Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společnost pro trvale udržitelný život prostudovala poslanecké pozměňovací návrhy k vládní novele zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které přicházejí do Poslanecké sněmovny jako Sněmovní tisk č. 632/4, a je hluboce znepokojena bodem č. 26, který doslova zní takto:

 

_______________

26.  za dosavadní bod 32 se vkládá nový bod, který zní:

„... § 66 zní:

㤠66

Omezení a zákaz činnosti

      (1) Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.

      (2) Ustanovení odstavce 1 nelze uplatnit v případě již vydaného platného pravomocného  rozhodnutí podle tohoto zákona v téže věci.".",

 

________________

Přidání nového odstavce (2) do §66 znamená ve skutečnosti hlubokou změnu v zákoně č. 114/92 Sb. Právě §66 slouží jako preventivní nástroj orgánů ochrany přírody k zamezení nedovolených změn přírody. Velmi důležité je, že zákonodárce určil v §90 téhož zákona, že odvolání proti rozhodnutí dle §66 nemá odkladný účinek. I když se tato možnost prakticky okamžitého zásahu orgánů ochrany přírody některým lidem nemusí líbit a může být ve výjimečných případech i zneužitelná, 17 letá praxe fungování zákona 114/92 Sb. ukazuje, že tento paragraf má své hluboké opodstatnění v současném znění a navrhovaná změna se ho snaží nenápadným způsobem výrazně oslabit.

Již v současné době existují zdokladované příklady, kdy právě použitím §66 mohl orgán ochrany přírody (především Česká inspekce ochrany přírody) zabránit nevratným škodám, které by vznikly vadným rozhodnutím jiného orgánu státní správy na základě zákona č. 114/92. Například se jedná o případy, kdy státní správa na úrovni pověřené obce povolila kácení stromů, ačkoliv to bylo z odborného hlediska neopodstatněné a jedině okamžitý zásah ČIŽP zabránil nenapravitelné škodě.

Z výše zmíněných důvodů žádáme poslance Parlamentu České republiky, aby nesouhlasili s navrhovanou změnou §66 zákona č. 114/92 Sb.

 

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život

ing. Jiří Dlouhý - předseda

 

V Praze dne 5. 5. 2009

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License