce je skutečnost, že od ratifikace EÚoK doposud nedošlo k žádnému podobnému "oficiálnímu" mezioborovému setkání na ministerské úrovni (nepočítáme v to jednání Meziresortního výboru, neboť o tom veřejnost neměla a  nemá ani potuchy).
  • Druhým pozitivem je, že zde byly shrnuty dosažené   kroky, které se v naší legislativě objevují ve prospěch krajiny. Bohužel však celková odborná analýza skutečného stavu implementace EÚoK chybí.
  • Třetím pozitivem je faktický závazek všech resortů deklarované kroky realizovat.
  • Hlavním negativem tohoto setkání byla bohužel jeho nedostatečná příprava a nešťastné načasování. Tato skutečnost se projevila v tom, že účastníci, veřejnost (odborná i laická) a ani média nebyly o tomto setkání do poslední chvíle vůbec informovány a to ani na stránkách pořadatele. První informace se na stránky MŽP dostaly až v den vlastního konání. Praktický dopad na mediální obraz tohoto setkání a na povědomí lidí o krajině byl takřka nulový a proto jej nelze nazývat Národním. Samotní pozvaní účastníci obdrželi materiály k připomínkování a reakci až na samotném setkání.
  • Ačkoliv si vážíme účasti paní Maugelone Dejeant-Pons, ředitelky  Sekce kulturního dědictví, krajiny a prostorového plánování Rady Evropy, musíme konstatovat, že její účast byla pouze formální, neboť toto setkání nebylo zařazeno na program Rady Evropy jako Národní seminář  a tudíž jeho závěry a jejich naplňování  mohou být těžko monitorovány. Vnímáme však její účast jako potvrzení závazku vlády ČR naplnit deklarované body Programového prohlášení vlády a zejména obsahu Prohlášení zástupců resortů, které má být prezentováno na mezinárodní konferenci FLORENCE+10 konané k desátému výročí vzniku úmluvy,  naneštěstí však nedostatečně obeslané z české strany.

Význam tohoto setkání věnovaného otázkám implementace Evropské úmluvy o krajině a zejména identifikaci  překážek, které brání užívání krajiny ve smyslu udržitelného rozvoje, byl bohužel znehodnocen také skutečností, že nebyli pozváni všichni partneři  (stakeholdeři), kterých se tato problematika dotýká a navíc i ti pozvaní měli možnost vyslat pouze jednoho zástupce. Tento fakt je zcela v rozporu jak s Prohlášením vlády, tak i s čl. 5 a 6  EÚoK.


K samotnému dokumentu „Podklad pro společné prohlášení zástupců resortů formulované v rámci Národního semináře/ meziresortního pracovního jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péče o krajinu v České republice uspořádaného dne 6. října 2010 v Praze“:

30.10.2010 uběhne již osm let, kdy byly Usnesením vlády č. 1049 pověřeny implementací EÚoK resorty  MŽP, MZe, MMR, MK a MŠMT.  Za tuto  dobu byly sice učiněny určité kroky k zajištění její implementace, avšak v  mnohém k  jejímu skutečnému naplnění zůstává ještě vláda svým občanům dlužna.

Pokud bylo toto setkání zástupců resortů v hotelu Ambassador v minulém týdnu signálem k obnově tohoto procesu, naplňuje nás to velkou nadějí.

Bohužel však musíme konstatovat, že oproti verbálně deklarovaným a prezentovaným závazkům a úkolům, zůstal tento text mnohému dlužen.

Jeho hlavním nedostatkem je nekonkrétnost, bez jakýchkoliv jasných, kvantifikovatelných a časově vymezených cílů. Celé jeho vyznění je proto jen formální a deklarativní. Pouze „…nutnost formulace strategického dokumentu pro ustanovení společného postupu při naplňování principů EÚoK“ je náznakem úkolu, který však nic přesnějšího neříká.

Žádáme proto o vypracovánií komplexní legislativní a celkovou analýzu stavu implementace EÚoK  a vypracování a  schválení Národního implementačního programuEÚoK (dále jen NIP), který by jasně definoval, kvantifikoval a časově vymezil způsob a  metodiku provádění (implementace) EÚoK v ČR v oblasti ochrany, plánování i správy krajiny v souladu s čl. 5 . a 6.   O tento bod je třeba připravované Prohlášení doplnit.

Pro vznik NIP a současně i kontrolu a monitoring jeho naplňování, by měl být nad rámec stávajícího  Meziresortního výboru pro implementaci EÚoK vytvořen daleko širší orgán či rada,  rozšířená o zástupce všech  resortů, veřejného sektoru, odborné a profesní veřejnosti, regionů a samospráv, odborné a akademické sféry a neziskového sektoru, kteří se touto problematikou přímo zabývají.

Taková rada, nejspíše na úrovni rady vlády by zajišťovala, že nebudou opomenuty příspěvky žádné vrstvy společnosti. Meziresortní koordinaci by i nadále zajišťoval meziresortní výbor pro implementaci EÚoK. Vznik rady by měl být v Prohlášení rozpracován.

Jedině tak mohou být skutečně naplněny principy EÚoK o zahrnutí všech složek společnosti  a může tak být položen základ pracovního prostředí pro skutečnou spolupráci, jejíž výsledky mohou přinést jasný směr budoucímu udržitelnému rozvoji kulturní i přírodní krajiny ČR.

Jsme přesvědčeni, že krajina Čech, Moravy a Slezska je skutečně nejvyšší hodnotou naší společnosti a proto věříme, že  Vláda ČR, bere závazky uvedené ve svém  Prohlášení zcela vážně a pomůže je společně

i naplňovat.

Martin Stránský

předseda Správní rady

CENELC.CZ o.p.s.

 

Jiří Dlouhý,

předseda STUŽ

 

 

 


Rozdělovník:

 

Ministr životního prostředí

Mgr. Pavel  Drobil

Ministr pro místní rozvoj

Ing. Kamil Jankovský

Ministr zemědělství

Ing. Ivan Fuksa

Ministr kultury

MUDr. Jiří Besser

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Josef Dobeš

Ministr dopravy

JUDr. Vít Bárta

Ministr průmyslu a obchodu

Ing. Martin Kocourek

Ministr zahraničních věcí

Karel Schwarzenberg