Stanovisko předsednictva STUŽ k materiálu Ministerstva dopravy a spojů ČR pro vládu ČR z 19.5.1997 „Dopravní strategie ČR“

Předsednictvo STUŽ po projednání „Dopravní strategie České republiky na období 1997-2000 (2005)“ v pracovní skupině pro dopravu zaujímá k tomuto materiálu Ministerstva dopravy ČR pro vládu ČR následující stanovisko:

Tzv. "Dopravní strategie České republiky" neobsahuje ucelenou koncepci dopravního systému a všech jeho složek. Příliš velkou část materiálu představuje neúplná analýza současného stavu a negativních tendencí, s jejichž pokračováním se autoři smiřují. Strategie neobsahuje žádný jasný záměr ovlivňování dopravy ve veřejném zájmu.

Materiál vychází z dosavadního živelného vývoje, bez posouzení jeho negativních ekonomických, environmentálních a bezpečnostních dopadů. Vůbec se nezabývá dělbou práce mezi jednotlivými dopravními systémy jako samostatným problémem pro formulování veřejného zájmu. Smiřuje se se zvyšováním podílu silniční nákladní dopravy na úkor železniční a vodní, individuální automobilové dopravy na úkor veřejné, se zhoršením standardu dopravní obsluhy rozsáhlých venkovských oblastí. Nezabývá se vztahem mezi rozvojem dopravní infrastruktury a její následnou údržbou a opravami. Zcela postrádá ekonomickou dimenzi, tzn. porovnání ekonomické náročnosti záměrů a možností veřejných rozpočtů a ekonomické hodnocení jednotlivých doprav vč. zahrnutí "externalit".

Strategie nepočítá ani do budoucna s jednotnými ekonomickými podmínkami pro různé druhy dopravy (financování výstavby, údržby a oprav dopravní cesty, zpoplatnění vyvolaných a souvisejících nákladů a škod), takže znevýhodňuje zejména železniční dopravu.

Materiál nezohledňuje ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost obyvatel, ochranu osídlení i krajiny před enormními plošnými nároky silniční dopravy.

Ačkoliv materiál představuje celostátní oborovou koncepci a je předkládán vládě, nebyla k němu umožněna veřejná ani odborná diskuse a je zřejmé, že ignoruje mínění značné části odborné veřejnosti i programové dokumenty EU včetně těch, ke kterým jsme přistoupili a k jejichž plnění nás zavazuje i asociační dohoda.

Materiál nebyl v rozporu s § 14 zákona č. 244/1992 Sb. posouzen z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí a vzhledem k obsahu a formě k odpovědnému posouzení neposkytuje potřebné podklady. Jeho projednání a schválení vládou by proto bylo v této podobě nezákonné.

Vzhledem k těmto zásadním nedostatkům považujeme za nemožné, aby v předložené podobě byla dopravní strategie ČR projednána a tím méně schválena vládou. Žádáme, aby byla přepracována a doplněna ve smyslu výše uvedených připomínek a předložena k veřejné diskuzi.

V souladu se zák. č. 17/1992 Sb. a zák. č. 244/1992 Sb. by pak měla být před projednáním ve vládě posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí, což se týká i navazujících celostátních koncepcí a programů rozvoje dopravy jako systému a jejich dílčích složek.

 

Za předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život:

 

V Praze dne 12.6.97

 

Pavel Šremer, prom.biol. v.r.                                                  Ing.arch. Martin Říha v.r.

předseda STUŽ                                                                      místopředseda STUŽ