Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

MF Dnes a internetový portál iDNES.cz uveřejnili 11. 2. 2010 článek „Zelení sobě. Ze státního“ (http://zpravy.idnes.cz/zeleni-sobe-za-ministra-lisky-sly-na-vzdelavaci-projekty-zelenych-miliony-1uj-/studium.asp?c=A100210_210428_studium_vel) poškozující neprávem dobré jméno Rezekvítku. Na základě kusých a zkreslených informací se snaží poškodit ekologickou výchovu a pomluvit kompetentnost Ministerstva školství.

Rezekvítek uspěl jednou svojí žádostí na OPVK v oblasti podpory 1. 1. s projektem „Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií“ – projekt realizujeme od letošního ledna a o jednotlivých aktivitách budete postupně nacházet informace na stránkách Rezekvítku. Projekt je tříletý a byla na něj žádána a získána částka 5 milionů, což byla v tomto případě nejnižší možná výše dotace.  Projekt v šesti aktivitách řeší tvorbu a realizaci nových výukových programů, zapojení dětí a škol do péče o životní prostředí a poznávání jejich vlastního okolí, bude připravena řada metodických seminářů pro učitele a komplexní poradenství pro začleňování environmentálního vzdělávání do školních vzdělávacích programů, budeme podporovat využívání informačních technologií pro ekologickou výchovu a také tvořit nové metodické publikace a výukové pomůcky pro školy.

Projednávání naší projektové žádosti na OPVK trvalo déle, než bylo původně plánováno.  Realizace projektu měla být zahájena v polovině roku 2009. K zdržení došlo, mimo jiné, i díky změně na postu ministra školství v květnu 2009. Původní rozhodnutí výběrové komise bylo znovu přezkoumáváno a definitivní výsledky a rozhodnutí o podpoře projektů učinilo ministerstvo až pod novým vedením ministryně Dany Kopicové na konci srpna 2009, hodnocení projektů tedy bylo dvojnásob důkladné.

Za tak velkou podporu ekologické výchovy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy děkujeme. Na tomto výsledku mají zásluhu nejen „zelení“ ministři Dana Kuchtová a Ondřej Liška, ale také současná ministryně Miroslava Kopicová (nominovaná ODS). Ekologické výchově v ČR jen pomůže, bude-li její podpora nadále probíhat napříč politickými stranami, stejně jako podpora jiných témat a předmětů ve vzdělávání.

Ze statistik OPVK se o prostředcích tohoto programu dovíte, že na programové období 2007-2013 je alokováno na individuální projekty 22,8 mld. Kč. K 7.1.2010 bylo zatím schváleno k podpoře 396 projektů o celkové výši 7,3 mld. – tj. pouze 12,9 %, a to jsme takřka v polovině programového období – prostředků na podporu dalších projektů je dostatek. Stačí aby někdo dostatečně kvalitní projekty na jiné oblasti a témata vzdělávání napsal a podal.

Fakt, že novinář Mladé fronty DNES objevil pouze u 3 projektů z 396 nějakou spojitost se Stranou zelených je podle mne důkazem naprosté transparentnosti celého procesu. Myslím, že kdyby se provedl průzkum členství příjemců dotací podle stranické příslušnosti jejich představitelů, dospěli bychom k podobným číslům, jako by byla statistika příslušnosti ke stranám v celém obyvatelstvu.

Asi den před uveřejněním článku na iDNES.cz mi volal novinář a ptal se na můj názor, proč uspělo tolik ekovýchovných projektů, že o tom bude psát. Řekl jsem mu několik tezí a neb se žádná z nich v článku neobjevila, napíši je nyní:

  • Dlouhou dobu nebyla nikde možnost získat větší prostředky na neinvestiční projekty do environmentální vzdělávání. V první vlně Globálních grantů uspěla v celé republice (ve všech krajích) myslím jen jediná nevládka s projektem tohoto zaměření. Proto se tolik kvalitně připravených ekovýchovných projektů sešlo právě v této výzvě individuálních projektů OPVK.
  • NNO zabývající se ekologickou výchovou a životním prostředím obecně byly vždy závislé na grantech a dotacích, jejich představitelé proto mají velké zkušenosti s psaním dotačních žádostí a jejich projekty a projektové žádosti proto mohly být lépe připraveny. Řada vzdělávacích institucí v jiných oborech činnosti tak velké zkušenosti s granty nemá a často se je učí psát až nyní s možností dosáhnout na prostředky ze Strukturálních fondů.
  • Organizací propagujících environmentální vzdělávání je řádově více než organizací propagujících například vzdělávání v matematice či dějepisu – je to logické, zatímco matematika a dějepis jsou ve školských osnovách stabilně, ekologická (později environmentální) výchova tam dříve nebyla a snaha o její zakomponování do běžné výuky probíhá výrazněji až v posledních dvou desetiletích, z toho většinu času bez přímé podpory státních a samosprávných struktur.

Na závěr k mému členství ve Straně Zelených. ANO, jsem členem základní organizace v Brně-Bystrci asi 6 let a nikdy jsem se tím netajil. Zároveň zásadně nemíchám tuto činnost s činností Rezekvítku a jako zelený jsem aktivní pouze na místní úrovni, při správě samosprávných záležitostí v Bystrci, kde jsem zastupitelem.

Petr Laštůvka

ředitel kanceláře Rezekvítku

tel: 775 580 203

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License